El conseller d’Interior, Relacions Institucionals i Participació, Joan Saura, i el ministre d’Administracions Públiques, Jordi Sevilla, han presidit avui la segona reunió de la Comissió Bilateral Estat - Generalitat de Catalunya, una de les tres comissions que s’encarreguen del desenvolupament de l’Estatut d’autonomia català. Es tracta de la segona reunió, acordada en la sessió constitutiva de la Comissió, el passat 26 de febrer.

Els principals acords assolits durant la reunió han estat obrir 5 ponències mixtes que negociaran els traspassos de:

 • L’ordenació i gestió del litoral
 • La desclassificació dels aeroports de Girona, Reus i Sabadell
 • Comunicacions electròniques i inspecció de telecomunicacions
 • Declaració d’utilitat pública de les associacions i aplicació dels beneficis fiscals a associacions i fundacions
 • Funcions d’assignació de l’ISBN (International Standard Books Number) i l’ISSN (International Standard Serial Number)

En la reunió també s’ha aprovat la constitució d’un grup de treball sobre els serveis ferroviaris a Catalunya que tindrà dues funcions: analitzar l’estat de les inversions pendents i posar les bases per a l’obertura d’una ponència que negocïi el traspàs del servei de Rodalies Renfe.

A banda, també s’ha aprovat el reglament de la Comissió.

En la reunió, el conseller Joan Saura ha proposat l’obertura de negociacions sobre diverses transferències pendents, del llistat de 40 que es desprenen directament de l’Estatut. 6 d’elles es començaran a tractar en les ponències i grups de treball creats avui. 5 transferències més s’estan negociant en les ponències obertes en la reunió del passat 26 de febrer.

També s’ha acordat analitzar en la pròxima reunió una Agenda Concertada de desenvolupament de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, que inclourà tots els aspectes de participació de la Generalitat; cooperació i transferències que es deriven de l’Estatut.

 L’òrgan de col•laboració entre l’Estat i la Generalitat també ha analitzat els treballs de les subcomissions i grups de treball que s’han posat en marxa per avançar en àmbits com la prevenció de conflictes, el desenvolupament de l’Estatut d’autonomia pel que fa als mecanismes de col•laboració i cooperació i la definició de futurs traspassos.

Subcomissions

En la reunió d’avui també s’ha informat de l’execució dels acords presos en la sessió constitutiva. Així, s’han posat en marxa les subcomissions de Seguiment Normatiu i de la Prevenció de Conflictes, i la de Cooperació i Col•laboració. També s’ha posat en marxa el Grup de treball per al càlcul de les inversions de l’Estat a Catalunya.

Informes preceptius

Cal destacar que la subcomissió de Cooperació i Coordinació està elaborant un informe conjunt sobre la situació i perspectives de les propostes concretes per a l’aplicació immediata dels mecanismes de cooperació i participació previstos a l’Estatut.

En la reunió d’avui s’ha acordat instar totes les unitats administratives de l’Estat i de la Generalitat a que compleixin l’EAC en allò referent a l’emissió d’informes preceptius previstos en el text estatutari:

 

 • Energia i mines (art.133.2)
 • Jocs i espectacles (art. 141.2)
 • Aigua i obres hidràuliques (art.117.4)
 • Medi ambient, espais naturals i meteorologia (art. 144.4)
 • Infraestructures del transport i de les telecomunicacions (art. 140.3)
 • Obres Públiques (art. 148.2)
 • Ordenació del territori i del paisatge, del litoral i de l’urbanisme (art. 149.2)
 • Transports (art. 169.2)

 A banda, s’ha acordat celebrar una reunió tècnica per proposar solucions i fórmules de col•laboració davant la duplicitat de serveis meteorològics a Catalunya (Servei Meteorològic de Catalunya i Instituto Nacional de Meteorologia).

Conflictivitat

Pel que fa a la conflictivitat, la Comissió Bilateral ha tancat un acord sobre el conflicte plantejat en relació a la Llei de Prestacions Econòmiques de caràcter social.

Reglament de la Comissió Bilateral La Comissió Bilateral també ha aprovat avui el reglament que regirà el seu funcionament. Entre altres aspectes, el reglament estableix:

 La Comissió podrà crear subcomissions i grups de treball.

Amb caràcter permanent, es creen: Subcomissió de seguiment normatiu, prevenció i resolució de conflictes Subcomissió de Col•laboració i Cooperació Subcomissió d’Infraestructures i equipaments Subcomissió d’Afers Europeus i Acció exterior

  La Comissió Bilateral estarà constituïda per 6 representants per cada part i es reunirà 2 cops l’any i quan ho sol•liciti una de les parts.

 La presidència correspondrà, de forma alternativa i per un període d’un any, als presidents de cadascuna de les representacions que formen la Comissió.

  La presidència convocarà les reunions de la Comissió Bilateral i fixarà l’ordre del dia amb la conformitat de l’altra representació.

Membres de la Comissió

A més del conseller Joan Saura i el ministre Jordi Sevilla, han participat en la reunió el conseller d’Economia i Finances, Antoni Castells, el responsable de Governació i Administracions Públiques, Joan Puigcercós, i el conseller de Política Territorial i Obres Públiques, Joaquim Nadal. També hi han assistit el delegat del Govern a Madrid, Ramon Martínez Fraile, el director del Gabinet Jurídic de la Generalitat, Jaume Galofré, i el secretari de la Comissió, Josep Vendrell.

Per part de l’Administració de l’Estat, el secretari d’Estat d’Infraestructures, Victor Morlan; la secretària d’Estat de Cooperació Territorial, Ana Leiva; la subsecretària de Foment, MªEncarnación Vivanco; el delegat del Govern a Catalunya, Joan Rangel; José Antonio Godé, de la Secretaria d’Estat d’Hisenda i Pressupostos i el secretari permanent de la Comissió, José Maria Vidal Beltran.