La Direcció General de Justícia Juvenil ha posat en funcionament dos pisos d'inserció dependents dels centres educatius Els Til·lers (Mollet del Vallès) i Montilivi (Girona). Amb l'obertura del pis de Girona, el passat mes de maig, i del pis dependent del Centre Educatiu Els Til·lers, aquesta mateixa setmana, s'acompleixen els resultats previstos per a aquest any plantejats en el Pla director de justícia juvenil presentat el juliol de 2004.

Amb vista a l'any vinent, es preveu l'obertura d'un tercer pis dependent del Centre Educatiu de Can Llupià (Barcelona) i d'un quart pis dependent del Centre Educatiu El Segre (Lleida). També es farà un cinquè pis assistit quan entri en funcionament el Centre Educatiu del Camp de Tarragona, a Reus.

Els pisos d’inserció dels centres educatius de justícia juvenil tenen com a objectiu oferir als menors o joves que compleixen una mesura d’internament, un recurs complementari per afavorir i potenciar els processos d’autonomia personal i d’inserció sociolaboral en les etapes finals del compliment de la mesura.

Perquè un jove o menor sigui admès en un pis d’inserció, haurà de tenir els requisits següents:

-Que estigui complint una mesura ferma d’internament de règim obert o, si escau, de règim semiobert en un centre.

-Que hagi complert una determinada part de la seva mesura d’internament. L’ingrés al pis no serà mai directe.

-Que hagi donat el seu consentiment d’ingrés i d’estada al pis.

-Que tingui una activitat estable fora del pis, de caràcter laboral, formativolaboral o educatiu o que estigui en disposició de poder trobar una activitat d’aquestes característiques.

-Que s’hagi aprovat judicialment el trasllat del pis.

L’equip multidisciplinar del pis d’inserció està integrat per un coordinador del pis i els educadors, que tindran, entre altres, les funcions següents: tutoria dels joves (cada jove internat al pis té un tutor); distribució de les tasques domèstiques entre els joves; organització i supervisió de les compres que s’hagin de fer per al pis; assessorament, suport i assistència del jove en la recerca de recursos laborals i formatius externs; acompanyament del jove en aquestes activitats quan sigui imprescindible i foment de la implicació de la família del menor en el procés.

La capacitat dels pisos assistits, que preveu la convivència de nois i noies, és de 5 places per al de Girona i 5 per al de Barcelona.