L'Agència de Residus de Catalunya ha gestionat 2.000 tones de terres contaminades pels productes químics que fabricava i comercialitzava l'empresa Hightex

L’Agència de Residus de Catalunya (ARC), del Departament de Medi Ambient i Habitatge, s’ha fet càrrec, de manera subsidiària, de netejar els residus abandonats per la fàbrica Hightex a Òdena (l’Anoia) i de descontaminar-ne el sòl. Els treballs, pressupostats en 600.000 €, van acabar a finals del 2006. Després d’una primera intervenció d’urgència per evitar riscos per a la salut humana i de les avaluacions preliminars del subsòl, el 2004 l’ARC va contractar l’empresa TPA per realitzar les tasques de recuperació ambiental de l’indret.

La planta de Hightex, que fabricava plaguicides i fitosanitaris i comercialitzava altres productes químics, va acabar la seva activitat el 1985. La mala gestió dels residus que va generar mentre va estar en actiu i la gran quantitat de residus abandonats un cop tancada la fàbrica van provocar la contaminació del sòl i de les aigües subterrànies d’aquella zona.

 L’ARC va fer diverses reclamacions sense èxit als responsables de l’empresa perquè retiressin els residus. A causa del risc existent, l’Agència de Residus de Catalunya va decidir actuar de manera subsidiària per retirar-los i tractar-los adequadament, i dur a terme les tasques de descontaminació necessàries. Entre el 1998 i el 2000, l’Agència va realitzar treballs d’urgència i una sèrie d’estudis preliminars sobre la contaminació del sòl per identificar els principals focus contaminants. Des de l’any 2004 fins al 2006 es van retirar residus abandonats i es van gestionar terres contaminades en aquestes quantitats:

• 96,5 tones de residus perillosos (dissolvents halogenats, llots amb substàncies perilloses, etc.)

• 486,5 tones de residus no perillosos (barreja de terres amb residus no perillosos, paper i cartró, fusta, vidres...)

• 4.450 envasos buits (bidons i garrafes de 40 i 60 litres, majoritàriament).

Pel que fa als sòls, s’han realitzat 75 cales i 12 sondejos per a la presa i l’anàlisi de més de 120 mostres de terres, i més de 50 mostres d’aigües subterrànies. Com a resultat, s’han identificat els principals contaminants abocats: plaguicides (anisole, metoxiclor i molinat) i compostos orgànics halogenats (percloroetilè, tricloroetilè, cloroform i diclorometà). Posteriorment, s’han extret més de 2.000 tones de terres contaminades atesa la dificultat d’efectuar-ne un tractament raonable, i s’han portat a un dipòsit controlat.

També s’han construït dues rases de drenatge per retenir les aigües de pluja que s’infiltren i que poden arrossegar els contaminants residuals. Finalment, s’ha realitzat un mostreig dels vapors emesos pels contaminats romanents al sòl, i una avaluació del risc per tal de verificar que és acceptable per a la salut de les persones. Els treballs van finalitzar el desembre de 2006, i en els propers anys es durà a terme un control i seguiment de l’emplaçament.