Amb relació al comunicat que ha fet públic avui el sindicat de Metges de Catalunya en què considera insuficients els recursos destinats a la medicina forense i en què insta al Departament de Justícia a una reestructuració de les guàrdies, el Departament manisfesta el següent:

-El personal de l’Institut de Medicina Legal de Catalunya així com altre personal depenent de l’Administració de justícia és avui,encara, responsabilitat del Ministeri de Justícia, tal i com estableix el títol IV del Llibre VI de la Llei orgànica 6/1985 d’1 de juliol del Poder Judicial que regula els drets, deures i incompatibilitats dels funcionaris, dels cossos al servei de l’Administració de justícia, és a dir, dels funcionaris que integren els cossos de metges forenses, de facultatius de l’Institut Nacional de Toxicologia i Ciències Forenses, de gestió processal i administrativa, de tècnics especialistes de l’Institut Nacional de Toxicologia i Ciències Forenses, de tramitació processal i administrativa, d’auxili judicial i d’auxiliars de laboratori de l’Institut Nacional de Toxicologia i Ciències Forenses.

- El Departament de Justícia ha demanat reiteradament la transferència d’aquest personal i del personal de suport administratiu de l’Administració de justícia per millorar-ne la seva gestió i per fer acomplir el contingut de l’Estatut. La darrera vegada ha estat en la reunió de comunitats autònomes amb competències en matèria de Justícia, que es va celebrar a Santiago de Compostel·la, el passat 16 de març. En concret, en el punt 7 dels acords es va sol·licitar “la modificació del Llibre VI de la Llei orgànica del Poder Judicial per completar el procés de transferències plenes sobre els secretaris judicials, metges forenses i la resta del personal al servei de l’Administració de justícia, sense perjudici dels drets funcionarials consolidats, en particular, el dret de mobilitat estatal. Amb caràcter transitori i, mentre no s’acompleix el procés de transferències plenes, les comunitats autònomes sol·liciten la gestió independent de l’oferta de treball pública i els concursos de trasllat en els territoris respectius”.

-No obstant això, actualment s’està estudiant una correcta distribució del règim de guàrdies i els canvis que caldria introduir en la RLT (Relació de Llocs de Treball) per tal de millorar la gestió dels recursos humans a l’Institut de Medicina Legal de Catalunya i que caldrà comentar-la amb els afectats i amb el Ministeri de Justícia.