El conseller de Medi Ambient i Habitatge ha reiterat avui el pacte a què va arribar la setmana passada amb les principals organitzacions agràries de Catalunya i els representants agraris de la Baixa Tordera amb relació a la tarifa d’utilització de l’aigua pels municipis i el conjunt d’usuaris d’aquest àmbit.

L’acord parteix del compromís del Departament de Medi Ambient i Habitatge de treballar durant l’any 2006, conjuntament amb els usuaris de l’aigua per a reg, en l’acord marc d’un ús sostenible de l’aigua en el reg agrícola. L’acord hauria d’incloure mesures més eficients de reg i les possibles fórmules que en un futur es poden aplicar, perquè el sector agrícola també assumeixi els costos que representa la construcció i funcionament de grans infrastructures per garantir l’aigua. En el decurs d’aquestes converses, doncs, també s’estudiaria el futur marc econòmic i la manera com s’haurien d’integrar aquests costos de garantia i disponibilitat de l’aigua.

És per això que la llei de mesures administratives aprovada ahir al Parlament inclou un article que aplica, amb caràcter transitori, als usuaris de reg agrícola un coeficient 0  durant el 2006 a l’espera que els sindicats agraris presentin una proposta conjunta que inclogui uns mínims a assolir en la gestió i finançament de l’aigua en l’agricultura amb el compromís que el Departament de Medi Ambient i Habitatge proposarà la no aplicació de les tarifes d’ús d’aigua als agricultors de la Baixa Tordera.