L’han signat el Departament de Medi Ambient i Habitatge, el col.legi d’Arquitectes de Catalunya i els col.legis d’Aparelladors i Arquitectes TècnicsImportant acord per a l’elaboració del Test de l’Edifici (TEDI), informe tècnic obligatori per accedir a qualsevol ajut que assenyalarà l’estat de conservació dels edificis residencials

El conseller de Medi Ambient i Habitatge, Salvador Milà, ha signat aquest migdia un conveni amb el col•legi d’Arquitectes de Catalunya i els col.legis d’Aparelladors i Arquitectes Tècnics de Barcelona, Girona, Lleida, Tarragona i les Terres de l’Ebre referent a un programa per a l’estudi i el coneixement del parc d’habitatges de Catalunya.

En virtut d’aquest conveni, el Departament de Medi Ambient i Habitatge encarregarà a aquests col•legis l’elaboració del Test de l’Edifici (TEDI), estudi que descriu la situació general de l’edifici i dóna informació sobre l’estat dels diferents elements comuns que el conformen. El TEDI, creat pel Decret regulador del Pla de rehabilitació d’habitatges de Catalunya (2004-2007), és un informe tècnic obligatori per accedir a qualsevol ajut que assenyalarà l’estat de conservació dels edificis residencials. Haurà de ser realitzat per un arquitecte tècnic o un arquitecte superior, serà supervisat pels respectius col•legis professionals, i el cost anirà a càrrec del Departament de Medi Ambient i Habitatge. Per a aquest any 2005, la reserva econòmica és d’un import màxim d’un milió d’euros.

L’objectiu del TEDI és prevenir els problemes en els edificis i conèixer amb certesa l’estat de conservació del parc d’habitatges d’un barri o d’una localitat a fi de poder definir amb més precisió les actuacions de rehabilitació. El TEDI podrà ser sol•licitat per ajuntaments, comunitats de propietaris, promotors d’obres de rehabilitació i llogaters d’habitatges d’edificis en mal estat.

La vigència d’aquest conveni és d’un any i es prorrogarà per anualitat successives en funció de la durada del Programa per a l’estudi i el coneixement de l’estat de conservació del parc d’Habitatges del decret que regula el Pla de rehabilitació d’Habitatges de Catalunya .