La consellera de Salut atendrà els mitjans de comunicació a les 12:30h
La consellera de Salut, Marina Geli, collocarà demà, dimecres 25 de maig a les 12h, la primera pedra del nou edifici Puigmal on estarà ubicat lInstitut Català dAvaluacions Mèdiques (ICAM) al Parc Sanitari Pere Virgili. Un cop finalitzat lacte de collocació de la primera pedra, cap a les 12:30h, la consellera atendrà els mitjans de comunicació al mateix solar. Després, a les 12:45h, Marina Geli visitarà el Centre de Salut Vallcarca, a ledifici Pedraforca. A les 13:15h, la consellera anirà a visitar lHospital Sociosanitari del Parc Sanitari Pere Virgili, situat a ledifici Llevant. A les 13:45, Marina Geli es desplaçarà fins ledifici Garbí per visitar les installacions del Centre de Salut Sant Gervasi. A partir de les 14:00h es desplaçarà a la unitat dinternament de ledifici Gregal (convalescència i llarga estada) i a la unitat de Rehabilitació de lHospital Universitari Vall dHebron, situat a ledifici Tramuntana.CONVOCATÒRIA DELS MITJANS DE COMUNICACIÓACTE:Collocació de la primera pedra i atenció a la premsa DIA:Dimecres, 25 de maig HORA:12:00LLOC:Parc Sanitari Pere Virgili (Av. Hospital Militar, 169-205). (Adjuntem plànol)Parc Sanitari Pere Virgili L1 de juny de 1999, es va constituir lempresa pública Parc Sanitari Pere Virgili, ocupant els terrenys de lantic Hospital Militar de Barcelona amb una superfície de 50.000 m2. El 23 de juliol de 2003, la Generalitat de Catalunya, a través del CatSalut, va efectuar la compra del recinte que, fins aleshores, estava en règim de Concessió Demanial. Actualment, al Parc Sanitari Pere Virgili hi ha en funcionament: Unitat dhospitalització de convalescència i llarga estada: 207 llits2 equips Pades2 àrees bàsiques: Pedraforca i Sant Gervasi (amb una població de referència de 60.000 habitants)Unitat de Cirurgia sense Ingrés i Unitat de rehabilitació de lHospital Universitari Vall dHebronEntitats sanitàries amb ubicació al Parc:-Consorci Sanitari de Barcelona-Àmbit datenció primària Barcelona Ciutat-Agència dAvaluació de Tecnologia i Recerques Mèdiques-Institut de Diagnosi per la Imatge Els projectes de futur: Ampliació de 143 llits sociosanitaris (Edifici Xaloc)Construcció dun edifici per ubicar-hi les installacions de Semsa (Edifici Nord)102 llits de Salut Mental, 40 llits de Llar residencial i 144 llits sociosanitaris (Edifici Garbí i Migjorn)Hospital de dia de 30 places (Edifici Llevant)Banc de Sang (Edifici Ponent)Institut Català dAvaluacions Mèdiques (ICAM)LInstitut Català dAvaluacions Mèdiques (ICAM) és un organisme autònom de caràcter administratiu, adscrit al Departament de Salut. Té personalitat jurídica pròpia, autonomia administrativa i financera i plena capacitat dactuar en lexercici de les seves funcions.La finalitat de lInstitut és la de realitzar la inspecció, lavaluació i el seguiment dels processos mèdics i sanitaris corresponents a les prestacions del Sistema de la Seguretat Social en matèria dincapacitats laborals: Incapacitat Temporal (IT baixes laborals) i Incapacitat Permanent (IP), així com dictaminar sobre ladequació de les actuacions sanitàries del sistema sanitari de cobertura pública a la bona pràctica professional, en el marc dels procediments de responsabilitat patrimonial, així com altres funcions davaluació mèdica, peritatge, arbitratge i dassessorament i informe. És també el servei dinspecció en matèria dincapacitats laborals.