El Consell d'Administració de l'ACA aprova el nou decret de sequera 2007 per tal que pugui elevar-se al Govern la primera setmana d'abril i declarar l'escenari d'alerta

El Departament de Medi Ambient i Habitatge fa una crida a l'estalvi i a l'aprofitament més eficient dels recursos per part dels diferents usuaris, i recorda que manté obertes les línies d'ajut per a l'abastament d'emergència als municipis amb dèficits

Catalunya, independentment del fet que puguin produir-se pluges durant la primavera en la que entrem, ha d’assumir un nou escenari de sequera per a aquest 2007. Això es deu a una mancança de pluges a tot el país que està determinant una reducció de les reserves d’aigua en els embassaments i, juntament amb la manca de reserves nivals, fa preveureque, si es manté la situació actual, es puguin produir problemes en la satisfacció adequada de les demandes d’aigua en moltes de les conques hidrogràfiques i sistemes de gestió de recursos arreu del territori. 

Per tal d'assegurar al màxim els usos de l'aigua per a l'abastament de població i altres usos declarats prioritaris per la llei, en les comarques de Catalunya, resulta imprescindible adoptar amb immediatesa les mesures correctores que intensifiquin l'estalvi i un aprofitament encara més eficient de l'aigua emmagatzemada fins que els recursos superficials i subterranis i, especialment les reserves embassades, recuperin els nivells necessaris. A data d’avui les reserves dels embassaments de les conques internes de Catalunya  estan només al 42 % de la seva capacitat en front del 71% de l‘any anterior.

 Es per això que avui el Consell d’Administració de l’Agència Catalana de l’Aigua ha aprovat el projecte de decret de sequera 2007 (Projecte de Decret  /2007, de   d'adopció de mesures excepcionals i d’emergència en relació amb la utilització dels recursos hídrics) amb l’objectiu d’elevar-lo al Govern la primera setmana d’abril per a la seva aprovació i publicació al DOGC el més aviat possible. 

L’ACA activa els instruments per fer front al nou episodi de sequera 

Per la seva banda, l’Agència Catalana de l’Aigua ha implantat una sèrie d’instruments i plans de gestió que inclouen diverses mesures per reduir el consum d’aigua; la recuperació dels aqüífers; i l’aplicació del nou Decret de sequera 2007, que preveu diferents escenaris i restriccions en tots els àmbits.

  • A finals del mes de gener es van constituir a l’ACA el Comitè Permanent de la Sequera, com a òrgan executiu per al seguiment dels episodis de manca de recurs i planificació d’actuacions, i la Comissió de Gestió de la Sequera (CGS) a la qual es va encarregar la dobla tasca de redactar el nou decret de mesures excepcionals i d’emergència per a la gestió del probable episodi de sequera d’enguany, i també la redacció i tramitació del Pla de Gestió de Sequeres. Igualment s’endegà una campanya de foment de l’estalvi.
  • Per desenvolupar les seves funcions la CGS ha creat els grups de treball necessaris per a què els resultats siguin operatius i consensuats amb els diversos usuaris, dels quals cal destacar el Grup de Treball amb Abastadors (ATLL, ASAC, AAA, EMSHTR) per tal de coordinar les mesures de gestió de la sequera amb els plans d’emergència per a l’abastament.
  • Altrament, es va convocar la Comissió de Desembassament Extraordinària del Llobregat per tal d’implantar unes consignes de desembassament i captacions més ajustades a la realitat de les reserves regulades d’aquesta conca. La  reducció d’aportacions al Llobregat és més significativa que al Ter i la mesura està dirigida a salvaguardar els usos abastits exclusivament des dels embassaments del Llobregat i aqüífer de la Vall Baixa i Delta del Llobregat. 

Escenaris d’evolució de les reserves 

Segons les dades aportades pel model de previsió, que treballa amb els darrers 66 anys d’aportacions als embassaments del sistema, es pot concloure que: 

Al mes de gener, les previsions pessimistes realitzades determinaven una possible entrada en l’escenari d’alerta (excepcionalitat nivell 1  -alerta- ) cap al mes de maig pel sistema Ter-Llobregat. En la resta de sistemes i conques l’evolució podria ser similar donat que la manca de precipitació anual acumulada al territori del 2006 oscil·lava entre el 60 i 70% de les precipitacions mitges històriques.

Les noves previsions de l’evolució de les reserves embassades realitzades a inicis de març continuen essent pessimistes. En aquest cas el sistema Ter-Llobregat entra en excepcionalitat 1 (alerta) a mitjans d’abril i en excepcionalitat 2 al setembre. Si les prediccions es realitzen amb anys concrets, els pèssims de la sèrie, la predicció és pitjor, i podria produir-se l’entrada en emergència (restriccions a l’abastament) al setembre. 

Situació Actual de les diferents conques i sistemes 

Amb les previsions actuals tenint en compte l’anàlisi estadístic de les diferents sèries pluviomètriques, així com la comparació amb els anys més secs de la sèrie (2004-05 i 1944-45), es pot preveure els següents calendaris pels diferents escenaris en cada conca 

  • A la conca de la Muga es preveu l’entrada al escenari d'excepcionalitat de nivell 1 (alerta) a l’abril de 2007 creuant el llindar de 25 hm3 embassats a Boadella corresponent al 41% del la capacitat d’embassament.
  • Al sistema Ter-Llobregat es preveu l’entrada al escenari d'excepcionalitat de nivell 1 (alerta) la segona meitat d’abril de 2007 creuant el llindar de 270 hm3 embassats en el sistema i l’entrada al escenari d'excepcionalitat de nivell 2 al mes de setembre de 2007.
  • Si s’analitzen per separats els components del sistema Ter-Llobregat, es veu una descompensació important del Llobregat (36% de la seva capacitat) respecte del Ter (49% de la seva capacitat). 
  • La resta de conques no regulades es troben dintre de l’escenari d'excepcionalitat de nivell 1 (alerta) mitjançant el criteri de precipitació acumulada dels tres darrers mesos per sota del 80% de la mitja històrica 1996-2004 de l'acumulat pels mateixos mesos (incloses las conques comunitàries de l’Ebre).
  • Resta fora de l’escenari d’excepcionalitat de nivell 1 el sistema Siurana-Riudecanyes. 

Característiques del nou Decret de Sequera

Les característiques més significatives del Decret són:

El Decret té una estructura i contingut molt similar al de l’any 2005, aglutinant les mesures d’excepcionalitat i d’emergència en un únic text.

Al sistema Ter-Llobregat, la declaració d’entrada als diversos escenaris d’excepcionalitat, serà regida per indicadors de volums del conjunt del sistema o de les conques per separat, per tal d’evitar desequilibris entre conques.

L’ús de fonts pròpies per activitats lúdiques quedarà restringit a autoritzacions expresses adhoc.

Es contemplarà una línia d’ajuts d’abastaments d’emergència per vehicles cisternes o obres provisionals equivalents en termes similars a la resolució que existeix ara, però restaran condicionats a l’aplicació de mesures de restricció progressiva i foment de l’estalvi en escenaris anteriors al d’emergència.

Es milloraran els mecanismes de declaració de dades i comunicació, fomentant el coneixement global de l’estat de les reserves per part de l’ACA i demandes previstes per part de les entitats subministradores, per tal de millorar l’eficiència de l’ús del recurs en situacions d’escassetat. 

La intensitat de les mesures a prendre per a fomentar l’estalvi, reduir les dotacions i aplicar restriccions als diversos usos s’han de produir de forma seqüencial i progressiva, cercant la proporcionalitat de les mesures preses amb la gravetat de la situació comparant reserves i demandes a servir per tal que siguin efectives en intensitat i en el moment d’aplicació. 

D’altra banda, l’estat de les reserves en el mes actual, malgrat ésser inferiors a les del març del 2005, encara són anteriors a un possible episodi de primavera. L’equilibri d’activar les restriccions amb les conseqüències que es puguin derivar als sectors afectats i les probabilitats de recuperar els sistemes amb unes precipitacions primaverals es considera correctament ajustat amb els nous llindars del decret 2007. 

Descripció dels escenaris 

Escenari de Pre-alerta: preveu la intensificació del seguiment de l’estat de les reserves i accions d’informació i sensibilització orientades a afavorir l’estalvi 

Escenari d'excepcionalitat de nivell 1 o alerta: situació en la qual, atesa l'excepcional escassetat de recursos hídrics, cal que s'adoptin les mesures d'estalvi en relació amb els usos i el medi previstes a aquest Decret per tal de garantir l'abastament a mig termini. 

Escenari d'excepcionalitat de nivell 2: situació en la qual, atesa la intensificació de l'estat d'excepcional escassetat de recursos hídrics, cal que s'adoptin les mesures restrictives en relació amb els usos i el medi previstes en aquest Decret per tal de garantir l'abastament a curt termini. 

Escenari d'emergència: situació en la qual, atesa l'excepcional manca de recursos hídrics, cal establir restriccions i limitacions extraordinàries en els usos de l'aigua a fi i efecte de garantir-ne l'abastament.

Ajuts per als ens locals 

Cal recordar que el volum embassat al Ter-Llobregat és l’indicador més important de l’estat de les reserves a les conques internes de Catalunya. En general, tots els indicadors, tant de precipitació en conques no regulades com de nivells piezomètrics, evolucionen negativament i, per tant, s’espera que hi pugui haver incidències en l’abastament d’alguns municipis durant els propers mesos. 

En aquest sentit, us recordem que l’Agència Catalana de l’Aigua ha ampliat fins al 31 de desembre de 2007 el termini de presentació de sol·licituds de l’Ordre de subvencions (MAH/2451/2006) de 19 de juliol, per tal de col·laborar amb el finançament de les despeses extraordinàries realitzades pels ens locals i generades pel transport de l'aigua destinada al consum domèstic, mitjançant vehicles cisternes o similars, i en la quantitat econòmica que s’estimi en funció dels habitants i el volum d’aigua subministrat en el període necessari segons els criteris que fixa l’Ordre d’ajuts (poden arribar fins al 90%). Podeu trobar més informació a la pàgina web de l’Agència:

 http://mediambient.gencat.net/aca/ca//tramitacions/ajuts