Els representants del Departament de Justícia i els membres de la Mesa general de negociació del personal al servei de l'Administració de Justícia, han ratificat la proposta d'acord en matèria de condicions de treball per al període 2006-2009. L'acte de signatura va tenir loc el passat divendres, 23 de juny, a la seu del Departament de Justícia, amb la presència del conseller de Justícia, Josep M. Vallès.

Amb aquesta signatura s’impulsa la política de recursos humans del Departament de Justícia amb l’objectiu d’equiparar els cosos al servei de l’Administració de Justícia als de la resta de la Generalitat de Catalunya, i a més, permet encarar el procès d’implantació de la nova oficina judicial amb èxit.

Els eixos principals del preacord són els següents:

- L’establiment de les línies de consens respecte a la redistribució d’efectius i a la concreció dels llocs singularitzats i les característiques essencials dels llocs de treball, que configuraran el nou model organitzatiu de l’oficina judicial a Catalunya.

- La concreció dels criteris i les garanties per al personal en el procés d’implantació de la nova oficina judicial i la relació de llocs de treball (RLT).

- Es concreten els criteris per a la provisió de llocs singularitzats i es reserva per a aquesta finalitat un import de 2.357.000 euros.

- S’acorda un procediment per a la provisió provisional de llocs singularitzats, per donar una garantia de cobertura idònia del servei.

- Es concretarà una proposta per retribuir les substitucions per funcionaris del cos inferior amb la finalitat de garantir la percepció del 100% de les retribucions.

- S’acorden els principis en què s’ha de basar l’ordenació del temps de treball per donar un millor servei al ciutadà, adaptant l’horari d’atenció al públic als requeriments dels ciutadans de manera que es faciliti l’accés efectiu al servei, i garantir la conciliació de la vida familiar dels treballadors per mitjà de l’establiment d’horaris diferenciats en funció de les tasques associades als diferents llocs de treball.

- S’estableix un sistema de compensació horària per a realització de diligències o actuacions processals urgents i inajornables.

- S’amplia la franja fixa de l’horari en 6 hores, de permanència continuada obligatòria entre les 8.30 i les 15 hores, de dilluns a divendres. La resta de l’horari té la consideració de part flexible i es distribueix en un borsa mensual i una borsa anual.

- S’amplia l’horari d’atenció al públic, que serà de 9 a 14:30h. També es preveu la possibilitat d’horaris d’atenció al públic en certes unitats amb una franja més extensa.

- Es farà un estudi de guàrdies que permeti una millora organitzativa de la prestació del servei amb l’objectiu d’evitar excessos horaris, garantint, en tot cas, el dret als descansos obligatoris per mitjà dels mecanismes de lliurança necessaris, d’acord amb les disposicions establertes a la Directiva 2003/88/CE del Parlament Europeu i del Consell de 4 de novembre de 2003, i es reserven 2 milions d’euros addicionals  per aquest concepte durant la vigència de l’Acord,

- Es preveu incrementar l’actual complement específic transitori en 165 euros. Aquest import es farà efectiu en quatre anualitats, repartit de la manera següent: 60 € al 2006 a partir del mes següent a la data de signatura de l’Acord, increment de 60 € a 100 € al 2007, de 100€ a 140 € al 2008 i de 140€ a 165€ al 2009.

- Amb la finalitat de reconèixer i d’incentivar la presència efectiva i continuada en el lloc de treball, així com d’avaluar l’evolució dels diferents indicadors, s’estableix per a tot el personal inclòs dins de l’àmbit d’aplicació d’aquest Acord, el dret a la percepció d’una quantitat econòmica mensual, sempre que es compleixin les condicions de presència fixades.

Les quanties per  a aquest  programa durant la vigència de l’Acord seran les següents:

Any 2006: 50 euros mensuals

Any 2007 i  2008:  60 euros

Any 2009: 50 euros mensuals

A finals de 2009, 30€ d’aquest complement es consolidaran com a complement específic i els 20€ restants també es consolidaran en el supòsit que a finals de 2009 s’hagi reduït en 2 punts percentuals l’índex d’absentisme, calculat sobre l’índex 5,9%  i seguint la metodologia aplicada per l’Àrea d’Auditoria de Gestió i publicada a la intranet del Departament.

- S’adequa l’import i les condicions per a prolongacions de jornada, previstos a l’article 12 del Reial decret 1909/2000, de 24 de novembre:

Cos de gestió processal i administrativa, 15 punts

Cos de  tramitació processal i administrativa, 12 punts

Cos d’auxili judicial, 10 punts