L’Institut Català de les Dones convoca la tercera edició del concurs de cartells del Dia Internacional de les Dones, que és obert a la participació de tothom, tant de professionals com de persones aficionades.

El disseny guanyador rebrà un premi de 2.500 euros i serà la imatge de l’Institut Català de les Dones per a la commemoració del 8 de març d’aquest 2006. Cada participant pot presentar, de manera individual o col·lectiva, un màxim de dos dissenys, originals i inèdits. Per presentar-se al concurs cal entregar:

- L’original del cartell no portarà cap signatura i només s’acceptarà la inscripció d’un pseudònim al dors. El format ha de ser de 24 cm d’ample x 37 d’alt, i s’ha de presentar en un suport rígid DIN A3. En el cartell s’hi ha d’incloure la frase "8 de març, Dia Internacional de les Dones"..

- Un sobre tancat on consti el pseudònim escollit, i a l’interior el nom de la persona autora del cartell.

- Sol·licitud de participació, que podeu descarregar del web de l’Institut Català de les Dones.

- Fotocòpia del DNI de la persona que presenta el cartell.

- Declaració responsable, que podeu descarregar del web de l’Institut Català de les Dones, de no estar inclós/a en cap prohibició per ostentar la condició de persona beneficiària del premi.

En la valoració dels cartells, les persones membres del jurat tindran en compte el disseny, l’originalitat, l’impacte mediàtic i la incorporació d’aspectes innovadors.

Les bases de la convocatòria estan publicades al DOGC 4524 del 5 de desembre de 2005.

Per a més informació podeu consultar el web de l’Institut Català de les Dones.