Direcció General de Comunicació

El Govern posa en marxa un Programa per a la Igualtat d'Oportunitats en el Treball

query_builder   6 març 2007 14:19

event_note Nota de premsa

El Govern posa en marxa un Programa per a la Igualtat d'Oportunitats en el Treball

Declaració del Govern amb motiu del 8 de març

Amb motiu de la celebració del Dia Internacional de les Dones, el Govern de la Generalitat vol posar de relleu, en primer lloc, el reconeixement al treball diari no retribuït de les dones de Catalunya que des de les seves activitats familiars fan possible la sostenibilitat de la vida quotidiana i atenen, amb la seva tasca continuada de cura i atenció, les necessitats materials i afectives de les persones dels seus entorns. Des de la vessant professional, les dones participen en la ciència, la cultura, les arts i la política, aportant a les organitzacions i al món públic nous models de treball, de lideratge i de formes d’actuació que fan una societat més justa per a tothom. Reconèixer-ho implica  una justa valoració dels seus sabers i de la importància que aquests han tingut i tenen en la cohesió social, en l’educació, en l’acolliment de persones nouvingudes, en la creació de riquesa, cultura i coneixement i en la transmissió de valors.

A mida que avança la participació de les dones, les seves aportacions guanyen pes a les actuacions del Govern, avançant en la perspectiva de gènere d’una forma transversal. L’instrument que duu a terme aquest avenç és el Pla d’acció i desenvolupament de les polítiques de dones a Catalunya, i circula entre nosaltres a través de les dones d’aquest govern i de totes les treballadores i expertes que hi col·laboren. I és compartit, així mateix, per tots els membres del Govern.

Al costat d’aquest reconeixement, no podem deixar d’esmentar el nostre rebuig a qualsevol expressió de la violència masclista i la nostra determinació a actuar amb contundència contra totes les situacions que directament o indirectament la permetin o l’afavoreixin. Com a conseqüència, entre altres actuacions, el Govern de la Generalitat té previst aprovar, les properes setmanes, l’Avantprojecte de la llei dels drets de les dones per a l’eradicació de la violència masclista, que, en primer lloc, manifesta que aquesta violència és una greu vulneració dels drets humans i llibertats fonamentals, i pretén reconèixer i avançar en garanties respecte al dret bàsic a viure sense cap de les manifestacions de la violència masclista. 

El nostre deure és aprofitar-lo per trobar les millors solucions als reptes que ens suposa la governabilitat d’un país com Catalunya, subjecte a dinàmiques de transformació canviants i profundes que ens exigeixen compromís i treball, però també imaginació. Renovem doncs el nostre compromís en aconseguir que les nostres accions polítiques atenguin les necessitats i les aspiracions de les dones, com ara l’accés a un treball remunerat de qualitat, la igualtat en els salaris, la presència paritària als llocs de decisió en tots els àmbits de la societat, el foment de l’activitat emprenedora, etc. de manera que totes les esferes socials siguin impregnades de la riquesa i la saviesa dels sabers femenins. Així mateix, volem avançar en les noves organitzacions del temps social, revisant el temps de treball i el que totes les persones necessiten per al seu desenvolupament personal i familiar. Només una distribució justa i igualitària del temps permetrà una independència real de les dones.


El Govern posa en marxa un Programa per a la Igualtat d’Oportunitats en el Treball

• Coincidint amb la celebració del Dia Internacional de la Dona

La consellera de Treball, Mar Serna, ha presentat avui, durant la reunió del Consell de Govern, un Informe on s’analitza la situació del mercat laboral a Catalunya i la igualtat d’oportunitats. Una de les conclusions d’aquest Informe és que Catalunya es troba molt a prop de la plena ocupació i que ara en el que cal aprofundir no és tant en la quantitat sinó en la millora de la qualitat de la ocupació.

Per assolir una ocupació de qualitat cal garantir, entre d’altres, una veritable igualtat d’oportunitats en el treball. És per aquest motiu que el Govern ha posat en marxa un Programa per incentivar la Igualtat d’Oportunitats en el Món del Treball adreçat a col.lectius amb especials dificultats d’inserció al mercat laboral com les dones, els joves, els majors de 45 anys, i les persones immigrades, amb discapacitats o amb risc d’exclusió. Amb aquest Programa, la Generalitat es suma a la iniciativa europea de proclamar el 2007 com l’Any Europeu de la Igualtat d’Oportunitats per a Tothom.

Avui s’han presentat les iniciatives adreçades a les dones, coincidint amb la celebració el proper 8 de març del Dia Internacional de la Dona. El pilar fonamental del nou Programa és garantir l’accés, presència i permanència de les dones al mercat laboral i incentivar la igualtat d’oportunitats.

La inserció de les dones en sectors on estan infrarepresentades, el suport a projectes empresarials liderats per dones i al treball autònom, i l’impuls d’itineraris formatius i orientació laboral per a víctimes de la violència de gènere, són algunes de les principals propostes del Programa per a la Igualtat d’Oportunitats en el Treball.

Objectius i projectes del Programa per a la Igualtat d’Oportunitats

El Programa se centra en sis àmbits d’actuació i cadascun recull diversos projectes.

1- Promoure la diversificació professional amb l’objectiu de superar la segregació horitzontal i vertical. Hi ha una concentració de dones en professions relacionades amb activitats tradicionalment considerades com a femenines, que solen estar pitjor remunerades (segregació horitzontal). El 76,3% de les dones assalariades treballen en el sector serveis i es concentren bàsicament en dues àrees d’activitat: comerç i hoteleria, i administració pública, educació i salut.

Projectes:

• Accions de formació amb compromís de contractació: inserció de dones en sectors on estan infrarepresentades.

Amb aquesta actuació el Departament de Treball vol impulsar l’ocupació mitjançant cursos de formació per a dones aturades amb compromís de contractació per part de les empreses.

L’objectiu és fomentar la integració de la dona en sectors d’activitat on ara està infrarepresentada com és la construcció i sectors afins. Durant aquest any, es duran a terme programes orientats a formar dones en el sector de la construcció, transport i món rural.

Jo, Directiva: nous cursos per a dones pre-directives.

Les dones treballen majoritàriament en ocupacions que pertanyen a la part inferior de l’escala laboral i troben dificultats per accedir a llocs de decisió (segregació vertical del mercat laboral).

2- Incentivar la igualtat d’oportunitats a l’àmbit laboral a les empreses públiques i privades

Projectes:

• Agents i Plans per a la igualtat adreçats a les empreses.

L’objectiu és ajudar a les empreses a introduir la figura de l’Agent per a la Igualtat o la creació d’un Pla d’Igualtat adreçat als seus treballadors i treballadores. Aquesta actuació s’avança a les previsions del projecte de Llei d’Igualtat entre Dones i Homes, que va aprovar el Consell de Ministres el juny de 2006, en el qual s’obliga a elaborar i aplicar plans d’igualtat especialment a aquelles empreses de més de 250 treballadors. 

3- Impulsar una nova cultura del desenvolupament econòmic que permeti la reorganització del temps i la compatibilitat entre la vida personal i laboral. Les dificultats que troben les dones per conciliar la vida personal i la vida laboral fa que aquestes surtin de manera intermitent del mercat de treball per atendre les necessitats familiars. Aquesta situació condiciona el seu cicle vital, i provoca una intermitència en forma d’entrades i sortides de la vida laboral. Les conseqüències són, entre d’altres, la pèrdua d’antiguitat, dificultat de consolidar la carrera professional, i menors prestacions econòmiques i psicosocials.

Projectes:

• Implementació d’eines que ajudin a les empreses a fer plans de conciliació.

Diversos estudis apunten que prendre mesures per millorar la conciliació fa que la satisfacció i la productivitat dels empleats augmenti, redueix l’absentisme i disminueix els riscos psicosocials com, per exemple, l’estrès que ara per ara és la primera causa de baixes laborals.

• Les 6C de la conciliació: un sistema pioner a l’Estat per ajudar a les empreses

L’objectiu és ajudar a les empreses a elaborar plans de conciliació per als treballadors i treballadores adequats a les seves característiques. El mètode de gestió del temps a l’empresa facilita l’adopció de mesures per conciliar i ajuda a les empreses a retenir el personal amb talent. Totes les empreses, no només les més grans, poden aplicar mesures de conciliació, tot i que el seu potencial pot ser major o menor en funció de diverses variables.

4- Potenciar el diàleg social i la negociació col·lectiva com a instrument especialment adequat per assolir la igualtat d’oportunitats en el món laboral

Projectes:

• Col·laboració amb les organitzacions sindicals per promoure la presència de la dona a les taules de negociació i la perspectiva de gènere en els convenis

5- Impuls d’un Programa d’itineraris formatius i orientació laboral per a víctimes de violència de gènere

• Programa TRÀNSIT Laboral

Actualment, s’està dissenyant un projecte adreçat a les dones que pateixen abusos i maltractaments basat en el disseny d’uns itineraris d’inserció que abarquin tots els àmbits que intervenen en el procés d’inserció d’aquestes dones. Això suposa la creació d’uns itineraris d’inserció que contemplin la definició d’un objectiu professional, l’orientació professional, la formació, l’assessorament, l’acompanyament a la inserció i el suport a l’autoocupació. En definitiva, una atenció integral per a la inserció laboral. L’objectiu és ajudar a les dones víctimes de violència de gènere a integrar-se i adaptar-se de forma òptima a un lloc de treball, així com a estabilitzar-se a nivell professional.

6- Incentivar el desenvolupament de projectes empresarials per part de dones mitjançant el suport, l’assessorament i la formació

 • El Govern també ajudarà al desenvolupament de projectes empresarials liderats per dones. En aquest sentit es donarà suport a la creació de petites empreses regentades per dones i al treball autònom.

El context: l’evolució de les dones al mercat de treball

Objectius assolits en matèria d’ocupació. A Catalunya, avui hi treballa més gent que mai: gairebé 3,5 milions de persones. Durant els darrers 3 anys, a Catalunya s’han creat prop de 400.000 llocs de treball, la qual cosa representa que es creen més de 400 nous llocs de treball cada dia. El nivell d’ocupació de les dones a Catalunya ja ha assolit l’objectiu europeu que s’havia plantejat per al 2010. En el cas de les dones, la taxa és d’un 62%, per sobre també de l’objectiu europeu per a 2010 (60%), tot i que encara hi ha diferències importants segons l’edat i el nivell de formació, ja que les dones joves i les més formades superen amb escreix aquests valors.

Tot i així, segons dades de l’Enquesta de Població Activa (EPA) del IV trimestre del 2006, hi ha 20 punts de diferència pel que fa a la taxa d’ocupació dels homes (81%) respecte a les dones (62%). Això vol dir que 6 de cada 10 dones en edat de treballar (16 a 64 anys) ho fan, mentre que puja a 8 pel que fa als homes.

L’atur es situa en el 6,7%, el més baix dels darrers 30 anys. Segons dades de l’EPA del IV trimestre del 2006, la taxa d’atur de les dones és del 8,1%, mentre que la dels homes es situa en el 5,6% (pràcticament plena ocupació).

Pel que fa als salaris, la diferència és de més del 30% en el salari brut mitjà.

Hi ha baixa representació en àmbits de decisió: tan sols un terç dels directius són dones.

Pel que fa al temps, les dones sense fills treballen 3,56 hores al dia en tasques de la llar i de cura (a banda del treball remunerat), el doble que els homes. Quan tenen criatures, incrementen aquest barem en 1,11 hores extres, mentre que ells només ho fan en 9 minuts més.

Les dones treballen el 90% de la jornada laboral dels homes. Els contractes a temps parcial afecten majoritàriament les dones, fet que té conseqüències importants en els seus salaris.


Els ajuts per a les famílies amb infants a càrrec s’incrementen aquest 2007 per sobre de l’IPC

• Les famílies amb infants menors de 3 anys rebran un ajut anual de 625 euros per infant i per a les famílies nombroses o monoparentals l’ajut serà de 730 euros per infant menor de 6 anys

El Govern ha aprovat avui incrementar els imports per al 2007 dels ajuts destinats a les famílies amb infants a càrrec en la línia dels anys anteriors, fet que situa l’augment de les prestacions en més del 4% respecte el 2006 i per tant, per sobre de l’IPC.

Els ajuts, de caràcter universal, seran per aquest 2007 de 625 euros anuals per a les famílies amb infants nascuts entre l’1 de gener de 2004 i el 31 de desembre de 2007 (ambdues dates incloses); mentre que les famílies nombroses o monoparentals rebran 730 euros per cada infant nascut entre l’1 de gener de 2001 i el 31 de desembre de 2007 (ambdues dates incloses). Aquests ajuts representen un increment de més del 4% respecte a l’any anterior que van ser de 600 euros i 700 euros respectivament.

Així mateix, per a l’any 2007 i amb caràcter universal, és a dir no subjecte a les rendes familiars, el departament d’Acció Social i Ciutadania ofereix uns ajuts per part, adopció o acolliment múltiples. Poden demanar-ho les famílies residents a Catalunya en les quals s’hagi produït un part múltiple al llarg del 2007 i les famílies residents a Catalunya que hagin adoptat o acollit dos o més infants de forma simultània, sempre que la data de la sentència d’adopció, acta notarial o resolució administrativa estigui compresa entre l’1 de gener de 2007 i el 31 de desembre de 2007 (ambdues dates incloses). La quantia de la prestació és de 650 euros per família en cas de part doble o adopció o acolliment simultani de dos infants; 1.000 euros per família en cas de part triple o adopció o acolliment simultani de tres infants i 1.200 euros per família en cas de part quàdruple o més, o adopció o acolliment simultani de quatre infants o més.

D’altra banda, en funció del nivell de renda, el departament ofereix, des de l’any passat, uns ajuts de 2.300 euros a les famílies d’adopció internacional que tingui lloc en el 2007, i de 2.400/3.200 euros a les famílies amb part, adopció o acolliment simultani de dos o més infants, també en funció de les rendes.


El Govern prorroga el programa pilot de vacunació de l’hepatitis A i B

• Salut destina l’any 2007 quasi 46 milions d’euros a la compra de vacunes, un 7,45% més que l’any passat

El Govern ha decidit avui prorrogar el programa pilot pel qual tots els preadolescents reben la vacuna contra l’hepatitis A i B als 12 anys. Aquest programa pilot va entrar en vigor l’any 1999, i a partir del 2002 va coexistir amb la introducció en el calendari de vacunacions de la vacuna contra l’hepatitis B als 2, 4 i 6 mesos.

La pròrroga que s’ha aprovat avui serà vàlida fins el curs escolar 2013-2014, quan ja estaran vacunats tots els preadolescents de dotze anys i el Departament de Salut considera que ja no serà necessari continuar amb aquest programa pilot.

Vacuna contra la meningitis C i la varicel·la

La prorrogació de les vacunes contra l’hepatitis s’ha aprovat mitjançant un decret que també recull els canvis en la vacunació contra la meningitis C i la varicel·la.

La prevenció contra la meningitis C es fa actualment vacunant als infants en tres fases (als dos, sis i quinze mesos d’edat), per recomanació del Consejo Interterritorial de Salut.

El canvi es va començar a aplicar l’any passat i també va incloure una dosi de vacuna a tots els nens de més d’un any que no haguessin rebut cap dosi després de complir els 12 mesos d’edat.

També es continua la vacunació enfront la varicel·la dels preadolescents de 12 anys susceptibles de contraure la malaltia.

46 milions de pressupost

El pressupost que destina el Departament de Salut a les vacunes ha augmentat aquest any en un  7,45%.


Nou impuls a la portada d’aigües des de la dessalinitzadora als municipis del Baix Llobregat

• Amb aquesta nova dessalinitzadora es garantirà el subministrament a les poblacions que depenen de la xarxa d’Aigües Ter-Llobregat

• El projecte, que compta amb fons de cohesió de la Unió Europea, inclou el tram d’impulsió de l’aigua dessalinitzada fins al dipòsit de la Fontsanta, des d’on es distribuirà a la població metropolitana

El Govern ha donat avui un nou impuls a la construcció de la planta dessalinitzadora de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, concretament al projecte d’impulsió de l’aigua ja dessalinitzada fins al dipòsit de la Fontsanta, des d’on serà distribuïda a les poblacions de l’àrea metropolitana per la via del ramal de conducció del Ter o pel del Llobregat.

Amb aquest objectiu, el Govern ha declarat avui la urgència de l’ocupació dels béns i drets afectats per aquest projecte bàsic que inclou el tram que va de la  dessalinitzadora al Pont de la C-32, sobre el riu Llobregat. La dessalinitzadora prevista tindrà una capacitat de producció de 180.000 m3/dia i estarà situada al marge esquerre de la desembocadura del riu Llobregat, des d’on l’aigua dessalinitzada s’impulsarà fins a l’estació distribuïdora de la Fontsanta. Des d’allí, l’aigua es distribuirà a través de diferents artèries cap a la zona abastada pel l’aigua del Llobregat, cap a la zona abastada per la conducció del Ter i cap al Prat de Llobregat. Aquest projecte, que té un pressupost d’execució de 10.310.602 euros, ha obtingut finançament europeu.

La dessalinitzadora metropolitana garantirà el subministrament d’aigua a la ciutat de Barcelona i la resta de poblacions de l’àrea metropolitana que s’abasteixen principalment dels rius dels rius Llobregat i Besòs, ja que presenten unes demandes d’aigua per a consum humà molt elevades i amb unes previsions futures creixents, fins arribar puntualment al límit de la capacitat de subministrament actual. A més, l’aigua d’aquests abastaments presenta alguns problemes de duresa i salinitat natural, especialment coincidint amb els episodis de major demanda i menor disponibilitat de recurs.

La nova instal·lació vol millorar la garantia del subministrament, tant a nivell quantitatiu com qualitatiu, i iniciar, en condicions favorables, la reducció de l’aprofitament intensiu dels rius Ter i Llobregat, amb la conseqüent millora de reserves i respectant en major mesura els cabals de manteniment en els rius. S’ha de tenir en compte que en el conjunt de l’àrea metropolitana la capacitat màxima de producció és de 16 m3/s per la qual cosa la nova dessalinitzadora suposarà una injecció de cabal addicional de 2 m3/s corresponent a un 13% de l’actual.


El Govern impulsa les obres de l’intercanviador d’Arc de Triomf de la Línia 1 del metro i Renfe

• L’actuació permetrà la creació de dos nous vestíbuls de prop de 3.000 m2 a les estacions de metro i ferrocarrils, adaptats a les persones amb mobilitat reduïda

• Amb una inversió de 30,7 milions d’euros, les obres començaran el proper mes de maig i finalitzaran al desembre del 2009

El Govern ha donat avui un nou impuls a les obres d’ampliació de l’intercanviador d’Arc de Triomf (L1 i Renfe), en aprovar la declaració de l’ocupació dels béns afectats per aquesta actuació, amb un pressupost de 2,1 milions d’euros. El projecte permetrà la creació de dos nous vestíbuls més amplis adaptats especialment a persones amb mobilitat reduïda, que milloraran l’accessibilitat i el pas dels milers d’usuaris que diàriament utilitzen aquesta estació. Amb una inversió global de 30,7 milions d’euros, les obres van ser adjudicades l’octubre passat i està previst que finalitzin a finals del 2009.

Actualment, l’estació d’Arc de Triomf consta de dos vestíbuls, un al passeig de Sant Joan amb l’avinguda Vilanova, i un altre sota la plaça André Malraux. Es tracta d’espais molt reduïts i estrets, amb diversos trams d’escala i un recorregut complicat, que dificulta l’accés amb cadires de rodes o cotxets. A causa de l’elevat volum de passatgers que diàriament hi transiten, que ronda les 16.000 persones, el Departament de Política Territorial i Obres Públiques ha impulsat les obres de construcció de dos nous vestíbuls que milloraran el pas i l’entrada d’usuaris a les diferents andanes de metro i ferrocarril, especialment de les persones amb mobilitat reduïda.

Vestíbuls més amplis i 9 ascensors

Les obres, que començaran el proper mes de maig, comportaran una millora de la distribució dels accessos i evitaran que hi hagi espais tancats i passadissos. Amb una arquitectura moderna i diàfana, els nous vestíbuls multiplicaran la superfície amb què compten els actuals, passant dels 160 als 3.000 m² al passeig Sant Joan, i dels 370 als 2.200 m² a la plaça André Malraux. Per tal de garantir en tot moment l’accés dels usuaris a les andanes es construiran en diverses fases.

El projecte inclou també la instal·lació de noves escales mecàniques i 9 ascensors: un des del carrer al vestíbul del passeig Sant Joan i quatre a cada vestíbul per anar a les quatre andanes existents (Metro: direcció Fondo i direcció Hospital de Bellvitge, Renfe: direcció Catalunya i direcció Clot). També s’accedirà a les andanes per una escala mecànica i una de fixa.

• Vestíbul passeig Sant Joan: actualment, consta de dos petits vestíbuls de 83 i 84 m² que estan units per un passadís estret i amb trams d’escala que no facilita la mobilitat. El nou vestíbul serà un espai únic de 3.000 m² amb una escala fixa, una de mecànica i un ascensor de carrer a vestíbul.

• Vestíbul plaça André Malraux: el vestíbul actual fa uns 370 m². El nou serà un únic espai de 2.200 m2 i disposarà de dos accessos des del carrer. Pel costat Llobregat es farà a través d’una escala mecànica i una de fixa, mentre que pel costat Besòs, l’accés es realitzarà a través d’una rampa. Per aquest motiu, en aquest vestíbul no es preveu la instal·lació d’un ascensor carrer vestíbul.


El Govern construirà dos nous centres d’atenció primària a Miami Platja i a Sentmenat

• El fort creixement de la població a la costa tarragonina ha fet necessària la transformació de l’actual consultori local de Miami Platja en un Centre d’Atenció Primària

• Els dos centres donaran servei a prop de 20.000 persones, i en el cas de Miami-Platja se sumarà la població desplaçada durant l’estiu

El Govern ha aprovat avui destinar més de quatre milions d’euros per al finançament de les obres de construcció dels nous Centres d’Atenció Primària (CAP) Miami Platja, ubicat dins el terme municipal de Mont-roig del Camp (el Baix Camp), i de Sentmenat (el Vallès Occidental).

El fort augment de població a les zones costeres del Camp de Tarragona ha fet necessària la transformació de l’actual consultori mèdic de Miami Platja en un Centre d’Atenció Primària. L’Ajuntament de Mont-roig del Camp construirà el nou equipament mitjançant conveni de col·laboració amb el Servei Català de la Salut (SCS). Les obres tenen un pressupost de 2.227.853 euros i està previst que s’acabin a finals de 2008.

El nou centre disposarà de serveis de medicina general, pediatria, odontologia, infermeria, educació sanitària, assistència social, programa d’atenció a la Salut Sexual i Reproductiva (ASSIR), rehabilitació i transport sanitari.

Reforç suplementari a l’estiu

El CAP de Miami Platja comptarà també amb una important àrea de reforç d’estiu d’atenció continuada en la que s‘ubicaran tres sales de consulta, 5 boxs polivalents, 1 sala de cures, 1 sala de presa de mostres, 1 recepció auxiliar i 1 sala d’espera.

Miami-Platja forma part de l’Àrea Bàsica de Salut (ABS) Mont-roig, i dóna cobertura a una població de 10.290 habitants (TSI). El nou CAP Miami-Platja donarà servei a la meitat dels habitants d’aquesta ABS, als quals s’ha d’afegir la població desplaçada durant els mesos d’estiu.

CAP de Sentmenat

Pel que fa al nou CAP de Sentmenat, el Govern destinarà 1.912.605 euros per al finançament de les obres de construcció. El nou CAP tindrà una superfície construïda de 1.371,90 m2, amb capacitat per donar servei a una població de més de 9.000 habitants.

 El centre disposarà de sales de consulta de medicina general, de pediatria i d’altres per a usos polivalents. També tindrà un espai destinat a la rehabilitació de pacients i algunes zones per instal·lar-hi serveis de l’Àrea de Serveis Socials de l’Ajuntament. La resta de l’edifici l’ocuparan les dependències d’administració del centre i espais d’ús privat per al personal mèdic i administratiu del centre.

Amb la construcció d’aquest centre el municipi incrementarà la qualitat de l’atenció sanitària de la població.


El Govern destina una subvenció de gairebé quatre milions d’euros al CEIP de Sant Carles de la Ràpita

• Aprovades també les cessions gratuïtes de tres CEIP i un IES

El Govern ha aprovat avui destinar una subvenció de 3.925.601 euros per a les obres d’ampliació i reforma al Centre d’Educació Infantil i Primària (CEIP) Horta Vella de Sant Carles de la Ràpita, a través d’un conveni de col·laboració subscrit entre el Departament d\'Educació de la Generalitat i l\'Ajuntament de Sant Carles de la Ràpita. Es tracta d\'una actuació d\'ampliació del centre a dues línies d\'educació infantil i primària.

D’altra banda, el Govern ha acceptat avui la cessió gratuïta de quatre solars més destinats a equipaments escolars: el CEIP de Sentfores a Vic (Osona), les obres del qual estan en la darrera fase, el CEIP del Pont Trencat a Santa Maria de Palautordera (Vallès Oriental), del qual se’n substitueix l’edifici actual per un de nou amb capacitat per a cinc unitats d’educació infantil i primària, el nou CEIP Sinera a Arenys de Mar (Maresme), que comptarà amb dues línies d’educació infantil i primària i del qual encara no se n’han licitat les obres, i el futur Institut d’Educació Secundària (IES) de Vilafranca del Penedès (Alt Penedès), que comptarà amb tres línies d’educació secundària i dues línies de batxillerat i del qual encara tampoc no se n’han licitat les obres.


Concurs per al subministrament de vestuari i material logístic per al cos de Bombers

El Govern ha convocat el concurs pel subministrament bianual de vestuari i de material logístic per al cos de bombers. El pressupost, per als exercicis 2007 i 2008, és de 2.944.072 euros. D’aquest total, 1.386.035 euros s’invertiran en l’actual exercici mentre que la resta, 1.558.037 euros, corresponen a la despesa que es farà al 2008.

L’equipament que és previst incorporar consta, entre d’altres, d’uniformes i de botes d’intervenció, de guants de protecció en incendis forestals, d’ulleres forestals, de folres polars ignífugs, i de material logístic divers, com ara bidons d’emmagatzematge d’aigua, bosses de transport i mantes.

El material que s’adquirirà amb aquesta partida pressupostària servirà per garantir tant l’equipament de les noves incorporacions de personal al cos de Bombers de la Generalitat, com per a la reposició de totes aquelles peces que es malmeten amb el seu ús.


Millores en l’abastament d’aigua a Gelida, Castellví de Rosanes, Sant Llorenç d’Hortons i Cardedeu

• La connexió a la xarxa d\'aigües Ter Llobregat dels municipis de Gelida, Castellví de Rosanes i Sant Llorenç d’Hortons a la xarxa d’Aigües Ter-Llobregat permetrà resoldre els seus problemes de subministrament, sobretot a l’estiu

• El Govern millorarà també la garantia d’abastament d’aigua a Cardedeu amb la construcció d’un nou dipòsit

El Govern ha impulsat els tràmits necessaris per a resoldre els problemes d’abastament d’aigua potable a Castellví de Rosanes, Gelida i al nucli de Sant Joan Samora (al municipi de Sant Llorenç d’Hortons) amb l’execució de les obres necessàries per a la connexió d’aquests municipis a la xarxa regional d’Aigües Ter-Llobregat.

Les poblacions citades han patit durant els darrers estius una situació molt delicada pel que fa a l’abastament d’aigua com a conseqüència de l’esgotament dels pous actuals que es produeix durant els mesos més secs de l’any. Aquesta situació comporta la necessitat  d’establir mesures extraordinàries de limitació del consum durant l’estiu. Per aquest motius i per evitar aquest tipus de situacions de dèficit de recurs, el Govern ha declarat avui la urgència de l’ocupació dels béns i drets afectats per executar les obres del projecte de connexió al sistema Ter Llobregat amb els municipis de Castellví de Rosanes, Gelida i Sant Llorenç d’Hortons.

Aquesta actuació consistirà en les obres de construcció d’una xarxa de canonades amb una longitud total de 14,4 km, que tindrà el seu origen en el nou dipòsit de Masquefa i que arribarà als municipis esmentats. El pressupost estimat per aquesta actuació és de 1.873.862 euros i s’estima que la població beneficiada sigui d’unes 7.000 persones.

Millora de subministrament d’aigua a Cardedeu

El Govern ha impulsat també l’execució de les obres necessàries per la construcció d’un nou ramal i dipòsit de regulació de 6.000 m3 de capacitat situat al terme municipal de Cardedeu per garantir el subministrament d’aigua en aquest municipi.

Cardedeu, a més d’absorbir part de l’important creixement que hi ha hagut en el conjunt de l’àrea metropolitana, ha viscut durant els darrers estius situacions difícils com a conseqüència de la manca de capacitat de regulació de les instal·lacions existents. Aquest problema ha comportat la necessitat d\'establir mesures extraordinàries de limitació del consum durant l\'estiu.

Per tot això, el Govern ha declarat avui la urgència de l’ocupació dels béns i drets afectats per executar les obres del projecte de construcció d’un nou dipòsit de regulació de 6.000 m3 a Cardedeu, d’un ramal de connexió de 300 mm de diàmetre des de la conducció existent al nou dipòsit, d’una canonada que anirà des del nou dipòsit fins la xarxa de distribució d’aigua potable de Cardedeu i d’una conducció de desguàs des del nou dipòsit fins la riera de Vallforners. El pressupost estimat per aquesta actuació és de 1.126.997 euros.


El Govern destina 900.000 euros a la posada en marxa de la segona fase del programa Barcelona-Tànger

• Amb aquest finançament es preveu la intervenció de sis entitats catalanes per al desplegament del programa a la ciutat marroquina els propers dos anys

El Govern destinarà 900.000 euros a la posada en funcionament de la segona fase del programa Barcelona-Tànger, una inversió que prové del contracte amb la Comunitat Europea per al cofinançament en el marc del programa europeu AENEAS 2007-2009.

El programa Barcelona-Tànger s’adreça als menors marroquins que han fet un procés migratori cap a Catalunya o que pretenen fer-lo. Amb aquest programa que impulsa el Departament d’Acció Social i Ciutadania a través de la Secretaria per a la Immigració, es pretén ajudar aquests menors, i les famílies que voluntàriament acceptin de participar-hi, a establir mecanismes d\'intervenció en el context familiar que donin alternatives formatives i laborals.

Entre les actuacions previstes, es preveu apropar el menor al context social originari, potenciar el reagrupament familiar, facilitar cursos formatius i oferir la realització de pràctiques laborals a empreses catalanes establertes al Marroc

El Departament d’Acció Social i Ciutadania ja va signar un conveni de col·laboració amb l\'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament (ACCD) i les sis entitats que participen en el desplegament del programa: La Torna, Cooperació i Desenvolupament Sostenibles; Gedi, Gestió i Disseny; l\'Associació Espanyola del Gènere de punt (AEGP); la Fundació Privada Catalana Al Qantara, Pont mediterrani d\'amistat, cultura, formació i cooperació a través de l’hostalera; l\'Associació Sòcio-Cultural Ibn Batuta (ASCIB) i el Casal dels Infants del Raval.

La durada total del programa Barcelona-Tànger és, inicialment, de tres anys. La primera fase del programa es va posar en funcionament el mes de setembre de 2005. Disposa d\'un pressupost total de 2.013.000 euros per a tot el període, el  53% del qual està finançat per la Unió Europea a través de la convocatòria AENEAS. La resta està finançat pel Govern de la Generalitat, amb l\'aportació de diners del fons estatal d\'integració i acollida de les persones immigrades i del seu reforç educatiu.

El Govern a les xarxes
undefined
undefined
undefined
undefined
banner acords
banner butlletins
banner premsa
banner transparencia