La consellera de Salut, Marina Geli, ha presentat aquest matí el Protocol per a l'assistència natural al part normal, un manual que servirà de guia als professionals i als hospitals que treballin aquesta modalitat no medicalitzada.

Aquest tipus d’assistència és la que es presta durant el procés del part i consisteix en la mínima intervenció obstètrica, de forma que només s’hi intervé quan sigui estrictament necessari, amb la finalitat de resoldre-hi algun problema.

Aquest Protocol que es presenta avui persegueix un triple objectiu: 1) oferir l’atenció al part respectant el procés fisiològic, amb la mínima intervenció obstètrica per a aquelles dones que ho sol•licitin; 2) afavorir la implicació dels professionals, perquè donin informació i suport a les dones per ajudar-les en la presa de decisions durant tot el procés i preservant a cada moment la seva seguretat i la del nadó, i 3) desenvolupar als centres de la xarxa hospitalària d’utilització pública de Catalunya (XHUP) l’assistència de forma natural al part normal, garantint la qualitat i l’equitat d’accés a tot el territori.

El Protocol regula les condicions bàsiques que han de reunir els centres que ofereixen assistència no medicalitzada al part normal: han de garantir la presència d’una llevadora que assisteixi de forma individualitzada la dona; han de disposar també de l’equip obstètric de guàrdia del mateix hospital i han de comptar amb personal sensibilitzat, amb formació i pràctica en l’assistència al part natural.

Els hospitals que practiquen aquest tipus de part també han de comptar amb uns espais adequats: una sala de dilatació-part en un únic espai, a prop o dintre de l’àrea obstètrica de l’hospital; una decoració càlida i uns recursos de suport al procés: banyera, espai per caminar, llitera articulada, pilotes per a la dilatació i altres accessoris idonis.

El Protocol també regula les actuacions que s’han de seguir en un part no medicalitzat, des de la informació prèvia durant l’embaràs, amb l’elaboració del pla de naixement; l’atenció i la informació a la dona i a la seva parella/acompanyant durant l’ingrés a l’hospital; l’atenció durant els períodes de dilatació, d’expulsió i de deslliurament, i també l’assistència pediàtrica posterior al part.

Les dones que es poden acollir a aquest Protocol no han de presentar factors de risc o han de tenir un risc baix o mitjà, amb control obstètric, anàlisis i proves de coagulació normals que facilitin un part amb la mínima intervenció obstètrica.

A Catalunya, actualment hi ha sis centres que ofereixen aquest tipus de servei a les dones que volen un part no medicalitzat: l’Hospital Maternitat (Barcelona) i l’Hospital de Santa Caterina (Girona), que van ser els primers en iniciar aquesta experiència al 2005. Durant el curs 2006-2007, s’hi han afegit o s’hi afegiran:  l’Hospital de Puigcerdà, l’Hospital General de Vic, l’Hospital del Parc Taulí de Sabadell i l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau (Barcelona).

A part d’aquests centres, està previst que a l’any vinent també s’integrin en el projecte l’Hospital General de Manresa i l’Hospital Sant Jaume d’Olot, a més d’altres centres que ja han mostrat el seu interès per formar part d’aquest grup. L’objectiu de futur és que cada regió sanitària disposi d’un hospital que ofereixi l’assistència de forma natural al part normal.

El Departament ha editat aquest Protocol perquè és conscient que a la societat hi ha una demanda creixent de les dones i les seves parelles/famílies de poder disposar d’una opció de part més natural, no medicalitzada.

El Protocol d’assistència natural al part normal s’emmarca dins del Pla de reordenació de l’atenció maternoinfantil als hospitals de la XHUP i s’ha elaborat seguint les recomanacions del Protocol d’assistència al part, al puerperi i d’atenció al nadó que el Departament va publicar al 2004.