El Consell d'Administració del Consorci del Transport Públic del Camp de Tarragona ha aprovat avui un pressupost econòmic per a l'exercici de 2006 per un import de 1,39 MEUR. Aquest import caldrà afegir els més de 500.000 euros del romanent existent de l'any anterior. Aquest fet suposarà disposar pel que resta d'aquest any 2006 de prop de 2 MEUR per poder avançar en el Programa de Treball 2005-2007 aprovat per la unanimitat dels ens consorciats.Durant tot aquest any, el Comitè Executiu ha dedicat el seu treball, entre d’altres, ha desplegar de manera participada i consensuada entre la Generalitat de Catalunya i els ens locals consorciats del Camp de Tarragona, tots els òrgans de govern, consulta i assessorament establert en els estatuts i que no havien estat constituïts i desenvolupats fins el moment.

Aquests òrgans de treball estan sent la base del treball de desenvolupament i posicionament progressiu d’aquest nou ens consorcial que, ara per ara, té com objectiu coordinar els diferents sistemes de transport públic que operen actualment al Camp de Tarragona per passar a ser en un futur immediat l’Autoritat Territorial de la Mobilitat (ATM) del Camp de Tarragona.

En aquest sentit, cal destacar la tasca que es desenvolupa des de la Comissió Tècnica d’Operadors del Transport Públic, formada per més de 14 operadors de transport públic de les sis comarques que configuren el Camp de Tarragona i que estan treballant en la definició del Projecte d’Integració Tarifària dels diferents serveis de Transport Públic que serà presentat al Consell d’Adminsitració de finals d’any per a la seva consideració final.

La intensa gestió realitzada per aquest Comitè Executiu, presidit fins aquest moment per l’ara conseller de Governació i Administracions Públiques de la Generalitat de Catalunya, Xavier Sabaté, va ser aprovada per la unanimitat dels ens consorciats a la darrera reunió del Consell d’Administració celebrada el passat mes de maig.

Principals actuacions 2006

Les actuacions més significatives que es desenvoluparan mitjançant l’aplicació d’aquest pressupost econòmic durant el decurs del 2006 seran les següents:

• Elaboració del Pla Director de la Mobilitat ( PDM ) del Camp de Tarragona.

• Posada en marxa de les primeres línies de serveis d’autobusos que sota la marca de BUS del CAMP connectaran la nova estació ferroviària d’altes prestacions del Camp de Tarragona (Perafort-La Secuita) amb les centralitats generadores de viatgers més importants del Camp de Tarragona.

• Projecte d’implementació de la integració tarifària dels serveis de transport públic col.lectiu que operen al Camp de Tarragona.

• Estudi de viabilitat de xarxa metropolitana de serveis ferroviaris al Camp de Tarragona.

• Sistemes d’Informació a l’usuari del transport públic del Camp de Tarragona elaboració i distribució del primer Mapa del Transport Públic del Camp de Tarragona, Sistema d’atenció al client permanent mitjançant una línia oberta 902 i pàgina web atmcamptarragona.cat .

En aquest sentit, el màxim òrgan de direcció d’aquest ens interadminstratiu ha aprovat avui prioritzar la posada en marxa dels diferents canals de comunicació plantejats per atendre i informar als ciutadans del Camp de Tarragona i als visitants de la Costa Daurada que vulguin utilitzar els diferents serveis de transport públic col·lectiu existents actualment en aquest àmbit territorial.