Salut

Disminueix la disponibilitat d'òrgans pels trasplantaments

query_builder   8 gener 2007 19:00

event_note Nota de premsa

Disminueix la disponibilitat d'òrgans pels trasplantaments

El trasplantament renal procedent de donant viu augmenta del 10% al 16%

El consentiment de la donació en cas de mort encefàlica ha augmentat fins el 68%

Les causes del descens són la davallada de morts en accident de trànsit, la disminució de morts súbites al carrer i de la mortalitat hospitalària per accidents cardiovasculars

El nombre de trasplantaments realitzats l'any 2006 ha estat de 1.136

L'any 2007 s'estendrà la donació a cor aturat a tot el territori

El pla pilot de coordinadors territorials ha multiplicat per 2 el nombre de donants en el territori on s'ha implantat

El nombre de trasplantaments realitzats durant l’any 2006 ha estat de 1.136. D’aquests, s’han dut a terme 407 de ronyó (14 infantils), 205 de fetge (11  infantils), 39 de cor, 27 de pulmó, 28 de pàncreas i 430 de progenitors hemopoètics.

Comparant l’activitat de trasplantament del 2006 amb l’activitat mitja realitzada durant el període 2000-2005, es manté estable amb tendència a disminuir en gairebé tots els tipus de trasplantament, amb l’excepció del cardíac, que disminueix més clarament en els darrers anys a tot l’Estat.

Això és degut, entre altres motius, a la disminució de la mortalitat a les carreteres catalanes, que segons dades del Departament d’Interior, Relacions Institucionals i Participació, ha estat d’un 11% respecte el 2005.

A més, també cal tenir en compte, l’increment de la recuperació de pacients amb parades cardiorespiratòries, la disminució de la mortalitat hospitalària i l’augment de la població jove, entre d’altres factors.

Per tal de donar alternatives als pacients en llista d’espera, el Departament de Salut va dissenyar l’any 2004 un pla estratègic 2005-2007 amb projectes i programes adreçats a reduir els efectes de la disminució dels casos de mort encefàlica i per tant, de la donació a Catalunya.

Entre aquests, cal destacar :

•    Trasplantament renal de donant viu: L’estímul sobre els programes de trasplantament renal de donant viu és possible  gràcies a l’estudi l consens científic internacional sobre el coneixement del mínim risc que representa pel donant, fet que el fa estadísticament assumible. Les xifres del 2006 mostren que el trasplantament renal procedent de donant viu ha passat del 10% el 2005 al 16% el 2006 del total dels trasplantaments renals realitzats (65 l’any 2006 en front els 53 del 2005).

•    Programa d’obtenció d’òrgans de donants en asistòlia: Aquest és un programa de gran complexitat tècnica i organitzativa i implica la participació no tan sols dels hospitals i de la unitat de coordinació  d’intercanvi d’òrgans de l’OCATT, sinó dels Serveis d’Emergències Extrahospitalàries. Quan el programa estigui desenvolupat, serà també necessària la participació dels cossos de seguretat. Les xifres d’activitat  en aquest cas s’han mantingut similars a l’any 2005. L’any 2007 s’expandirà la donació a cor aturat a tot Catalunya.

•    Coordinadors territorials de trasplantament: A mitjans del 2006 es va iniciar el programa pilot per apropar les funcions de l’OCATT a les regions sanitàries de Catalunya, amb el nomenament de coordinadors territorials. Aquest pla pilot s’acaba d’implantar al Camp de Tarragona i Terres de d’Ebre, i els resultats obtinguts en 6 mesos han multiplicat per 2 el nombre de donants.

•    La continuació i increment de la promoció de la donació.  S’iniciarà durant aquest trimestre una campanya de promoció de la donació.   

•    Estudis de l’actitud dels ciutadans cap a la donació:

o    Estudi psicosocial de l’actitud cap a la donació en col•laboració amb la Universitat Autònoma de Barcelona. S’iniciarà durant el primer trimestre del 2007.

o    Proposta d’un estudi per determinar un model de formació per a minories.

o    Pla de col•laboració amb el col•lectiu de farmacèutics. S’ha signat un acord entre l’OCATT i el Col•legi de Farmacèutics de Tarragona.

Activitat 2006

El nombre de trasplantaments realitzats durant l’any 2006 ha estat de 1.136. D’aquests, s’han dut a terme 407 de ronyó (14 infantils), 205 de fetge (11  infantils), 39 de cor, 27 de pulmó, 28 de pàncreas i 430 de progenitors hemopoètics.

Pel que fa a la donació, l’any 2006 hi ha hagut un total de 216 donants vàlids a Catalunya, xifra que suposa una lleugera disminució de la donació respecte a la mitjana del període 2000-2005 i més important en relació a la del 2005, en què el nombre total de donants vàlids va ser de 259.

Els nostres hospitals i coordinadors de trasplantament han seguit la tendència habitual a través dels anys a augmentar l’efectivitat de la donació, situant-se, l’any 2006, en el 68%. Segons les darreres dades publicades, que corresponen al període 1996-2004 del programa de garantia de qualitat, la mitjana de l’Estat es del 53%.

Paral•lelament, han disminuït les negatives a la donació situant-se en el 19%,  mentre que van ser del 20,3% l’any 2005.

L’anàlisi permanent de la situació de la donació i el trasplantament a Catalunya, permet confirmar com a causes de la disminució de l’activitat global de donació i trasplantament, les següents:

•    Durant el primer semestre de l’any 2006 la mortalitat hospitalària a Catalunya havia disminuït un 0,3% respecte l’any 2005, el que feia preveure entre 35 i 40 donants d’òrgans menys. Tot i que queda pendent de confirmar la disminució de la mortalitat de la totalitat d l’any, les xifres finals, a 31 de desembre, són de 38 donants menys en ME que el 2005.

•    El perfil actual del donant té una mitjana d’edat elevada. Això suposa un augment de les contraindicacions mèdiques a la donació ja que, en un nombre important de casos, els òrgans no són viables per a trasplantament. L’augment de la població  a Catalunya és deguda principalment a la incorporació de persones joves del voltant dels 35 anys, que no contribueixen a l’augment de donants.

•    La disminució de la mortalitat a les carreteres catalanes, que segons dades del Departament d’Interior, Relacions Institucionals i Participació, ha estat d’un 11% respecte el 2005.

•    L’increment de la recuperació de pacients amb parades cardiorespiratòries.

Taula 1: trasplantament d’òrgans 

Trasplantament d’òrgans

   

Mitjana

2000-2005        2006   

Variació   %

Ronyó    413          407        -1,4

Fetge    209    205        -1,8

Cor    54    39       -27,3

Pulmó    31    27       -12,0

Pàncreas    21    28        33,3

Total    727    706   

     -2,9

Taula 2: Trasplantaments progenitors de l’hemopoesi .

Trasplantaments  progenitors de l’hemopoesi

    Activitat  any 2006

        Autogènics

     Al•logènics donant emparentat    Al•logènics donant no emparentat   

Total

    Mitjana

anys

 2000-2005    Variació

%

               227    127    76       430          404       + 6,4

Taula 3: donants d’òrgans

Donants d’òrgans

TOTAL    Mitjana 00-05    2005*    2006*

Casos detectats     347**    406    338*

Donants vàlids            246        259    216*

*  Mort encefàlica + asistòlia

** fins l’any 2002 es recollien possibles donants. A partir del 2002 es recullen tots els casos de mort encefàlica, pel que les xifres no son comparables

Taula 4: donants en mort encefàlica

Donants en ME    2005    2006

Casos detectats ME    360    298

Donants vàlids    240    202

Efectivitat    66%    68%

ME: Mort Encefàlica

Taula 5: donants en asistòlia

Donants en asistòlia*    2005    2006

Casos detectats    46    40

Donants vàlids    19    14

*programa especial en vies de desenvolupament

El Govern a les xarxes
undefined
undefined
undefined
undefined
undefined
banner acords
banner butlletins
banner premsa
banner transparencia