L'Institut Català del Sòl ha convocat un Concurs per a la incorporació de nous sistemes i tecnologies per projectar la construcció de dues noves promocions d'habitatge protegit a Torelló, a Osona; i, a Bayoles, al Pla de l'Estany. Amb el concurs es volen impulsar des de la Generalitat les innovacions tecnològiques que tinguin com a finalitat la millora de la qualitat dels edificis d'habitatges

El Departament de Medi Ambient i Habitatge, com a responsable de la política d’habitatge de Catalunya i de la qualitat de la seva edificació, considera necessari impulsar la innovació tecnològica i la implantació de nous sistemes constructius en el sector de l’activitat edificatòria en general i particularment en la construcció dels edificis d’habitatge. Es vol progressar en aquest camp de la mateixa manera que en altres sectors d’activitat econòmica s’ha avançat en el desenvolupament de la industrialització i s’han incorporat millores tecnològiques en els processos de fabricació.

Objecte del concurs

L’objecte del concurs és la redacció de projectes i construcció de dues promocions amb un total de 66 habitatges de lloguer, 36 habitatges de lloguer general a Torelló, i 30 habitatges dotacionals a Banyoles. Aquests projectes hauran de formular i aportar propostes de nous sistemes tecnològics que de manera parcial o total configurin solucions unitàries, bona relació cost/benefici, seguretat en l’obra, estalvi energètic, rapidesa de muntatge o altres elements que puguin representar una innovació en els sistemes constructius per tal d’aportar millores en la qualitat, confortabilitat i durabilitat dels habitatges.

Els participants tenen de termini per a la presentació de propostes fins a les 12 hores del 13 de juliol d’aquest any. Entre la documentació que han de presentar cal assenyalar un avantprojecte adequat per a l’emplaçament, per tal de demostrar la viabilitat de la proposta ajustada al programa funcional i urbanístic de l’opció o les opcions triades, amb una memòria tècnica amb l’explicació raonada de les millores que el nou sistema aporta en comparació amb els sistemes tradicionals (escurçament dels terminis d’execució amb justificació de rendiments, millora en la seguretat de l’obra, etc.) i de les millores aportades des del vessant mediambiental (estalvi energètic, reducció en la producció de residus, utilització de materials reciclats, possibilitats de reciclatge del sistema mateix, etc.) i una proposta econòmica.

El jurat del Concurs adjudicarà la redacció del projecte d’edificació i la construcció de la promoció a la qual s’hagin presentat els participants.

Emplaçament de les promocions

Els solars on es construiran les noves promocions estan situats a:

  • Torelló – 36 habitatges de lloguer al carrer Comte Borrell, al sector el Castell
  • Banyoles – 30 habitatges dotacionals al carrer Orfes

Política d’innovació

L’Administració pública ha d’impulsar i promoure les innovacions tecnològiques que tinguin com a finalitat la millora en la qualitat dels habitatges, que ofereixin la possibilitat de construcció industrialitzada dels edificis i que al mateix temps en permetin optimitzar els terminis de construcció, tal i com s’està realitzant en altres països del nostre entorn europeu. Així, el Departament de Medi Ambient i Habitatge i l’Incasòl, principal promotor d’habitatge públic a Catalunya, convoquen aquest concurs específic amb les finalitats següents:

  • Oferir la possibilitat de construcció d’habitatge públic a les empreses que treballen en aquest sector i que han treballat amb sistemes constructius o models de construcció industrialitzats.
  • Promoure el treball conjunt de projectistes i constructors amb la finalitat d’optimitzar els processos constructius i els terminis d’execució.
  • Garantir, amb la incorporació del sistema industrialitzat, un estàndard de qualitat, instal·lacions i eficiència energètica a la totalitat dels habitatges construïts.
  • Facilitar la possibilitat de repetició del sistema constructiu innovador en un futur, si es considera adequat.

Barcelona, 17 de maig de 2007