Els nous sectors residencials s’urbanitzaran als municipis de Vic, a Osona; Sallent, al Bages; i Constantí, al Tarragonès, amb un pressupost de 14,47 milions d’euros.

Aquestes actuacions s’inscriuen en el Programa de sòl 2005-2008 i el Pla per al dret a l’habitatge 2004-2007, promoguts pels departaments de Política Territorial i Obres Públiques, i de Medi Ambient i Habitatge. Ambdós programes tenen com a objectiu atendre al màxim les necessitats d’habitatge de la població introduint diferents mesures, entre les quals es troba la urbanització de sòl per a ús residencial i l’increment de la construcció d’habitatges protegits per part de l’Incasòl.

Així mateix, les noves promocions d’habitatges compliran els paràmetres de sostenibilitat i ecoeficiència que estableix el Decret 21/2006, de 14 de febrer, que regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis.

Vic – Pla parcial del sector del Graell

Pressupost d’adjudicació – 7,52 MEUR

Termini d’execució – 14 mesos

Aquest sector residencial està situat a l’oest del nucli urbà de Vic, entre l’antiga N-152 i el límit del municipi, a l’indret anomenat el Graell. Els terrenys que conformen el nou sector limiten, al nord, amb la carretera de Vic a Santa Eulàlia de Riuprimer (carretera de la Guixa); a l’est, amb el vial d’enllaç entre l’antiga carretera N-152 de Barcelona a Puigcerdà i la carretera de la Guixa, i a l’oest, amb la variant de la carretera N-152 (C-17). El nou sector té una superfície de 20,11 hectàrees amb capacitat per a 1.308 habitatges, dels quals 529 seran en diferents règims protegits.

El sector del Graell que promou l’Incasòl representa un perllongament del nucli urbà del municipi i permetrà efectuar una oferta pública de sòl residencial amb la infraestructura adequada per a l’assentament dels usos corresponents, la qual cosa ha d’incidir positivament en l’economia local i ha d’evitar la pressió urbanística a la qual es troben sotmesos els terrenys no qualificats situats al costat del sòl urbà. Cal destacar també el reequipament que suposarà per a la població l’elevada cessió de sòl per a equipaments i espais lliures. En concret, és important crear grans àrees de protecció paisatgística. Així, de les 20,11 hectàrees totals del nou sector, gairebé el 80% del terreny es destina a espais lliures i equipaments, i el 20% restant, a sòl residencial i usos industrials.

En aquest sentit, el projecte s’adequa al concepte de desenvolupament sostenible, combinant les necessitats de creixement del municipi amb la preservació dels recursos naturals, històrics i culturals. Es preveu reservar una franja de 30 metres i 1,2 km, paral•lela al traçat de la variant C-17, que funcionarà com a barrera sònica. També es dissenyaran la resta d’espais lliures en boscos concebuts per afavorir l’apantallament contra el soroll provinent de la variant i la creació d’una primera façana paisatgística de Vic. A més, el riu Mèder suposa un límit natural i també incorpora a les seves vores espais verds de transició (principalment a la ribera nord), fet que facilita l’articulació d’un passeig verd. Les masies existents a la zona s’integraran totalment dins el nou sector, com és el cas de Mas Graell.

La urbanització del sector permetrà accedir-hi per diversos punts de la xarxa viària existent, com la carretera de la Guixa, l’antiga carretera N-152 i la C-17.

Sallent – Fàbrica Nova i Parc Fluvial

Pressupost d’adjudicació – 2,23 MEUR

Termini d’execució – 9 mesos

El nou sector residencial està situat al costat del riu Llobregat, entre els carrers de la Verge del Pilar i de Francesc Macià. La Fàbrica Nova té una superfície d’1,29 hectàrees, amb capacitat per a 220 habitatges potencials, dels quals 100 habitatges correspondran a l’Institut Català del Sòl. El sostre total residencial serà de 17.486,79 m2 de sostre. La urbanització que promou l’Incasòl permetrà reallotjar els afectats dels blocs plurifamiliars del barri de l’Estació i reubicar-los en una zona més cèntrica del municipi.

A més de la promoció del sector, l’Institut Català del Sòl urbanitzarà el Parc Fluvial, d’una superfície de 6.090,46 m2, situat entre la Fàbrica Nova i el riu Llobregat. El projecte preveu l’enderroc de la Fàbrica Nova, actualment en molt mal estat. D’aquesta manera, es recuperarà aquest espai i els terrenys resultants també formaran part del nou sector residencial.

Constantí – Pla parcial de les Argiles (sector 2)

Pressupost d’adjudicació – 4,72 MEUR

Termini d’execució – 15 mesos

Aquest sector residencial està situat a l’est del nucli urbà de Constantí. Els terrenys que conformen el sector de les Argiles limiten al nord amb el Parc de les Forques i terrenys de conreu; al sud, amb una zona d’eixample urbà de Constantí; i, a l’oest, amb la carretera al Morell T-7211. El nou sector té una superfície de 12,94 hectàrees amb capacitat per a 582 habitatges, amb un mínim de 119 habitatges amb protecció oficial.

El sector de les Argiles que promou l’Incasòl representa un perllongament del nucli urbà del municipi i permetrà efectuar una oferta pública de sòl residencial i de serveis que incideixi positivament en l’economia local i eviti la pressió urbanística. En aquest sentit, el projecte s’adequa al concepte de desenvolupament sostenible, combinant les necessitats de creixement del municipi amb la preservació dels recursos naturals, històrics i culturals. Així, s’ha previst ubicar les edificacions de més alçada en els terrenys més planers situats a les cotes més baixes i, en els terrenys més accidentats, prop del nucli antic, i a les cotes superiors, únicament edificis amb un màxim de 3 plantes d’alçada.

La urbanització del sector permetrà accedir-hi per diversos punts de la xarxa viària existent, com la carretera de Constantí al Morell, el carrer dels Horts, la plaça de la Generalitat i el carrer de Centelles. També es preveuen diferents espais lliures que connectaran el casc antic amb el nou sector de les Argiles i el Parc de les Forques.

Barcelona, 4 d’abril de 2007