- Davant la situació de conflicte que va patir la sanitat catalana fa uns dies, el Departament de Salut ha volgut en tot moment mantenir una actitud de màxima comprensió envers els motius de la vaga de metges, demostrant una actitud oberta i dialogant per tal d’afavorir la trobada de solucions concretes que millorin la seva vida professional.

- La Comissió Executiva del Departament de Salut al complert, inicialment, i després amb la participació dels seus membres a la negociació amb el Sindicat de Metges, ha mantingut gairabé 30 hores de reunió en 4 sessions diferents.

- El Departament de Salut ha fet un conjunt d’ofertes concretes entre les quals destaquen:

1. Facilitar l’adhesió del Sindicat de metges de Catalunya a la mesa sectorial de negociació de sanitat, la qual cosa facilitaria la tasca d’interlocució sobre els grans temes que preocupen la professió mèdica entre el sindicat, l’Administració i les patronals.

2. Ajustar el nombre de professionals a les necessitats assistencials i establir un sistema d’informació integral amb la creació de l’Observatori de RRHH (registre) per tal de poder dur a terme les actuacions necessàries per a la planificació dels recursos humans del SISCAT.

3. Regular el sistema de desenvolupament professional de forma participada amb tots els agents afectats del sistema, els col•legis professionals i societats científiques, amb caràcter universal per a tots els professionals i la implantació de la qual s’iniciarà abans del 23 de novembre de 2007.

4. Crear mitjançant una ordre del Departament de Salut, el consell de la Professió Mèdica de Catalunya, també amb la participació dels Sindicats de Metges, d’altres agents socials i institucions acadèmiques i científiques com a via de diàleg i trobada de solucions relatives a la problemàtica complexa de l’exercici de la professió mèdica de Catalunya.

5. Un pla de millora de la situació dels MIR a Catalunya, que han vist les seves condicions de treball millorades a nivell de l’Estat, existint per part del Departament de Salut la voluntat de fer un esforç suplementari per a aquests professionals amb formació a Catalunya.

- Pel que fa a l’ICS, obrirà a començament del mes de maig la Mesa Sectorial que inclourà l’oferta de l’administració per millorar substancialment les condicions de treball i retributives de personal mèdic. També el comprimís d’efectuar convocatòries periòdiques tendents a l’estabilitat del personal. Addicionalment, s’ofertarà una participació dels metges catalans al consell d’administració de la futura Empresa Pública ICS.

- El Departament de Salut ha intentat en tot moment que el Sindicat de Metges s’adhereixi a l’acord del conveni de la sanitat pública catalana (XHUP), conveni que recull una part molt important de les reivindicacions del sindicat de metges de Catalunya:

o Millora del preu d’hora d’atenció continuada. Una millora del 75% del preu/hora d’atenció continuada que passa a ser:

Dia laborable                    23 euros/hora (actualment 13,22 euros/hora)

Dissabte                           26 euros/hora (actualment 14,42 euros/hora)

Diumenge/festiu               26 euros/hora (actualment 15,63 euros/hora)

De les 2.187h a 2.290h (AC)     30 euros/hora (actualment igual preu/hora)

o Extensió de la carrera professional amb la creació del 4rt. Nivell no opcional sinó obligatori, amb una retribució de 13.000,- euros/any i que sigui consolidable el 1er i 2n nivell d’aquesta. A més a més, incrementar el Complement d’accés a aquest sistema des de el 1er any de prestació de serveis, en 85,71 euros/mes.

També Implantar la retribució variable per assoliment d’objectius pel personal facultatiu de la XHUP (igual que el que tenen a l’ICS) amb una quantia màxima de 5.400 euros/any.

o Homologació dels salaris de tot el personal del SISCAT, compromís que data de 1990 quan es va promulgar la LLOSC (DT 5ª) i que finalment es veurà complert amb la previsió que s’efectua en aquest conveni.

o L’homologació de la jornada ordinària dels facultatius amb la de la resta del personal, sense disminució de les retribucions. Així comporta que es tendiria a equiparar la jornada ordinària de treball dels metges a les 1599h en còmput anual, que equivaldria a la pràctica les 35h/setmanals de la resta de personal. Aquesta major jornada realitzada pels metges es retribueix addicionalment amb 1.200 є/any.

o L’increment de les dotacions econòmiques per a formació dels professionals.

- D’altra banda el Departament de Salut es compromet a portar les millores aconseguides en el conveni de la XHUP a la negociació col•lectiva de l’ICS.

- El Departament vol destacar que no és cert en absolut que els metges de Catalunya no tinguin representació sindical o que aquesta sigui insuficient o menyspreada. El Sindicat de Metges de Catalunya forma part a través d’AMIC (associació de metges i infermeres de Catalunya) i de CEMSATSE (Confederació Estatal de Metges i Infermeres) tant de la negociació col•lectiva de la XHUP com de la mesa sectorial de l’ICS i per tant aquesta organització sindical ostenta un nivell de participació absolutament normal i intensa en tots els processos de negociació que afecten els metges de la sanitat pública catalana.

- Malgrat l’esforç  de diàleg i de mediació del Departament de Salut, de les seves ofertes per crear nou foros de diàleg i representació dels metges de Catalunya i un conjunt de millores salarials i d’altres d’ordre que no fan sinó continuar l’esforç que ha fet l’ICS en aquests últims 3 anys, el sindicat de metges ha renunciat a qualsevol possibilitat d’acord.

- El Departament de Salut lamenta la posició molt extrema del Sindicat de Metges, del tot atípica en els processos de negociació tant de la sanitat catalana com d’altres autonomies. No obstant això, el Departament de Salut continuarà treballant per retrobar possibilitats de diàleg i d’acord en els propers dies i setmanes així com per continuar la seva política de millora dels serveis sanitaris públics a Catalunya.