La consellera de Justícia, Montserrat Tura, i el secretari d'Estat de Justícia, Julio Pérez Hernández, han signat avui, 18 d'abril, una declaració conjunta sobre les actuacions dels governs d'Espanya i Catalunya per desplegar les noves competències de la Generalitat en matèria de registres i notaries. A l'acte, també hi ha assistit la directora general dels Registres i del Notariat del Ministeri, Pilar Blanco.

En virtut de la declaració signada avui s’han adoptat els compromisos següents:

1. La Generalitat convocarà, gestionarà i resoldrà els concursos de provisió de notaris i registradors per cobrir les vacants pendents a Catalunya. Per aquest motiu, el Departament de Justícia publicarà properament en el DOGC i el BOE les places de notaris i registradors pendents de cobertura.

 2. A més, la Generalitat participarà en l’elaboració, en un termini de tres mesos, de la normativa amb l’objectiu de fer efectives les previsions de l’Estatut en matèria d’accés a la funció pública notarial i registral.

 3. La recent aprovació de la demarcació notarial i registral per part del Govern de l’Estat ja es va fer, per acord amb el Departament de Justícia, introduint la clàusula “sens perjudici de les competències de la Generalitat en aquesta matèria.” En aquest sentit, ambdues parts han coincidit que tots els actes de gestió i execució d’aquesta demarcació seran realitzats per la Generalitat de Catalunya. Així mateix, la modificació o reforma de la planta, la podran fer també els òrgans competents de la Generalitat sense cap mena de restricció.

 La consellera de Justícia, Montserrat Tura, ha remarcat “que és la primera vegada en la història que la Generalitat exerceix competències executives en matèria de provisió de notaries i registres”. Per la seva banda, el secretari d’Estat de Justícia, Julio Pérez Hernández, ha dit que “les relacions entre el Ministeri i el Departament han resultat, fins al moment, molt fructíferes.

Aquest acord augura futurs compromisos del sistema de l’Administració de justícia a la realitat autonòmica. Existeix -ha afegit- una base de cooperació, entesa, diàleg franc i obert entre ambdues administracions”.

Catalunya és actualment la primera demarcació notarial de l’Estat, pel que fa al nombre de notaries, amb un total de 557. A més, compta amb 203 registres de la propietat.

 Article 147.1 del Títol IV de l’Estatut

 L'Estatut d’autonomia de Catalunya, en el seu article 147.1 del Títol IV (“De les competències”) disposa que correspon a la Generalitat de Catalunya la competència executiva en matèria de notaries i de registres públics de la propietat, mercantils i de béns mobles que inclou, en tot cas:

 a) El nomenament dels notaris i els registradors de la propietat, mercantils i de béns mobles per mitjà de la convocatòria, l’administració i la resolució de les oposicions lliures i restringides i dels concursos, que ha de convocar i portar a terme fins a la formalització dels nomenaments. Per a la provisió de les notaries i dels registres, els candidats han de ser admesos en igualtat de drets i han d’acreditar el coneixement de la llengua i del dret català en la forma i amb l’abast que estableixen l'Estatut i les lleis.

 b) La participació en l’elaboració dels programes d’accés als cossos de notaris i registradors de la propietat, mercantils i de béns mobles d'Espanya, als efectes de l’acreditació del coneixement del dret català.

c) L’establiment de les demarcacions notarials i registrals, incloent-hi la determinació dels districtes hipotecaris i dels districtes de competència territorial dels notaris.

d) El nomenament de notaris arxivers de protocols de districte i la guarda i custòdia dels llibres de comptadoria d'hipoteques.