S’intensifiquen les actuacions a les explotacions que encara no són indemnes

 El Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural ha decidit establir un seguit de mesures obligatòries a les explotacions de producció que no estan indemnes de la malaltia Aujeszky i que no estan executant les accions oportunes per aconseguir-ho aquest any.

Aquesta decisió es va adoptar en el marc de la Comissió Tècnica de seguiment de la malaltia d’Aujeszky, i pretén donar compliment a la fase III del programa de lluita, control i eradicació d’aquesta malaltia, que es va iniciar el juny de l’any passat.

En aquesta fase, s’estableix com a objectiu prioritari que a finals del 2007 totes les explotacions catalanes siguin indemnes a aquesta malaltia, que afecta principalment al bestiar porcí.

Entre mesures obligatòries que hauran de complir els titulars i els responsables sanitaris d’Aujeszky a les diferents explotacions, destaquen:

 • La presentació d’un calendari de sacrifici dels reproductors positius.

• Seguir una pauta de vacunació específica a càrrec de les Agrupacions de Defensa Sanitària (ADS).

• Identificar els reproductors positius amb un cròtal verd de plàstic amb la impressió GE+.

• Marcar amb aquest cròtal verd tots els animals que surtin d’aquestes explotacions amb destinació a l’escorxador, posant de manifest que provenen d’explotacions positives a la malaltia.

En un futur proper i amb la finalitat esmentada d’aconseguir que totes les granges siguin indemnes a la malaltia, es preveu l’aplicació de noves mesures per a les granges que encara no ho siguin. Entre aquestes, destaca l’obligatorietat de vacunar 15 dies abans del moviment tots els animals que s’hagin de traslladar i que els certificats sanitaris de moviment només seran expedits pels Serveis Veterinaris Oficials dels Serveis Territorials corresponents. A més, es preveu que als Certificats Sanitaris de Moviment (Guies) s’hi faci constar específicament que els animals traslladats procedeixen de granges no indemnes d’Aujeszky.

Situació actual de les prevalences

A data 24 d’abril de 2007, les prevalences de les explotacions de reproductores se situen en un 8,11%, tres punts inferiors a les de final de desembre. Per demarcacions territorials, les prevalences se situen en un 4,76% a Barcelona, 13,96% a Girona, 9,66% a Lleida, 8,45% a Tarragona i 1,82% a Terres de l’Ebre. Els resultats del primer trimestre del 2007 posen de manifest que a hores d’ara resten poques explotacions positives a tot Catalunya i que de no actuar-hi immediatament, retardarien el termini d’eradicació de la malaltia.

07 de maig de 2007