Les previsions sobre el comportament de la inversió industrial durant el 2007 suggereixen la continuïtat d'aquest procés de reactivació.

Segons les dades publicades per l’Institut d’Estadística de Catalunya (IDESCAT), el comportament de la indústria catalana és el millor des del 2001. El PIB industrial del 2006 ha registrat un creixement anual del 2,9%, sent particularment destacable l’evolució del quart trimestre, amb una xifra de variació interanual del 3,6%.

La consistència d’aquesta recuperació queda reflectida a l’evolució dels principals indicadors conjunturals. L’Indicador de Clima Industrial (ICI) va tancar l’any 2006 amb el nivell més alt des del desembre del 2000. Tot i que aquest indicador va flexionar lleugerament a la baixa durant els dos primers mesos de l’any, el seu resultat al mes de febrer es trobava quatre punts per sobre del nivell assolit el mateix mes de l’any anterior. 

Aquesta recuperació de la confiança industrial ha fet que la taxa de variació de la inversió industrial per al 2006 hagi estat d’un 5,9%, la més alta des del 2000.  A més, la primera estimació sobre l’evolució d’aquesta variable per al 2007 parla d’un creixement del 4,0%, fet que dóna continuïtat a la recuperació inversora com un dels motors de la reactivació econòmica.

Pel que fa al nivell d’activitat industrial, l’Indicador que el mesura, el de Producció Industrial (IPI), va créixer d’un 3,2% durant el 2006, la xifra més alta des del 2000. Cal afegir que el creixement interanual durant el mes de gener del 2007 ha estat del 8,2%, fet que confirma el gran dinamisme que actualment té el sector industrial català.

Les exportacions catalanes també evolucionen a un ritme molt positiu. En el període gener-novembre del 2006, última dada disponible, aquest indicador va augmentar un 12% interanual, també la més alta dels darrers sis anys. En aquest context cal destacar el comportament de les exportacions de contingut tecnològic alt, que van augmentar en el període gener-setembre, un 39,4% en termes interanuals i ja representen un 43% del conjunt de l’Estat espanyol.

L’única dada relativament negativa l’aporta l’ocupació industrial. Després d’un període de sis trimestres amb taxes de variació positives, aquestes van decaure al 2006. Cal destacar, però, que les dades del darrer trimestre de l’any passat no són tan negatives, un –0.4%.