La Comissió Interinstitucional per a la Reinserció Social (CIRSO), que presideix la consellera de Justícia, Monserrat Tura, ha celebrat avui el seu Ple en una reunió al Palau de la Generalitat que ha estat presidida pel vicepresident del Govern de la Generalitat, Josep-Lluís Carod-Rovira. En la reunió, Montserrat Tura ha demanat als diversos departaments de la Generalitat que la integren més implicació pel que fa a les polítiques de reinserció social.

La Comissió Interinstitucional per a la Reinserció Social (CIRSO), creada pel Decret 98/2005, és un òrgan col·legiat integrat per diferents institucions que va néixer amb l’objectiu d’intensificar el nivell de coordinació de les diverses actuacions que duen a terme els departaments de la Generalitat i la resta d’administracions per potenciar els processos de reinserció social de persones menors, joves i adultes, subjectes a penes o mesures penals, i alhora implicar els representants d’altres organismes i entitats en la planificació i execució de polítiques actives en aquest camp.

 La CIRSO es va constituir formalment durant el Ple celebrat el 17 de gener de 2006, en què es va proclamar l’activitat penitenciària com una política social més del país. El 23 de febrer de 2006 va tenir lloc la constitució de la Comissió permanent, que donà lloc a la creació dels grups de treball i de les comissions delegades territorials de Girona, Lleida, Tarragona i les Terres de l’Ebre. (La Comissió permanent fa les funcions de la Comissió Territorial de Barcelona.)

Funcions de la Comissió Interinstitucional per a la Reinserció Social

Entre les principals funcions de la CIRSO, destaquen la coordinació de totes aquelles actuacions que poden tenir incidència en el procés de rehabilitació de les persones sotmeses a mesures judicials, el desenvolupament d’una acció preventiva integral per part dels serveis socials comunitaris, la garantia de l’atenció sanitària i la intervenció especialitzada quan siguin necessàries, l’increment de l’oferta per a l’execució de mesures penals alternatives a la presó i la sensibilització del conjunt d’operadors i l’opinió pública respecte d’aquestes polítiques socials.

La CIRSO funciona en Ple, en Comissió permanent i a través de comissions delegades territorials, a fi de garantir la màxima proximitat a les diferents realitats en la formulació i l’execució de mesures d’actuació.

Per part de la Generalitat, hi estan integrats els departaments de la Vicepresidència; d’Interior, Relacions Institucionals i Participació; de Justícia; d’Educació; de Governació i Administracions Públiques; de Cultura i Mitjans de Comunicació; de Salut; de Treball; d’Acció Social i Ciutadania; de Medi Ambient i Habitatge, i d’Innovació, Universitats i Empresa.

Per part de l’Administració de l’Estat, en forma part la Delegació del Govern a Catalunya.

Per part del món local, hi estan integrades les diputacions de Barcelona, Girona, Tarragona i Lleida, la Federació de Municipis de Catalunya (FMC) i l’Associació Catalana de Municipis i Comarques (ACMC).

Per mitjà del Centre d’Iniciatives per a la Reinserció (CIRE), l’empresa pública dependent del Departament de Justícia que s’ocupa de la inserció sociolaboral dels penats i de les persones sota mesura penal, també hi participarà el món econòmic, empresarial i sindical, integrat en el Consell Assessor del CIRE.