L’ens serà independent del Govern i vetllarà per la transparència, objectivitat i integritat de l’Administració i del seu personal

El Govern ha aprovat el Projecte de llei de creació de l’Oficina Antifrau de Catalunya, que té com a principal comesa vetllar per la transparència, l’objectivitat i la legalitat en l’actuació de l’Administració, així com fomentar l’eficiència i l’eficàcia en la gestió dels fons públics, comprovant qualsevol acte de corrupció, pràctica fraudulenta o conducta il•legal que afecti els interessos generals.

El passat mes de març, l’Executiu ja va aprovar el Programa per a la creació de la oficina d’acord amb les conclusions de l’expedient informatiu obert arran dels fets del barri del Carmel, que instaven el Govern a crear una oficina de lluita contra el frau dins la Generalitat i el sector públic.

La iniciativa de crear una institució d’aquest tipus, amb plena independència i plens poders en la investigació i control del frau, és pionera a l’estat espanyol i neix com una de les eines per donar cobertura a l’exigència ciutadana d’un increment tangible en la probitat institucional.

Independència de l’ens

 El Projecte de Llei que ha aprovat el Govern garanteix, com a mecanisme de legitimació a l’origen, la independència de l’Oficina Antifrau. D’aquesta manera acompleix amb equanimitat i eficàcia, tant operativa com estratègica, les funcions encomanades.

Així, l’Oficina Antifrau es relaciona amb el Govern de la Generalitat a través del conseller primer. L’Oficina té personalitat jurídica pròpia i actua amb independència de les administracions públiques en l’exercici de les seves funcions.

Vessant preventiva

Tenint en compte els referents institucionals europeus, s’ha optat per un model més avançat pel que fa a l’autonomia en l’actuació de l’Oficina Antifrau de Catalunya, dotant-la alhora de funcions preventives, potenciant les seves atribucions en l’àmbit de la prospecció i avaluació i en la formació del personal al servei del sector públic.

Des de la vessant preventiva es potencia el paper de la societat civil i s’atorga a l’Oficina la funció d’impuls d’iniciatives adreçades a fomentar la consciència i la participació ciutadana en favor de la transparència i l’ètica pública. Per tant, qualsevol persona podrà adreçar-se a l’Oficina Antifrau denunciant actes de corrupció, pràctiques fraudulentes o conductes il•legals que afectin als interessos generals o a la gestió dels fons públics.

En termes generals, a l’Oficina Antifrau de Catalunya li corresponen les següents funcions:

Investigar possibles casos d’us fraudulent de fons públics així com conductes contràries a la probitat en l’actuació de l’Administració. Prevenir i alertar de les conductes del personal de l’Administració i alts càrrecs que tinguin o puguin tenir com a resultat la destinació o l’ús irregular de fons públics o qualsevol altre aprofitament il•lícit, comportin conflicte d’interessos o consisteixin en l’ús particular d’informacions que aquells tinguin per raó de les seves funcions i l’abús en l’exercici d’aquestes. Cooperar amb l’autoritat competent per esclarir les infraccions administratives.  Col•laborar en la formació, inicial i continuada, del personal en matèria de lluita contra el frau, la corrupció i qualsevol activitat il•legal o contrària als interessos generals o a la deguda gestió dels fons públics.  Assessorar i formular propostes i recomanacions als òrgans de l’Administració, al Govern de la Generalitat o al Parlament en l’àmbit de la lluita contra el frau, la corrupció i qualsevol activitat relacionada. Les altres que per llei li siguin atribuïdes.

L’Oficina Antifrau podrà conèixer les activitats del sector públic de Catalunya i les de les persones físiques o jurídiques, públiques o privades, no integrades en el sector públic català, en la mesura que sigui necessari per vetllar per la transparència i legalitat de la gestió de cabdals.

Al capdavant de l’Oficina Antifrau hi haurà un director o directora, proposat pel conseller primer en nom del Govern, ratificat pel Parlament i nomenat pel president de la Generalitat, i per a un període de 6 anys, renovable un sol cop, entre aquells ciutadans catalans, majors d’edat, en ple ús dels seus drets civils i polítics que reuneixin les màximes condicions d’idoneïtat, honorabilitat i independència, necessàries per a l’exercici de les seves funcions.

Anualment, aquest director o directora de l’Oficina Antifrau haurà de donar compte de la seva gestió davant del Parlament de Catalunya mitjançant una memòria que s’ha de presentar en el termini de trenta dies a partir del començament del segon període de sessions. Aquesta Memòria serà pública, i s’haurà de presentar també al Govern.

Finalment, sota la dependència del director o directora, l’Oficina Antifrau s’ha d’estructurar reglamentàriament en els diversos òrgans als que s’assignaran les diferents funcions en ordre a la prevenció, anàlisi, investigació i inspecció, avaluació, assessorament i propostes.

Cooperació amb els organismes existents

D’altra banda, el text estableix el deure de col•laborar amb l’Oficina Antifrau i la cooperació institucional. Així, les administracions públiques estan obligades a auxiliar de manera preferent i urgent l’Oficina Antifrau de Catalunya en les investigacions i inspeccions que dugui a terme.

Aquest deure de col•laboració s’estén també a aquells particulars, persones físiques o jurídiques, administracions públiques i entitats incloses en l’àmbit d’actuació de l’Oficina Antifrau.

La Llei també estableix que l’Oficina cooperarà amb la Intervenció i d’altres òrgans i institucions catalanes, especialment les de control de l’actuació de l’administració, mitjançant l’intercanvi d’informació i experiències i la coordinació de llurs funcions.