El Govern ha aprovat avui l'Avantprojecte de llei sobre l'exercici de les professions de l'esport a Catalunya, que pretén regular els aspectes bàsics de l'exercici d'algunes d'aquestes professions per garantir la qualitat dels serveis esportius i la protecció de la salut dels practicants, així com acabar amb l'intrusisme en el sector esportiu i marcar uns criteris clars sobre una activitat professional que comporta certs riscos per la salut.

El text, el primer d’aquestes característiques a tot l’Estat i aplicable a l’exercici professional desenvolupat a Catalunya, estableix de manera expressa les quatre professions que queden regulades, en determina les titulacions que són necessàries per al seu exercici i atribueix a cadascuna d’elles el seu corresponent àmbit funcional general.

La llei vol garantir als ciutadans que les activitats d’entrenament, ensenyança, direcció i gestió en l’àmbit de l’esport estan desenvolupades per persones que tenen el nivell de formació adequat a les exigències de cada tipologia d’activitat, posant un èmfasi especial en la protecció de les activitats desenvolupades pels menors d’edat, les persones grans, les persones amb problemes de salut i els practicants d’activitats esportives de risc.

Quatre professions regulades

Les quatre professions que queden regulades en el text abracen l’àmbit educatiu, el recreatiu, el competitiu i el de la gestió esportiva, i, a més, tenen una incidència principal en la salut dels practicants:

 - “Professor d’Educació Física”, que incideix en els aspectes educatius de les persones, dins i fora l’escola

 - “Animador/Monitor Esportiu Professional”, que actua en els àmbits de l’esport practicat amb fins recreatius, estètics, turístics o de salut, amb especial incidència en pràctiques al medi natural o dirigides a col•lectius vulnerables a nivell formatiu o de salut

- “Entrenador Professional” (de l’esport corresponent), que treballa amb esportistes individuals o en equip - “Director Esportiu”, que s’ocupa de planificar les activitats esportives i la carrera esportiva de qualsevol persona Partint de la base que es pot accedir a una mateixa professió de l’esport a partir de formacions diferents, l’Avantprojecte de llei contempla les següents titulacions com a necessàries per a l’exercici professional:

- Formacions universitàries relacionades amb l’activitat física i l’esport (llicenciat en ciències de l’activitat física i l’esport i mestre especialista en educació física)

- Formacions incloses en la formació professional (animador d’activitats físic esportives i conductor d’activitats esportives en el medi natural)

- Formacions incloses en la formació esportiva (tècnic esportiu de grau mig i tècnic esportiu de grau superior)

- La possibilitat d’acreditar les competències professionals de qualsevol de les qualificacions professionals relacionades amb l’activitat física i l’esport que reconegui l’administració pública corresponent.

Registre de Professionals de l’Esport i regulació de la col•legiació

A banda de regular els drets i obligacions dels professionals previstos a la llei, la nova normativa també inclou la col•legiació obligatòria d’aquells que accedeixen a la professió a partir d’una titulació universitària i la inscripció obligatòria en el Registre Oficial de Professionals de l’Esport de Catalunya (de futur creació) per als que hi accedeixen a partir de titulacions de formació professional o mitjançant els corresponents certificats de capacitació professional. Aquestes mesures pretenen tenir un millor seguiment i control de l’activitat d’aquest col•lectiu.

Els requisits de titulació establerts en la llei no afecten la situació i drets d’aquells que, amb l’entrada en vigor de la mateixa, acreditin de manera fefaent que estan desenvolupant les activitats professionals regulades en el text. No obstant això, aquests professionals s’hauran d’inscriure en el Registre creat a l’efecte.

D’altra banda, el text també obliga els professionals inclosos en la llei a subscriure una assegurança de responsabilitat civil que cobreixi la indemnització pels danys que es puguin causar durant l’exercici de l’activitat. Igualment, regula les conseqüències legals (previstes al Codi Penal) de l’intrusisme i les sancions administratives si s’incompleixen els principis legals.

La llei, llargament reivindicada pels mateixos professionals i empreses del sector, parteix d’una situació inicial on el mercat de treball en l’àmbit esportiu està desestructurat i no hi ha criteris clars sobre qui ha de desenvolupar les activitats professionals que tenen un risc important per a la salut de les persones i la formació dels joves i adolescents.

Aquesta llei neix a partir d’un mandat del Parlament de Catalunya, que va ordenar el Govern a presentar un projecte de llei que regulés l’exercici d’aquestes professions. Aquest mandat figurava en la Disposició Addicional Vuitena de la Llei de l’Esport de Catalunya, aprovada l’any 2000 després de refondre mitjançant el Decret Legislatiu 1/2000 la Llei 8/1988 de l’Esport i les lleis de la Jurisdicció Esportiva, i de Suport a les Seleccions Catalanes, de 1999.