El pressupost, aportat íntegrament per l'ACA, supera el milió d'euros

La instalolació està dissenyada per a una població equivalent de 2.500 habitants amb un cabal de tractament de 500 m3/dia

L’Agència Catalana de l’Aigua ha redactat el projecte per desenvolupar les obres de millora de l’Estació Depuradora d’Aigües Residuals (EDAR) i els col·lectors de Can Fornaca, a la població de Riudarenes (comarca de la Selva). Un cop aprovada la redacció del projecte, es procedirà a la seva supervisió tècnica. En aquest sentit, es preveu sotmetre’l a informació pública a finals del mes de maig. El pressupost d’aquest projecte, aportat íntegrament per l’ACA, supera el milió d’euros.

L’EDAR està dissenyada per a una població equivalent de 2.500 habitants, amb un cabal de tractament previst de 500 m3/dia. La instal·lació consisteix en pretractament, tractament biològic i decantació. Pel que fa al tractament de fangs, aquests seran espessits i deshidratats mecànicament. 

La millora de l’EDAR de Riudarenes esdevé un pas important en la reutilització de les aigües tractades. Possibilitarà d’arribar al percentatge del 22% d’aigües depurades a tot Catalunya destinades a diversos usos per a l’any 2015 i passar d’un volum actual de reutilització de 24 hm3/any als 175 hm3/any de la data assenyalada.