La bona entesa entre l’Ajuntament de Barcelona i els òrgans de govern del Clínic, encapçalats per la Delegació del Govern i la Conselleria de Salut, ha permès trobar una sortida als problemes d’espai del centre hospitalari. Una permuta de terrenys entre ambdues institucions serà la base sobre la qual l’hospital podrà créixer ocupant bona part de l’espai del parc de bombers i l’Ajuntament ubicar nous equipaments en un solar en ple cor de l’Eixample. Aquest acord facilita també l’inici de les obres del Centre d’Investigació Biomèdica Esther Koplowitz (CIBEK). El conveni, que formalitza aquests acords, l’han signat aquesta tarda a la Delegació del Govern de Catalunya el president de la Junta de Patronat de l’Hospital Clínic i delegat del Govern a Catalunya, Joan Rangel; l’alcalde de Barcelona, Joan Clos, i la consellera de Salut i presidenta de la Comissió de Govern del Clínic, Marina Geli.

Aquest acord és el primer fruit de la cogestió entre l’Estat i la Generalitat iniciada al desembre de 2005, encaminada al traspàs definitiu del centre a l’autoritat sanitària catalana. Així es va crear una comissió de govern encarregada d’elaborar una planificació integral, per orientar i facilitar l’adopció de decisions per tal d’assolir la completa modernització i viabilitat del centre. Una de les funcions encomanades a aquesta comissió fou l’elaboració d’un pla de reordenació dels espais d’activitat de l’Hospital Clínic que havia de contribuir al seu creixement adequat. Cal destacar, també, que la col•laboració institucional entre l’Ajuntament de Barcelona i l’Hospital Clínic ha estat constant al llarg del temps i ha permès consolidar el centre hospitalari com a referència a escala estatal i europea.

Els acords preveuen un programa d’equipaments municipals a l’illa delimitada pels carrers de Consell de Cent, Comte Borrell, Diputació i Viladomat, en una finca actualment propietat de l’Hospital Clínic i, d’altra banda, la construcció d’un nou equipament sanitari de l’Hospital Clínic compatible amb una nova caserna de bombers redimensionada a l’illa delimitada pels carrers de Provença, Casanova, passatge del Mercat del Ninot i Villarroel (àmbit de l’actual parc de bombers). La caserna de bombers es construirà conjuntament amb la resta del nou edifici i anirà a càrrec de l’Hospital Clínic, tenint en consideració el substancial valor afegit que suposa aquesta nova ubicació, immediata a l’edifici principal de l’Hospital Clínic, amb la millora funcional que comporta i, d’altra banda, la important càrrega que suposa per a l’Ajuntament el trasllat de una bona part dels serveis que actualment es desenvolupen al carrer de Provença, 164-182.

Així mateix, el conveni signat avui dóna llum verda a l’inici de la construcció del Centre d’Investigació Biomèdica Esther Koplowitz, un nou centre de recerca a les propietats de la Fundació Clínic per a la Recerca Biomèdica al carrer de Rosselló. Aquest nou centre acollirà 300 investigadors i s’hi desplegarà recerca translacional, en les àrees d’oncologia, neurociències, malalties digestives i del metabolisme, i malalties vinculades a la salut internacional. El conveni concreta els instruments de planejament urbanístic i de gestió necessaris per tal de portar a terme la construcció d’aquest nou centre per a la recerca i la creació d’una nova zona verda a l’illa delimitada pels carrers de Rosselló, Villarroel, Comte Urgell i Còrsega. Es preveuen també noves actuacions en l’àmbit de l’illa ocupada per l’Hospital Clínic que hauran de ser objecte del planejament urbanístic corresponent.

L’Ajuntament de Barcelona adquirirà la plena propietat de la finca de 5.481,14 m2, qualificada com a equipament, al carrer del Consell de Cent, 148-168, actualment propietat de l’Hospital Clínic (illa de Consell de Cent, Comte Borrell, Diputació i Viladomat), on es preveu desenvolupar-hi nous equipaments. Per la seva banda, l’Hospital Clínic adquirirà un percentatge del 95,85% de la finca municipal del carrer de Provença, 164-182 (illa delimitada pels carrers de Provença, Casanova, passatge del Mercat del Ninot i Villarroel). Aquest percentatge es correspon amb el coeficient que tindrà l’Hospital Clínic en la propietat horitzontal que es constituirà en aquesta finca. En aquesta propietat horitzontal, l’Ajuntament de Barcelona tindrà un coeficient del 4,15% i l’Hospital Clínic del 95,85%. El cost de la construcció que assumeix l’Hospital Clínic comprèn també el cost de la caserna de bombers que haurà de lliurar a l’Ajuntament, tenint en consideració que aquesta obra es realitza conjuntament amb l’edifici.

Aquest edifici té una superfície aproximada de 19.952 m2 i consta de dues parts que constituiran les entitats corresponents en la propietat horitzontal, propietat de l’Hospital Clínic i de l’Ajuntament de Barcelona, respectivament: 

- El Centre Sanitari de l’Hospital Clínic amb les condicions d’edificabilitat següents: 18.356,50 m2 de sostre sobre rasant i 18.496 m2 de sostre sota rasant.

- La caserna de bombers de l’Ajuntament de Barcelona amb una edificabilitat de 1.595,80 m2 de sostre sobre rasant i una superfície de sòl no edificada, destinada a pati, de 1.130 m2.

L’Hospital Clínic es compromet a executar l’edificació en el seu conjunt i a lliurar a l’Ajuntament els locals i espais destinats a la nova caserna de bombers en el termini màxim de trenta mesos des de l’atorgament de la llicència corresponent. L’execució de les obres d’edificació a la finca del carrer de Provença, 164-182, requerirà prèviament l’adopció dels acords necessaris entre l’Ajuntament i l’Hospital Clínic en relació amb l’actual caserna de bombers; es donarà prioritat a les fórmules que, sent tècnicament i econòmicament viables, siguin compatibles amb el manteniment adequat del servei de bombers en aquesta zona.

Pel que fa al terreny del carrer de Rosselló on s’ubicarà el CIBEK, es qualificarà com a equipament una superfície de 1.091,82 m2, amb una edificabilitat sobre rasant de 6.987,84 (inclou 794 m2 d’entresolat) i una ocupació sota rasant de 2.558,41 m2, que es desenvoluparà ajustada a les condicions de l’entorn. Es preveu destinar a zona verda l’espai de l’interior de l’illa de 2.314,85 m2 de superfície. S’establirà una servitud sobre els sòls qualificats d’equipament per tal de possibilitar l’accés públic a la zona verda de l’interior d’illa. La superfície de la zona verda serà cedida a l’Ajuntament per la Fundació Privada Clínic per a la Recerca Biomèdica. La Fundació Clínic mantindrà la propietat del subsòl de la zona verda en una superfície de 2.558,41 m2. L’Ajuntament es farà càrrec dels serveis de vigilància, seguretat i manteniment d’aquesta zona verda.

Finalment, l’Hospital Clínic proposa també la modificació del Pla especial d’ordenació del recinte de l’Hospital Clínic, aprovat definitivament per la Comissió d’Urbanisme de Barcelona, per acord de 26 de juliol de 1995, a fi i efecte d’ampliar les seves instal•lacions, sempre ajustant-se a l’entorn urbà on s’ubica i millorant les condicions d’edificació del conjunt hospitalari, tot recuperant la simetria actualment desvirtuada.

Resum de dades:

Per a l’Hospital Clínic:

• Ampliació d’instal•lacions a l’illa de bombers: gairebé 37.000 m2.

• Ampliacions internes: 4.300 m2.

• Centre d’Investigació Biomèdica Esther Koplowitz: 10.000 m2.

Per a l’Ajuntament:

• Adquireix una finca de 5.481 m2 per a equipaments.

• Inclou una nova caserna amb una edificabilitat de 1.596 m2 i un pati de 1.130 m2.

• Zona verda a l’interior de l’illa de Rosselló/Villarroel de 2.315 m2.