El Llibre d’Estil dels Habitatges de l’Institut Català del Sòl és un recull de criteris que, en aspectes del disseny, dels sistemes constructius i dels programes, volen definir i donar pautes als arquitectes que redacten els projectes d’habitatges públics promoguts per la Direcció General d’Habitatge i l’Incasòl.

Com han de ser els habitatges de protecció

El Llibre d’Estil dels Habitatges de l’Institut Català del Sòl reflecteix l’experiència dilatada d’aquest organisme en la promoció d’habitatge públic, però també introdueix l’ús de noves tecnologies i processos per millorar els sistemes constructius, la producció i la qualitat dels habitatges promoguts. El llibre vol ser un full de ruta per definir les directrius marc a partir de les quals es projecten i es construeixen les nostres promocions d’habitatge.

El llibre es divideix en dues parts. La primera part defineix els criteris generals sobre el disseny dels edificis, els diferents programes funcionals que es troben a les promocions (habitatges, aparcaments, locals, zones comunes, etc.), i les seves característiques en funció del règim d’ús (venda o lloguer) i del perfil del futur usuari (joves, gent gran, famílies, etc.). La segona part fixa uns estàndards constructius i s’ha estructurat com si fossin els capítols d’un pressupost, des del moviment de terres fins a les instal•lacions.

Sostenibilitat i mobilitat

Un aspecte en què es vol que les noves promocions incideixin especialment és la sostenibilitat, l’eficiència energètica i la mobilitat interior. S’ha de poder millorar i optimitzar els rendiments energètics i el confort dels nous habitatges mitjançant l’orientació, la ventilació, l’aïllament, la reducció en la generació de residus o la incorporació de sistemes d’energies alternatives, entre d’altres aspectes. En aquesta línia, tots els habitatges promoguts per l’Incasòl compleixen les especificacions del Decret 21/2006, de 14 de febrer, que regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis.

Així mateix, els habitatges han d’incorporar els paràmetres per afavorir la mobilitat interior que estableix el Decret 244/2005, de 8 de novembre, d’actualització del Pla per al dret a l’habitatge.

El llibre també destaca la necessitat que el concepte del futur manteniment dels edificis ha d’estar present tant en el procés de redacció del projecte com en l’execució de l’obra.

Finalment, cal afegir que el llibre vol ser un document viu que vagi incorporant les modificacions que afectin el sector, com són les noves normatives, els nous materials o sistemes i els suggeriments dels diferents agents que l’utilitzin. En aquest sentit, fa un any que de manera experimental s’ha anat repartint als diferents arquitectes que han treballat amb l’Incasòl a fi de polir-ne i millorar-ne els diferents aspectes.

Girona, 25 d’abril de 2007