La consellera de Justícia, Montserrat Tura, ha signat avui un conveni amb el president del Consell de Cololegis d'Advocats de Catalunya, Pere-Lluís Huguet, i un altre conveni de cololaboració amb la presidenta del Consell de Cololegis de Procuradors de Catalunya, Anna M. Moleres, per a l'establiment del marc d'actuació per a la prestació de l'assistència jurídica gratuïta per a l'any 2007. Aquests convenis renoven i milloren els signats l'any 2006.

El conveni signat amb el Consell de Col·legis d’Advocats, fruit d’un llarg procés de negociació, i el signat amb el Consell de Col·legis de Procuradors garanteixen els recursos econòmics necessaris per a la prestació del servei esmentat i expressen el compromís de la Generalitat i els dos consells de crear un grup de treball paritari que coordinarà l’elaboració de propostes orientades a assolir una millor ordenació i prestació dels serveis d’assistència jurídica gratuïta i d’orientació jurídica als ciutadans de Catalunya. Aquest grup de treball haurà de tenir enllestides les seves conclusions el dia 31 d’octubre d’enguany.

 

Aquest grup estudiarà també la forma de col·laboració que s’establirà entre el Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada i els col·legis d’advocats per a la millora de la formació dels professionals que presten el servei d’assistència jurídica gratuïta.

 

El Conveni estableix el compromís d’integrar-se, abans de final d’any, en una nova aplicació informàtica. Això permetrà la tramitació integral del procediment de reconeixement del dret d’assistència jurídica gratuïta per part dels diferents organismes implicats i la gestió dels pagaments. També possibilitarà als interessats la presentació de sol·licituds en forma telemàtica.

 

Pel que fa a lacompensació econòmica de les actuacions dels advocats i dels procuradors de tribunals, s’estableix un increment del 2,8 %, equivalent a l’increment de l’IPC de Catalunya, respecte als mòduls vigents l’any 2006, que s’aplicarà amb efectes retroactius des del primer de gener d’enguany.

 

D’acord amb aquest increment econòmic i la previsió de l’increment de l’activitat, s’estima que el cost de la compensació de les actuacions d’assistència jurídica que realitzen els advocats i procuradors serà l’any 2007 d’uns 47.173.145 €, que surten íntegrament del pressupost del Departament de Justícia.   

 

A més, el Departament de Justícia atorga una subvenció per cobrir les despeses de gestió col·legial dels col·legis d’advocats i dels col·legis de procuradors, que també s’incrementa un 2,8 % aproximadament en relació amb l’import percebut l’any 2006, i ascendirà a uns 2.190.000 €.  

 

En total, doncs, la despesa d’assistència jurídica gratuïta del Departament de Justícia per aquests conceptes serà d’uns 49.363.145 €. 

 

El sistema de prestació de l’assistència lletrada en cadascun dels 14 col·legis d’advocats existents a Catalunya s’estableix en el mateix acord, amb algun reajustament dels torns aprovats per a l’any 2006, d’acord amb les necessitats detectades en alguns torns especialitzats i en alguns partits judicials.

 

Els col·legis professionals garanteixen una formació contínua adequada dels advocats i procuradors que assisteixen les persones necessitades, i el Departament de Justícia es compromet a atorgar bestretes trimestrals perquè puguin percebre la compensació econòmica en el termini més breu possible i acreditar adequadament totes les actuacions realitzades.