La consellera de Salut, Marina Geli, i el conseller de Medi Ambient i Habitatge, Salvador Milà, han signat el Protocol de col•laboració entre els dos departaments.

La Generalitat de Catalunya té com un dels seus objectius assolir una gestió sanitària de qualitat que sigui compatible amb el medi ambient i que garanteixi la salut pública de la ciutadania. Amb aquesta finalitat, el Protocol que s’ha formalitzat avui estableix un marc de col•laboració i coordinació de les activitats dels dos departaments, i permet desenvolupar accions per a la implantació de sistemes de gestió ambiental, l’ISO 14.001 i el Reglament europeu d’ecogestió i ecoauditoria (EMAS), als centres, serveis i establiments sanitaris de l’ICS, la qual cosa ha de contribuir a gestionar correctament els recursos disponibles per optimitzar-los.

Es tracta d’un projecte pilot i pioner que es durà a terme, inicialment, a 30 centres d’atenció primària i a 5 hospitals de l’Institut Català de Salut. La selecció dels centres participants es farà a partir de criteris de viabilitat, grandària i distribució en el territori.

Part dels residus produïts pels centres, els serveis i els establiments sanitaris constitueixen un impacte ambiental i per a la salut. Per això, l’ordenació i la gestió d’aquests residus són actuacions preferents tant per a la Generalitat de Catalunya, com per al sector mateix. Cal plantejar objectius i definir propostes d’actuacions en relació amb la minimització i el reciclatge dels residus, l’adopció de mesures d’estalvi energètic, la reducció de la càrrega contaminant abocada a les aigües residuals, i la reducció del consum de matèries primeres i recursos naturals, entre d’altres.

Actualment, Catalunya disposa d’un programa de gestió d’aquests residus que n’assegura la correcta gestió i que ha estat fruit del treball i la col•laboració de tots els sectors implicats.

Segons el Protocol de col•laboració firmat avui, el Departament de Medi Ambient i Habitatge es compromet a donar suport tècnic al desenvolupament del disseny del sistema de gestió ambiental aplicable als centres sanitaris, assessorar en la realització de materials divulgatius i d’informació ambiental, i aportar materials i documentació relacionada amb els temes ambientals d’interès per als centres. I, a més, donarà suport econòmic al projecte mitjançant la contractació de les actuacions que siguin d’interès mutu i que s’hagin acordat prèviament en el programa de treball.

El Departament de Salut i l’Institut Català de Salut, per la seva banda, es comprometen a dissenyar i coordinar els programes de formació necessaris per tal que el personal sanitari que participa en els diferents projectes adquireixi els coneixements necessaris per aplicar el sistema de gestió ambiental. A més, també s’encarregaran de seleccionar els centres hospitalaris que han de participar a la prova pilot i coordinaran el desenvolupament del projecte.

A fi de concretar i desenvolupar les diferents actuacions a realitzar es crea un grup de treball format per representants del Departament de Medi Ambient i Habitatge, del Departament de Salut i de l’ICS.

El Protocol de col•laboració entra en vigor avui, dia de la seva signatura, i serà vigent durant tres anys, prorrogables en la forma i amb les previsions que estipulin les parts.