Agència Catalana de l'Aigua

El Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya publica avui el Decret de sequera que el Govern va aprovar dimarts passat

query_builder   23 maig 2005 16:52

event_note Nota de premsa

El Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya publica avui el Decret de sequera que el Govern va aprovar dimarts passat

El Decret estableix les mesures d’aplicació directa per economitzar l’aigua emmagatzemada en els embassaments amb l’objectiu de garantir les dotacions mínimes d’aigua per a usos domèsticsEl volum global de les conques internes, a dia d’avui, és de 329,90 hm3 dels quals 274,42 hm3 són del sistema Ter-Llobregat per sobre dels 270 hm3 que s’estableixen com a llindar d’excepcionalitat de nivell I.

El Departament de Medi Ambient i Habitatge, a través de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA), ha establert, mitjançant el Decret 93/2005, de 17 de maig, l’adopció de mesures excepcionals en relació amb la utilització dels recursos hídrics , tot un seguit de mesures d’aplicació directa per assegurar els usos de l’aigua per a l’abastament a població, optimitzant la gestió dels recursos superficials, economitzant l’aigua emmagatzemada en els embassaments a partir del règim de dotacions a derivar dels embassaments més greument afectats o la reutilització d’aigües depurades per al reg agrícola, entre d’altres.

Aquest Decret també habilita l’Administració hidràulica de Catalunya (Agència Catalana de l’Aigua) per adoptar mesures excepcionals en casos concrets, amb la intensificació de les facultats d’intervenció i control dels aprofitaments hidràulics i dels abocaments i amb l’establiment de les condicions perquè, a sol•licitud de les entitats locals interessades, es puguin assolir unes dotacions mínimes d’aigua per a usos domèstics, i destinar a aquest efecte aigües concedides per a d’altres usos.

Per assegurar al màxim els usos de l’aigua per a l’abastament de la població i altres usos declarats prioritaris per la llei, en les comarques de Catalunya és imprescindible adoptar amb immediatesa les mesures correctores que intensifiquin l’estalvi i un aprofitament encara més eficient de l’aigua emmagatzemada fins que els recursos hídrics recuperin els nivells necessaris.

Situació de sequera

La insuficiència de les pluges esdevingudes en tot el país ha determinat una important disminució dels cabals efluents als rius i, en els cursos regulats, la consegüent reducció de les reserves d’aigua, la qual cosa fa preveure, si es manté la situació actual, que es puguin produir problemes en la satisfacció adequada de les demandes d’aigua per a l’abastament de poblacions en moltes de les conques hidrogràfiques i sistemes de gestió de recursos arreu del territori.

Dades Actuals de les reserves

A dia d’avui, amb les reserves actuals  serà necessari aplicar les mesures d’excepcionalitat a les conques que es troben per sota del seu llindar de declaració i que són les conques catalanes de l’Ebre, el Besòs, Garraf i riera de Ribes, Foix, riera de La Bisbal, Gaià-Francolí i rieres de costa Sud. En quan als sistemes d’embassaments de les conques internes de Catalunya,  a data d’avui no és necessari aplicar les mesures restrictives establertes al Decret, ja que els recursos estan per sobre del llindar d’excepcionalitat:

- El volum embassat a Boadella, a dia d’avui, és de 40,22 hm3; mentre que el llindar d’excepcionalitat al mes de maig  és de 25 hm3.

- El volum embassat conjuntament a Sau, Susqueda, la Baells, la Llosa del Cavall i Sant Ponç, a dia d’avui, és de 274,42 hm3; mentre que el llindar d’excepcionalitat al mes de maig és de 270 hm3.

- El volum embassat a Siurana i Riudecanyes, a dia d’avui, és de 11,63 hm3; mentre que el llindar d’excepcionalitat al mes de maig és de 2 hm3.

La següent comprovació de l’estat de les reserves es farà el primer dia del proper mes de juny.

Aplicació de mesures progressives

Per tal de portar a terme de forma progressiva l’aplicació de les mesures restrictives sobre els usos i aprofitar de forma òptima els recursos amb el mínim trasbals, s’han definit escenaris de gestió per sota de l’estat de normalitat dels recursos. Els escenaris són els següents:

1) Escenari d’excepcionalitat I

Primer nivell de les mesures restrictives sobre els usos i el medi com a mesura preventiva per garantir l’abastament a mig termini. En aquest escenari es realitzarà una gestió més austera de les demandes per tal de garantir l’estalvi de les reserves i reduir la probabilitat d’entrada en l’escenari d’excepcionalitat.

Les actuacions en aquest escenari es definiran en funció de la idiosincràsia de cada conca. En línies generals, es planteja com una reducció, sobre les reserves embassades, de la demanda agrícola i els cabals de manteniment, així com l’anul•lació completa dels desembassaments exclusius per a ús hidroelèctric fluent.

La vigència d’aquest escenari quedarà definit pels valors de l’indicador entre el llindar d’activació i el llindar llindar d’activació del següent escenari d’excepcionalitat II.

2) Escenari d’excepcionalitat II

Aquest escenari respon a la necessitat d’intensificar les mesures restrictives sobre els usos i el medi per tal de garantir l’abastament d’aigua a curt termini, i es considera l’escenari previ a les restriccions de l’ús de boca.

Novament, les actuacions en aquest escenari es definiran per a cada conca, i  les conques no regulades seran l’únic escenari inclòs. A les conques regulades, aquest escenari planteja reduccions significatives en les dotacions de reg i cabals de manteniment destinats des dels embassaments.

La vigència d’aquest escenari quedarà definit pels valors de l’indicador entre el seu llindar d’activació i el llindar d’emergència.

3) Escenari d’emergència

Situació dels recursos on s’afecta directament l’ús de boca. Aquest estadi d’emergència en l’abastament representa la pràctica anul•lació de la satisfacció de la resta d’usos, i la regulació de la seva gestió no és objecte d’aquest Decret.

La declaració d’aquest escenari es realitza quan els valors de l’indicador es troben per sota del llindar d’emergència sistema o conca.

Els diferents supòsits d’utilització d’aigua regulats en aquest Decret són:

1.- Utilització d’aigua per a finalitats diferents de l’abastament domiciliari per part de les entitats locals:

a) No es podrà destinar aigua potable per al funcionament de fonts ornamentals.

b) Només es recorrerà a la utilització d’aigua potable per a la neteja de carrers, quan sigui imprescindible per mantenir les condicions higièniques i sanitàries adequades i, en aquest cas, se n’utilitzarà el mínim indispensable.

c) La utilització d’aigua per al reg de jardins públics es reduirà al mínim indispensable.

d) Quan es destinin aigües no potables  als usos esmentats, caldrà que estiguin prèviament desinfectades i es mantingui el mateix efecte de forma residual o estigui controlada microbiològicament la seva innocuïtat.

e) Les entitats locals vetllaran per l’ús racional i l’estalvi de l’aigua i promouran, dins l’àmbit de les seves competències, mesures de difusió i informació al respecte.

2.- Usos agrícoles: en les zones d’especial incidència de la sequera s’establiran programes de reutilització amb l’objectiu de substituir tots o part dels cabals destinats a reg agrícola per d’altres procedents de la depuració d’aigües residuals.

3.- Els aprofitaments hidroelèctrics que no siguin de peu de presa i que puguin embassar aigua i no disposin de contraembassament, funcionaran en règim estrictament fluent sense provocar oscil•lacions en el règim de cabals circulants del riu. En concret, deixaran de turbinar i n’alliberaran un cabal específic suficient.

4.- Reg de camps de golf: en excepcionalitat I, es redueix l’extracció o derivació d’aigua no procedent de depuradora d’aigües residuals per al reg de camps de golf. Les quantitats que rebran van des d’un mínim de 150 m3/ha fins a un màxim de 600 m3/ha, en funció del mes. Quan l’excepcionalitat estigui en nivell II, tot el recurs haurà de provenir d’aigua regenerada de depuradora d’aigües residuals.

5.- Proves esportives: només s’autoritzarà la celebració de proves esportives que impliquin desembassaments extraordinaris fins a un valor màxim de 0,5 hm3, sempre que l’aigua pugui ser recollida per a aprofitaments aigua avall i que no estigui declarat un escenari d’excepcionalitat II.

6.-Abocaments: es podrà ordenar la suspensió temporal o la clausura dels abocaments que puguin ocasionar interrupcions en les operacions de captació i tractament d’aigua per a l’abastament, o per un deteriorament sensible de la qualitat dels recursos.

Els ens locals, les entitats públiques o privades d’abastament d’aigua i les comunitats d’usuaris comunicaran mensualment a l’Agència Catalana de l’Aigua les mesures d’estalvi d’aigua adoptades en aplicació d’aquest Decret.

Finalment, aquest Decret tindrà vigència fins al 31 de desembre o bé fins que els indicadors de  totes les conques superin el llindar de sortida d’excepcionalitat I.

El Govern a les xarxes
undefined
undefined
undefined
undefined
banner acords
banner butlletins
banner premsa
banner transparencia