186 instalolacions industrials de Catalunya han presentat les seves emissions de CO2 de 2006

Aquestes instalolacions han emès 11.748 tones de CO2 menys de les assignades

El Departament de Medi Ambient i Habitatge (DMAH), a través de la Direcció General de Qualitat Ambiental, ha validat els informes verificats del seguiment de les emissions de l’any 2006 de les instal·lacions afectades per la Llei 1/2005, que regula el règim del comerç de drets d’emissió de gasos amb efecte d’hivernacle. A més, n’ha inscrit les dades a la taula d’emissions verificades del Registre Nacional de Drets d'Emissió (RENADE). 

A Catalunya, 186 instal·lacions estan afectades per la normativa i tenen Autorització d’emissió de gasos amb efecte d’hivernacle. Totes han lliurat l’informe corresponent anual verificat de seguiment de les seves emissions de gasos amb efecte d’hivernacle corresponent a l’any 2006. Entre aquestes instal·lacions, hi ha les 44 corresponents a l’ampliació de l’àmbit afectat, d’acord amb el Reial decret 5/2005, que és el primer any que presenten l’informe de les seves emissions. Per a la resta, aquest ha estat el seu segon any. 

En total, les instal·lacions afectades pel comerç de drets d’emissió de Catalunya han emès durant l’any 2006 un total de 19.741.082tones de CO2, distribuïdes per sectors de la manera següent:

El total assignat en el Pla nacional d’assignació pel Consell de Ministres i per a aquestes instal·lacions durant l’any 2006 ha estat de 19.752.830 tones. Del total d’instal·lacions afectades a Catalunya, s’han emès 11.748tones de CO2 menys de les assignades. 

De les 186 empreses afectades, 139 han tingut més drets assignats que emissions mentre que 47 han tingut emissions superiors als drets assignats (6 elèctriques amb un dèficit de drets d’1.677.133, 3 fàbriques de ciment amb 82.263 drets menys respecte a les emissions, 3 fàbriques de calç amb 21.281 drets, 10 papereres amb 57.781 drets, 6 ceràmiques amb 8.615, 1 refineria amb 4.799 i 18 altres instal·lacions de combustió amb un total de 127.510 drets).

Cal dir que en les emissions verificades de l’any 2005 no consten les corresponents a les instal·lacions afectades per l’ampliació de l’àmbit de la Llei 1/2005, del comerç de drets d’emissió (altres instal·lacions de combustió de més de 20 MW tèrmics). Del total d’emissions notificades, l’any 2006 hi ha hagut una disminució d’emissions respecte de l’any 2005 de 375.829 tones de CO2. Si no tenim en compte les emissions de les instal·lacions afectades per l’ampliació de l’àmbit, la disminució se situa en 1.185.867 tones de CO2.

Tots els informes presentats incorporen les taules per a notificacions preparades per la Direcció General de Qualitat Ambiental a partir de les guies per a sectors elaborades amb la participació, en grups de treball, dels sectors i les activitats afectats per la Llei del comerç de drets d’emissió. 

Aquestes guies i taules han estat els elements principals a l’hora de preparar el seguiment de les emissions i els informes anuals, i també d’elaborar les verificacions en aclarir el procediment necessari per poder disposar d’un sistema de gestió de dades adequat per al seguiment i la notificació de les emissions a les instal·lacions afectades.