Direcció General de Comunicació

El Govern recorre el Decret de primària del Ministeri d'Educació i presenta un requeriment al Ministeri d'Agricultura

query_builder   13 febrer 2007 14:48

event_note Nota de premsa

El Govern recorre el Decret de primària del Ministeri d'Educació i presenta un requeriment al Ministeri d'Agricultura

El Govern recorre el Decret de primària del Ministeri d’Educació i presenta un requeriment al Ministeri d’Agricultura

 El Govern ha acordat avui presentar el conflicte de competència davant el Tribunal Constitucional pel Decret d’ensenyaments mínims d’Educació primària, del Ministeri d’Educació. Així mateix, el Govern ha decidit també presentar un requeriment al Govern de l’Estat perquè considera que el Decret que va aprovar aquest desembre el Ministeri d’Agricultura per regular les quotes làcties envaeix les competències del Govern català.

El conflicte de competència que es presentarà al Decret d’ensenyaments mínims de primària, afecta els articles 6.4, 11.2 i 13 apartats 5 i 6, i l’annex III. El Govern català considera que el nivell de concreció a que arriben aquests articles vulnera les competències de la Generalitat.

Aquests articles fan referència a l’establiment de temps de lectura diaris (6.4), organització de l’acció tutorial (11.2), atenció als alumnes d’incorporació tardana (13.5) i als alumnes amb altes capacitats intel·lectuals (11.6), i a l’horari corresponent als continguts bàsics dels ensenyaments mínims (annex III).

 Requeriment per les quotes làcties

 D’altra banda, el Govern ha acordat presentar un requeriment d’incompetència al Govern de l’Estat contra diversos preceptes del Reial Decret del 15 de desembre passat que regula el sistema de gestió de quota làctia i que crea el Banc Nacional coordinat de quotes làcties.

El Govern considera que aquest decret del Ministeri d’Agricultura redueix el marge normatiu d’actuació de les Comunitats Autònomes i envaeix les competències del Govern català.


El Govern acorda convocar les prestacions socials de caràcter econòmic de dret de concurrència per al 2007

• L’import previst per dotar les diferents prestacions econòmiques de les convocatòries d’aquest any és de 336.175.614 euros

• L’objectiu d’aquest acord és donar cobertura, amb la màxima celeritat i eficàcia, a les persones discapacitades i en situació de dependència

El Govern ha autoritzat al Departament d\'Acció Social i Ciutadania a convocar les prestacions socials de caràcter econòmic de dret de concurrència per al 2007. Aquestes prestacions es convocaran d\'acord amb la Llei de prestacions socials de caràcter econòmic i el Sistema estatal per a l\'autonomia personal i l’atenció a les persones en situació de dependència. L’import total de les diferents convocatòries previstes és de 336.175.614 euros.

Els ajuts socials de caràcter econòmic que es convocaran i els imports per a cadascuna de les prestacions són:

- Prestacions d’ajuts d’atenció social a les persones amb discapacitat, 46.532.613 euros.

- Prestació d\'ajuts per a l’accés als habitatges amb serveis comuns per a persones amb problemàtica social derivada de malaltia mental, 12.683.607 euros.

- Prestació d\'ajuts a l’acolliment residencial, centre de dia, habitatge tutelat i estades temporals per a gent gran, 274.697.400 euros.

- Prestació d’ajuts de suport econòmic a les persones grans amb dependència, 2.261.994 euros.

La Llei de prestacions socials de caràcter econòmic, aprovada el juliol passat pel Parlament, ha suposat una nova regulació de les aportacions destinades a atendre determinades situacions de necessitat d’aquelles persones que no disposen dels suficients recursos econòmics per cobrir-les. Aquesta ha estat una normativa molt esperada perquè és un bon instrument de protecció de les persones més desfavorides.

 L’aplicació d’aquesta Llei és un dels aspectes prioritaris del Departament d’Acció Social i Ciutadania. Amb aquest objectiu s’ha autoritzat aquesta convocatòria per al 2007, amb l’objectiu de donar cobertura, amb la màxima celeritat i eficàcia, a les situacions de necessitat dels diferents col·lectius de persones interessades.

Com a novetat destaca que la valoració de la situació de necessitat de la persona interessada s’haurà de fer tenint en compte el patrimoni, els ingressos econòmics i les condicions socials de la persona beneficiària. La situació familiar o de convivència només es tindrà en compte quan comporti una càrrega econòmica.

Segons la nova legislació, les prestacions amb caràcter de dret de concurrència són aquelles que s’han de concedir mitjançant convocatòria pública i prioritzen les situacions de major necessitat, fins a l’exhauriment del crèdit anual disponible.

Les sol·licituds per a les prestacions socials de caràcter econòmic de dret de concurrència es podran presentar quan se n’obri el termini en les convocatòries corresponents, a les quals se’n donarà una àmplia difusió.


El Govern crea un grup de treball per simplificar els tràmits administratius i la normativa que afecta les empreses a Catalunya

• Set Departaments del Govern  buscaran fórmules per millorar el marc normatiu i els processos administratius que afecten a les empreses

• El grup de treball s’articularà en dues comissions tècniques coordinades pels Departaments d’Innovació, Universitats i Empresa i Economia i Finances, que tractaran de simplificar els tràmits administratius i millorar el marc normatiu

• En quatre mesos, un informe determinarà les principals millores a dur a terme

El Govern ha aprovat avui la creació d’un grup de treball per unificar la legislació que afecta les empreses i per simplificar els tràmits administratius que aquestes han de complir. La iniciativa, en la que participen set Departaments del Govern, el d’Innovació, Universitats i Empresa; Economia i Finances; Política Territorial i Obres Públiques; Governació i Administracions Públiques; Agricultura, Alimentació i Acció rural; Treball, i Medi Ambient i Habitatge, pretén buscar fórmules per millorar el marc normatiu i els processos administratius que afecten les empreses i la seva activitat econòmica. Està previst que en un termini de quatre mesos el grup de treball disposi d’un informe amb les millores del marc normatiu i simplificació dels tràmits administratius.

Aquest acord servirà per donar compliment a les mesures 10 i 6 previstes al Pla de mesures contra la inflació a Catalunya, que incideixen en la necessitat d’introduir canvis en la normativa per rebaixar els costos, els tràmits i el temps de tramitació per a la creació d’una nova empresa i, al mateix temps, revisar la regulació sectorial per evitar que perjudiqui la competència. També ajudarà a la concreció a la mesura número 54 de l’Acord estratègic per a la internacionalització, la qualitat de l’ocupació i la competitivitat de l’economia catalana, que preveu la creació d’una finestra única empresarial que reduirà en un 50% el temps necessari per a la creació d’una societat.

Objectiu: ajudar a un desenvolupament de l’activitat empresarial compatible amb la defensa dels interessos generals

Aquest grup de treball té per objectiu reduir costos innecessaris i eliminar obstacles a l’adaptabilitat i a la innovació empresarial, per tal de contribuir al desenvolupament de l’activitat econòmica, procurant mantenir sempre la defensa dels interessos públics. A banda d’impulsar actuacions per simplificar els tràmits relacionats amb les empreses, el grup de treball analitzarà mecanismes per fomentar l\'accés a la informació i a la tramitació a través de les noves tecnologies de la informació.

Aquesta iniciativa, que s’emmarca en l’actual política europea en la matèria, la directiva 2006/123/CE, exigeix la simplificació dels procediments per accedir a una activitat de serveis, la implantació de finestreta única, la utilització de procediments telemàtics i la liberalització dels règims d’autorització. En aquest sentit, en destaquen els programes de simplificació administrativa i millora de la normativa duts a terme per Dinamarca i el Regne Unit.

El grup de treball s’articula en dues comissions: l’administrativa i la legislativa

El grup de treball s’articularà en dues comissions tècniques especialitzades: una de les quals abordarà els aspectes administratius i una altra els legislatius. Ambdues comissions estaran integrades per representants dels departaments i per experts de l’àmbit empresarial, econòmic, jurídic i acadèmic.

• La comissió tècnica administrativa, encapçalada pel Departament d’Innovació, Universitats i Empresa, s’encarregarà d’analitzar i elaborar propostes de millora del marc de relacions i processos entre l’empresa i l’administratiu i de foment de l’activitat empresarial.

• La comissió tècnica legislativa, encapçalada pel Departament d’Economia i Finances, s’encarregarà de la revisió i elaboració de propostes relatives a la millora del marc normatiu.

El grup de treball elaborarà un informe en el termini de quatre mesos, que contindrà les mesures correctores per a la millora dels processos i circuits en les relacions entre les empreses i l’administració, així com les recomanacions i propostes que facin referència al marc normatiu existent i al seu desenvolupament.

L’Oficina de Gestió Empresarial (OGE): un precedent en la simplificació de tràmits administratius empresarials

La iniciativa aprovada avui pel Govern se suma a la tasca que actualment es duu a terme a l’Oficina de Gestió Empresarial (OGE), adscrita al Departament d’Innovació, Universitats i Empresa. L’OGE va ser creada l’any 1990 amb l\'objectiu de concentrar en un sol punt tots els procediments que afectaven una activitat industrial garantint la preservació de la seguretat, la salut i el medi ambient.

Aquesta oficina s\'encarrega d\'informar, assessorar, rebre, iniciar, gestionar i resoldre aquells tràmits per obrir, ampliar, modificar dades o traslladar activitats empresarials. La seva actuació gira a l’entorn de diferents matèries que afecten més d’un departament, com la seguretat industrial, l’energia, les mines, l’agricultura, el medi ambient, la salut i la seguretat privada.

Les gestions que es tramiten des de l’OGE són de tres tipus:

• De resolució immediata: inscripció a registres administratius (RIEC, RIAAC, Registres de turisme), elaboració de carnets professionals (instal·ladors/reparadors i miners), autoritzacions per a instal·lacions sotmeses a reglaments de seguretat industrial (raigs X, fotovoltàiques) i documentació de qualificació empresarial (enginyeria, construcció, fusta i suro).

• D’inici de l’expedient: inscripció a registres especials, comunicacions a l’administració (obertures de centres de treball, declaracions d’ús i consum d’aigua, etc.), autoritzacions per a instal·lacions sotmeses a reglaments de seguretat industrial especials (radioactives, susceptibles de provocar accidents greus, d’alta tensió, de gas canalitzat i d’energia elèctrica en règim especial), documentació de qualificació de productes forestals, certificacions relacionades amb l’automòbil i els vehicles, marques i patents, etc.

• Facilita impresos relacionats amb el consum (reclamació/denúncia), instal·lacions que registren ECA i ICICT.

Tràmits OGE de l\'any 2006 

Carnets Professionals 25.709

Reg. activitats específiques (instal·ladores) 10.096

Reg. d\'Entrada de Patents/Marques de l\'OEPM 7.861

Reg. d\'Estab. Industrials 6.086

Inf. previ sol·licitud de marques/noms comercials 291

Reg. de Turisme de Catalunya 1.814

DQE de Construcció 1.168

Inst. elèctrica en alta tensió: Pública 2.845

Prod./Certif. de Conformitat i Homologacions 1.371

Comunicacions 2.554

Altres tràmits 7.329

Total tràmits 67.124

La voluntat de l’OGE és convertir-se en la finestreta única de tramitació empresarial de Catalunya. Serà el punt de referència i l’única porta d’entrada dels emprenedors, empresaris, gremis i enginyers i intermediaris a l’hora de fer tràmits amb l’Administració.


El Govern posa en marxa la Comissió Interdepartamental del Canvi Climàtic

El Govern de la Generalitat ha acordat avui els objectius i la composició de la Comissió Interdepartamental del Canvi Climàtic, l’òrgan que coordina l’acció del Govern en aquesta matèria. Aquesta comissió decideix i impulsa al si de l’Executiu les accions per lluitar contra el canvi climàtic, i donat el seu caràcter interdepartamental tindrà una actuació àmplia i transversal.

Els objectius de la Comissió són quatre:

o Coordinar l\'actuació del Govern de la Generalitat en l\'àmbit de la lluita contra el canvi climàtic.

o Impulsar actuacions de caràcter transversal entre els diferents departaments per afavorir l\'adaptació al canvi climàtic a fi de disminuir els seus efectes a Catalunya.

o Promoure accions de caràcter transversal entre els diferents departaments per disminuir les emissions dels gasos amb efecte d’hivernacle, responsables del canvi climàtic.

o Fer el seguiment i l\'avaluació de les actuacions anteriors.

La Comissió Interdepartamental del Canvi Climàtic està integrada per un representant de cadascun dels departaments de la Generalitat afectats directament. Així, la presidència de la Comissió serà exercida pel conseller de Medi Ambient i Habitatge, Francesc Baltasar, i hi haurà onze vocalies de caràcter permanent exercides per un representant de cadascun dels departaments següents:

o Medi Ambient i Habitatge

o Economia i Finances

o Política Territorial i Obres Públiques

o Agricultura, Alimentació i Acció Rural

o Salut

o Treball

o Interior, Relacions Institucionals i Participació

o Innovació, Universitats i Empresa

o Educació

o Presidència

o Vicepresidència

Les persones que integren aquestes vocalies han de tenir rang de secretari general i són nomenades pel conseller de Medi Ambient i Habitatge a proposta dels departaments corresponents. No obstant això, en funció dels temes a tractar seran convidats a participar-hi altres departaments de la Generalitat.

La Comissió tindrà el suport tècnic de l’Oficina Catalana del Canvi Climàtic. Aquesta unitat, creada pel Govern el desembre passat i en funcionament des d’aquest mes de febrer, té com a missió principal implantar les polítiques de lluita contra el canvi climàtic per tal de mitigar-ne els efectes i buscar les fórmules d’adaptació més adients. L’Oficina destinarà un milió d’euros a estudis per a l’anàlisi de les causes i els efectes del canvi climàtic a Catalunya, així com a donar suport a projectes que promoguin accions de lluita contra aquest fenomen i a la difusió a escoles, universitats i centres de recerca.


El Govern crearà una xarxa nacional d’equipaments cívics en coordinació amb ens i entitats locals

El Govern ha acordat avui iniciar els treballs per tal de crear una xarxa nacional d’equipaments cívics. L’objectiu és establir i consolidar un model de qualitat amb una distribució territorial equitativa que permeti una major cooperació interadministrativa i associativa. Aquest és, de fet, un dels objectius de l’acord programàtic del Govern d’Entesa Nacional de Progrés, i implicarà un augment de la qualitat de les instal·lacions i dels programes socials, així com un increment dels recursos.

Per tal de desenvolupar aquesta xarxa es crearà el Consell d’Equipaments Cívics de Catalunya, integrat per representants de les diferents administracions relacionades, les entitats municipalistes, les federacions de veïns i ateneus, així com altres entitats cíviques, comunitàries i d’obra social.

Per a fer-ho possible, el Govern ha deixat avui sense efecte els acords presos el 5 de setembre i el 24 d’octubre passats de delegació de competències de gestió dels serveis prestats en els equipaments cívics de la Generalitat. Aquesta delegació de competències es va fer als ens locals.

En relació als Ajuntaments que ja havien manifestat que acceptaven la delegació, tot i que encara no s’havia fet efectiva en cap cas, el Departament de Governació i Administracions Públiques els traslladarà el contingut de l’acord i els donarà audiència per tal que siguin tingudes en compte les seves observacions en la creació i gestió de la futura xarxa d’equipaments.


El Govern impulsa les obres de millora de l’enllaç de la sortida de la carretera C-32 a Premià de Dalt 

• El projecte permetrà reordenar el trànsit i afavorir la seguretat viària a l’actual encreuament entre la carretera BV-5023 i l’accés a l’autopista

• Els treballs suposaran una inversió d’1,8 milions d’euros i començaran la primavera vinent, amb un termini de cinc mesos

El Govern ha iniciat avui els tràmits per impulsar les obres de millora de l’enllaç de la sortida de la carretera C-32 a Premià de dalt que permetran millorar la seguretat viària d’aquest tram i reordenar el trànsit de la zona.

L’actual sortida cap als municipis de Vilassar de Dalt, Premià de Dalt, Premià de Mar i Cabrils de l’autopista C-32 té, a continuació de les casetes de peatge, un encreuament en forma de “T” amb la carretera BV-5023. A poca distància d’aquesta intersecció, a la mateixa carretera, hi ha una rotonda el·líptica d’accés a un parc aquàtic que registra un alt volum de trànsit a l’època estival.

Per tal d’afavorir la seguretat i fluïdesa viàries en aquesta zona, la Generalitat ha previst substituir l’actual intersecció amb la BV-5023 per una rotonda i millorar les entrades i sortides de l’autopista mitjançant carrils segregats per als moviments a la dreta. Avui el Govern ha donat impuls a aquesta actuació, amb l’aprovació de l’ocupació urgent dels béns i drets afectats per les obres.

Els treballs estan actualment en fase de licitació per un import d’1,8 milions d’euros. Es preveu que les obres comencin la primavera vinent i tinguin una durada de cinc mesos. Aquesta actuació s’emmarca en un conveni de col·laboració entre la Generalitat, la Diputació de Barcelona, la concessionària de l’autopista C-32 (Acesa) i els Ajuntaments de Premià de Dalt, Cabrils, Premià de Mar i Vilassar de Dalt pel seu finançament.

Característiques del projecte

La nova rotonda tindrà 56 metres de diàmetre i una calçada anular de 8 metres, formada per dos carrils de 4 metres d’amplada. Aquest giratori comptarà amb tres ramals d’accés i connectarà amb l’actual rotonda ovalada situada a l’inici del nucli urbà de Premià de Dalt. En el tram entre ambdues rotondes s’ampliarà la secció de la carretera, que passarà de dos a quatre carrils. Els sentits de circulació estaran separats per una mitjana de 3 metres.

Les obres inclouran la pavimentació, l’enjardinament de l’espai urbà, la il·luminació de la rotonda i dels nous ramals, així com la millora del drenatge i la renovació de la senyalització i les barreres de seguretat.


El Govern s’adhereix a l’Any Europeu de la Igualtat d’Oportunitats per a Tothom 2007

• L\'objectiu d\'aquesta iniciativa europea és sensibilitzar l\'opinió pública sobre els avantatges d\'una societat justa i cohesionada

El Govern ha acordat adherir-se a l’Any Europeu de la Igualtat d’Oportunitats per a Tothom 2007 - Cap a una Societat Justa. El suport i la participació en la celebració d\'aquesta iniciativa europea es realitzarà a través del Departament d\'Acció Social i Ciutadania, d\'acord amb les línies d\'acció del Govern d\'Entesa. Segons aquestes línies d’acció, les polítiques públiques han de promoure la consecució d\'una Catalunya en la qual la cohesió social sigui efectiva, tingui en compte tota la ciutadania, en totes les seves diferències i situacions específiques, al llarg de tot el seu cicle vital i en tots els diferents àmbits de la vida quotidiana.

El Parlament Europeu i el Consell de la Unió Europea van declarar l\'any 2007 l\'Any Europeu de la Igualtat d\'Oportunitats per a tothom - Cap a una societat més justa (Decisió núm. 771/2006/CE), amb l\'objectiu de sensibilitzar l\'opinió pública sobre els avantatges d\'una societat justa i cohesionada. Amb aquesta proposta es pretenen adoptar iniciatives de conscienciació per rebutjar les actituds i les conductes discriminatòries, i proporcionar més informació a la ciutadania sobre els drets i les obligacions legals.

En aquest marc, aquest any s’han fixat una sèrie d’objectius específics en quatre àmbits:

- Drets: conscienciar sobre el dret a la igualtat i a no patir discriminació, així com sobre la problemàtica de la discriminació múltiple.

- Representació: estimular un debat sobre com augmentar la participació en la societat del grups víctimes de discriminació, així com una participació equilibrada entre homes i dones.

- Reconeixement: facilitar i celebrar la diversitat i la igualtat.

- Respecte: promoure una societat més cohesionada.

Antecedents legals

El dret de la igualtat davant la llei i de protecció de totes les persones contra qualsevol tipus de discriminació constitueix un dret universal reconegut en diversos textos legals, com ara: la Declaració Universal dels Drets Humans, de 1948; el Conveni Europeu per la Protecció dels Drets Humans i de les Llibertats Fonamentals, de 1950; o els acords de les Nacions Unides sobre drets civils i polítics i sobre drets econòmics, socials i culturals, de 1966. En el marc de les institucions europees, el Tractat de la Unió Europea (Art. 6) es basa en els principis de llibertat, democràcia, respecte dels drets humans i de les llibertats fonamentals i de l\'Estat de Dret, tal i com resulten de les tradicions constitucionals comunes als Estats membres.

A Catalunya, l\'Estatut d\'Autonomia inclou en el seu article 4 sobre Drets i principis rectors un punt 2 que resa "Els poders públics de Catalunya han de promoure les condicions perquè la llibertat i la igualtat dels individus i dels grups siguin reals i efectives; han de facilitar la participació de totes les persones en la vida política, econòmica, cultural i social, i han de reconèixer el drets dels pobles a conservar i desenvolupar llur identitat";  així com un punt 3 en el qual es fa constar que "Els poders públics de Catalunya han de promoure els valors de la llibertat, la democràcia, la igualtat, el pluralisme, la pau, la justícia, la solidaritat, la cohesió social, l\'equitat de gènere i el desenvolupament sostenible”.

El Govern a les xarxes
undefined
undefined
undefined
undefined
undefined
banner acords
banner butlletins
banner premsa
banner transparencia