La Generalitat ha aprovat la creació d’un Registre de Centres i Estudis Universitaris de Catalunya on s’inscriuran totes les dades relatives al sistema universitari. En el registre, que estarà adscrit a la Direcció General d’Universitats del Departament d’Innovació, Universitats i Empresa, constaran tant els estudis universitaris actuals com els nous estudis adaptats a la futura estructura europea. La finalitat és unificar i sistematitzar totes les dades relatives al sistema per fer-les accessibles a la ciutadania mitjançant la inscripció en el registre de les universitats, els centres, les estructures i els ensenyaments que s’imparteixen a Catalunya.

En el registre s’inscriuran les dades referents a universitats integrants del sistema universitari de Catalunya; centres o altres estructures integrades a universitats del sistema universitari de Catalunya, creades o reconegudes per impartir -sota qualsevol modalitat- ensenyaments conduents a l’obtenció de títols universitaris oficials; centres docents adscrits a universitats públiques catalanes; centres docents establerts a Catalunya que expedeixen títols universitaris oficials d’acord amb sistemes universitaris estrangers; centres o altres estructures vinculades a una universitat del sistema universitari de Catalunya que imparteixen ensenyaments adreçats a l’obtenció de títols universitaris no oficials; ensenyaments que condueixen a l’obtenció de títols universitaris de caràcter oficial i validesa a tot el territori de l’Estat espanyol; i ensenyaments que condueixen a l’obtenció de títols universitaris no oficials, tant si són impartits per centres o estructures de les universitats com a centres docents vinculats a les universitats.  

En qualsevol cas, la inscripció en el Registre, que serà de caràcter públic, serà obligatòria per als ensenyaments que condueixen a l’obtenció de títols universitaris de caràcter oficial i amb validesa a tot el territori estatal. La gestió del registre correspondrà a la Direcció General d’Universitats, que serà la responsable d’actualitzar la informació que hi consta.