La nova oficina coordinarà la gestió centralitzada dels residus d'aparells elèctrics i electrònics procedents de les deixalleries i altres centres municipals

El seu objectiu és assegurar la recollida universal dels residus elèctrics i electrònics a les deixalleries de tot Catalunya

El proper 2 d’abril entrarà en funcionament l’OFIRAEE, una oficina virtual de coordinació logística per a la gestió dels residus d’aparells elèctrics i electrònics (RAEE) procedents de les deixalleries i altres centres d’emmagatzematge municipals. Aquesta oficina és resultat d’un conveni marc signat entre els sistemes integrats de gestió (SIG) i l’Agència de Residus de Catalunya, del Departament de Medi Ambient i Habitatge. Els municipis interessats a gestionar els seus residus elèctrics i electrònics mitjançant l’OFIRAEE han d’adherir-se a aquest conveni.

L’OFIRAEE rep les peticions de recollida de RAEE quan els ens locals ho sol•liciten i les deriva al SIG que els pertoqui. L’oficina disposa d’una eina informàtica que gestiona automàticament els processos logístics per retirar els RAEE acumulats a les deixalleries i altres centres municipals.

Arran del Reial decret 208/2005, sobre RAEE i la gestió dels seus residus, els productors d’aparells elèctrics i electrònics són responsables d’assegurar-ne una gestió respectuosa amb el medi ambient. Amb l’entrada en funcionament de l’OFIRAEE, els productors compleixen les obligacions que marca la directiva europea pel que fa a la gestió de residus. A més, es traspassa aquesta responsabilitat de l’Administració als productors. Per aprofitar processos logístics, minimitzar costos, homogeneïtzar processos i aprofitar sinergies, els productors s’agrupen en sistemes integrats de gestió (SIG). A Catalunya operen vuit SIG: les fundacions ECOASIMELEC, ECOFIMÁTICA, ECOLEC, ECOLUM, ECOTIC, ECO-RAEE’S, i TRAGAMÓVIL, i l’associació AMBILAMP, que són, juntament amb les administracions públiques, qui promouen l’OFIRAEE.

El repte dels productors d’aparells elèctrics i electrònics és aconseguir la seva implantació definitiva en el conjunt de l’Estat espanyol, prevista per al segon trimestre de 2007. Per això és necessària l’autorització dels SIG per part de les comunitats autònomes. A Catalunya estan autoritzats actualment vuit SIG. D’altra banda, fora de Catalunya s’està desenvolupant una prova pilot al municipi de Vitòria-Gasteiz, als municipis manxecs d’Almansa i Ciudad Real, i a diversos municipis d’Andalusia i de la Comunitat Autònoma de Madrid.

L’objectiu principal: la recollida universal

Aquest sistema assegura el principi de recollida universal que estableix el Reial decret 208/2005, al qual els SIG i l’OFIRAEE donen resposta. Aquest principi de recollida universal exigeix a tots els operadors logístics de l’àmbit del reciclatge de RAEE que recullin sense excepció a totes les deixalleries i altres punts d’emmagatzematge municipals del territori català i espanyol i que en retirin tots els RAEE.

La creació d’OFIRAEE respon, a més, a una sèrie de necessitats i objectius que planteja el repte de la recollida selectiva dels residus elèctrics i electrònics a un abast més general:

• Redueix el nombre d’interlocutors.

• Activa el procés de sol•licitud de recollida mitjançant una única intervenció.

• Automatitza la gestió, la presa de decisions en el procés i la recollida final dels RAEE.

• Assoleix un ús eficaç i eficient dels recursos de càrrega i transport de tots els SIG.

• Obté i genera informació agregada, fiable i unificada sobre els quilos de RAEE recollits i gestionats des de les deixalleries.

• Garanteix la traçabilitat dels RAEE retirats.