El conseller Baltasar i la ministra Narbona tanquen l'acord per al finançament d'un total de 174 infraestructures d'abastament, sanejament i ordenació del medi previstes dins el Pla d'acció de l'ACA per contribuir a la gestió sostenible dels recursos hídrics i assegurar-ne la garantia en l'abastament. Aquest acord inclou diverses actuacions considerades estratègiques

També s'ha acordat el finançament dels projectes per a la millora de l'abastament de les comarques de la Catalunya central, a través de Rialb i la Llosa del Cavall

El Departament de Medi Ambient i Habitatge i l’Agència Catalana de l’Aigua han arribat a un acord amb el Ministeri de Medi Ambient pel qual aquest aportarà un total de 135 milions d’euros a fons perdut durant l’exercici 2007 per contribuir al finançament d’un paquet de 174 infraestructures d’abastament, sanejament i ordenació del medi, considerades estratègiques per part del Govern de la Generalitat,  amb l’objectiu de contribuir a la gestió més sostenible dels recursos hídrics i assegurar alhora la garantia d’abastament. 

Aquest acord s’inscriu dins el desplegament de la disposició addicional tercera de l'Estatut i permetrà, entre d'altres aspectes, assegurar la viabilitat econòmica d'algunes de les obres alternatives al PHN que no han rebut l’aportació dels fons de cohesió corresponents al tram estatal sol·licitats en el seu dia. 

Aquesta aportació permetrà agilitzar el desenvolupament d'altres projectes necessaris i prioritaris continguts al PSARU (Programa de sanejament d’aigües residuals) i PIHC (Programa d’infraestructures hidràuliques de Catalunya), d'acord amb els plans d'acció de l'Agència Catalana de l’Aigua, sense haver d'incrementar l'endeutament de l'Agència aprovat en el contracte-programa amb la Generalitat de Catalunya ni realitzar més pressió de la necessària sobre el cànon de l'aigua. 

174 actuacions entraran en servei en el període 2008-2010 i permetran millorar l’estat dels recursos hídrics i reduir la vulnerabilitat de l’abastament 

Les obres incloses en aquest conveni corresponen a obres de convenis anteriors (vinculades al desplegament del PSAR i del PIHC), obres que es troben en situació d’execució avançada i que s’aniran complementant a través de la continuïtat de finançament que deriva de la disposició addicional tercera de l’Estatut en els propers exercicis en funció de les pròpies necessitats del territori pel que fa a la disponibilitat d’aigua. 

En l’àmbit de l’abastament, destaquen per volum de la inversió algunes de les actuacions de millora de l’abastament a les comarques de Tarragona previstes en els àmbits del Consorci d’Aigües de Tarragona, del Sistema Ter-Llobregat, del Baix Empordà, del Solsonès i la Segarra, del Consorci de la Costa Brava, d’Osona i altres comarques. 

Per fer possible l’execució d’un volum d’inversió de 135 milions d’euros en un any, el Departament de Medi Ambient i Habitatge compta no només amb l’Agència Catalana de l’Aigua, Aigües Ter-Llobregat i el Consorci d’Aigües de Tarragona, sinó també amb els ens locals (Entitat Metropolitana del Medi Ambient, Consorci Costa Brava, Consorci per a la Defensa del Besòs, consells comarcals d’Osona i la Garrotxa, Mancomunitat de Municipis del Bages, entre altres). 

Aquesta aportació, que es farà efectiva en el present exercici, permetrà agilitzar el desenvolupament de moltes d’aquestes actuacions que actualment es troben en diferents fases d’execució amb l’objectiu de millorar l’estat dels recursos hídrics, augmentar-ne la qualitat i reduir la vulnerabilitat de la garantia de disponibilitat. 

 

Acord per al finançament de l’abastament des de l’embassament de Rialb i el de la Llosa del Cavall 

D’altra banda, i d’acord amb el compromís establert en la reunió entre la ministra i el conseller de 21 de març de 2007, el Departament de Medi Ambient i Habitatge ha aconseguit també per part del Ministeri de Medi Ambient la contribució al finançament dels projectes d’abastament de Rialb i de la Llosa del Cavall, amb unes aportacions a càrrec del Ministeri corresponents al 50% i al 40%, respectivament, sobre el cost total de cadascuna de les inversions, fent-se càrrec de la resta l’Administració catalana (ACA), que acordarà amb els ajuntaments beneficiaris la seva aportació, mantenint una coherència amb les aportacions del conjunt del territori. 

Ambdues actuacions es troben en fase de gestió i concreció del desenvolupament de la solució des del punt de vista tècnic i del corresponent conveni en cada cas.

En aquest sentit, l’acord permetrà assegurar el finançament i accelerar el desenvolupament d’aquestes dues infraestructures d’abastament –molt necessàries i llargament esperades-, que suposen una inversió del voltant de 60 M€ en el cas de Rialb i 40 M€ en el de la Llosa el Cavall, declarades obres d’interès general i per a les quals s’havien sol·licitat ajuts de fons de cohesió de tram estatal que no han estat concedits. 

L’execució de la infraestructura d’abastament de Rialb anirà a càrrec d’ACESA (Aguas de la Cuenca del Ebro, SA), mentre que la de la Llosa del Cavall, que es configura com dos projectes que s’executaran de manera continuada i/o simultània des de l’embassament fins a Igualada, anirà a càrrec d’AQUAMED (Aguas  de las Cuencas Mediterráneas, SA). En ambdós casos, l’Agència Catalana de l’Aigua farà recepció de les obres i constituirà un ens gestor amb els municipis beneficiaris.