La ministra de Medi Ambient, Cristina Narbona, i el conseller de Medi Ambient i Habitatge, Salvador Milà, han signat el protocol de col•laboració per definir i executar el Pla integral  de protecció del delta de l’Ebre, PIPDE. El PIPDE serà el Pla mitjançant el qual es garantiran les condicions ecològiques del riu Ebre, el delta i l’ecosistema marí pròxim. A més, el Pla permetrà diagnosticar conjuntament la situació actual del delta de l’Ebre, establir les mesures concretes i comunes que s’han d’adoptar i seleccionar les millors fórmules per dur-les a terme. També millorarà l’intercanvi d’informació i experiències i evitarà la duplicitat d’esforços. D’aquesta manera, el PIPDE s’articula com l’instrument integrador de les diverses actuacions i mesures sectorials que han d’adoptar cada una de les administracions competents.

Mitjançant aquest Conveni es constitueix una Comissió de Seguiment del Protocol que serà paritària i integrada per tres representats de cada Administració. La secretària general del Departament de Medi Ambient i Habitatge, Genoveva Català, el director dels Serveis Territorials del Departament a les Terres de l’Ebre, Víctor Gimeno, i el director de l’Agència Catalana de l’Aigua, Jaume Solà, seran els representants del Govern de la Generalitat de Catalunya en aquesta Comissió de Seguiment.

Per aquest conveni, les dues administracions definiran, de comú acord, els mecanismes per garantir la participació en tot el procés de les entitats locals i els col•lectius afectats. En aquest sentit, el Departament  la setmana passada ja va crear la comissió per a la sostenibilitat de les Terres de l’Ebre.

El Pla integral de protecció del delta de l’Ebre, el PIPDE

El Pla integral de protecció del delta de l’Ebre, PIPDE, sorgeix de la Llei 11/2005, de 22 de juny, que modifica l’antiga Llei del Pla hidrològic nacional per garantir el desenvolupament de les funcions ecològiques del riu, del delta i de l’ecosistema marí pròxim. Aquest Pla haurà de definir, entre altres qüestions:

• el seu règim hídric i uns cabals ambientals per assegurar la satisfacció correcta dels requeriments mediambientals d’aquest sistema

• les mesures necessàries per evitar la subsidència i regressió del delta

• la millora de la qualitat de les aigües i de l’hàbitat físic i dels ecosistemes

• un model agronòmic sostenible orientat a l’estalvi d’aigua

• la interrelació de les activitats humanes i els principals fluxos d’aigua

• el mètode de seguiment i control dels indicadors ambientals

• l’assegurament del manteniment de la funció com a corredors biològics dels marges del riu

• i la restauració ambiental de l’embassament de Flix.