La Consellera de Treball, Mar Serna, ha presentat els objectius fonamentals del Departament de Treball per aquesta legislatura. La millora de la qualitat de l’ocupació i de les relacions laborals; el suport a la competitivitat de les empreses i de les persones; l’augment del volum d’oportunitats de treball; i la consecució de majors nivells d’igualtat i d’equitat són els principals eixos de l’actuació del Departament de Treball.

Per millorar la qualitat de l’ocupació Treball vol augmentar l’estabilitat de l’ocupació i promoure una cultura de la seguretat al lloc de treball, així com lluitar contra la discriminació, treballar per millorar la formació dels treballadors i les treballadores, i avançar de forma decidida cap a una millor organització del temps de treball i de vida per conciliar la vida laboral i la vida personal.

Per donar suport a la millora de la competitivitat cal consolidar la modernització de les relacions laborals i millorar substancialment la formació, que constitueix la millor inversió per a les persones i per a les empreses.

Per augmentar el volum d’oportunitats, Treball vol atraure més persones al mercat de treball, sobretot a dones potencialment actives, així com a aquells col·lectius amb majors dificultats d’integració, com els joves, les persones discapacitades, las persones majors de 45 anys, i les de baixos nivells de qualificació, o en risc d’exclusió social.

Per últim, el Departament de Treball defensa que per parlar de qualitat de l’ocupació i de competitivitat s’ha d’incloure la igualtat i l’equitat, com a via per aconseguir una societat més justa i cohesionada.

Decàleg d’actuacions del Departament de Treball

En aquests moments, a Catalunya treballen 3.450.000 persones, més gent que mai. Els darrers tres anys s’han creat 400.000 nous llocs de treball i l’atur s’ha reduït de 77.000 persones. Segons les darreres dades de l’Enquesta de població activa (EPA), la taxa d’ocupació és del 71’4% i la taxa d’atur és ara del 6’7% (8,1% pel que fa a les dones i 5,6% en els homes), la més baixa dels darrers 30 anys.

Segons les previsions del Govern de la Generalitat, la bona marxa de l’economia permetrà al mercat de treball crear nous llocs de treball i reduir la taxa d’atur fins al 6’3%.

El Departament de Treball contribuirà en l’assoliment d’aquestes fites amb 10 prioritats concretes.

1. Més persones al mercat de treball. Cal augmentar la taxa de participació de les dones i de les persones més grans al mercat de treball; millorar la formació dels treballadors i treballadores de baixa qualificació i de les persones joves amb dèficits de formació; i cal incorporar progressivament treballadors estrangers i treballadores estrangeres.

2. Més oportunitats d’integració per a les persones amb més dificultats. Es crearan serveis específics d’atenció a col·lectius amb especials dificultats d’inserció amb un interès prioritari per les persones amb discapacitat. El Departament de Treball elabora un Pla per a la incorporació de persones amb discapacitat 2008-2010 amb accions per afavorir la seva inserció laboral.

Alhora, el Departament impulsarà l’Acord per a l’Ocupació de les persones joves amb l’objectiu d’incrementar l’estabilitat, reduir la precarietat i la sinistralitat laboral.

3. Més igualtat. El Programa per la Igualtat d’Oportunitats en el món del Treball fa efectiva, per primer cop, la transversalitat de les polítiques públiques en el món del treball, adreçat a les dones i a aquells col·lectius amb dificultats especials que pateixen discriminació.

4. Més estabilitat i equilibri entre flexibilitat i seguretat. El Departament de Treball s’ha marcat com a objectiu reduir la taxa de temporalitat fins al 21% al 2010. Aquesta reducció s’ha de centrar en els col·lectius i sectors on hi té més incidència com, per exemple, els joves, les persones immigrades o la construcció, entre d’altres.

5. Més seguretat i salut en el treball; més prevenció de riscos. El Departament de Treball vol que l’índex d’incidència de la sinistralitat laboral (número d’accidents per cada 100.000 treballadors) es redueixi un 20% d’aquí al 2010 en termes europeus. Per aconseguir-ho es posaran en marxa tot un seguit d’iniciatives, com ara:

• Treball i Educació integraran la formació en seguretat i salut laboral a tots els àmbits educatius.

• S’intensificarà la tasca de sensibilització a les empreses i als treballadors i treballadores.

• Es posarà en marxa un “Pla voluntari de reducció d’accidents” adreçat a empreses de 6 a 250 persones amb nivell d’accidentabilitat superior a la mitjana de la seva activitat econòmica.

• Es milloraran les tasques de vigilància i control amb el traspàs de la Inspecció de Treball d’acord amb l’Estatut d’Autonomia al llarg d’aquesta legislatura; s’intensificaran les accions de vigilància en els sectors, territoris i empreses on es concentren els índexs de sinistralitat més elevats; es publicaran les sancions imposades per infraccions molt greus fermes; i es desenvoluparà la col·laboració amb els Mossos d’Esquadra, la Fiscalia i el poder judicial.

6. Més formació al llarg de la vida. El Departament de Treball pretén que al 2010 hi hagi un 15% de la població activa cursant algun tipus de formació. La formació és una inversió que beneficia els treballadors i les treballadores, millora la qualitat del mercat de treball i la competitivitat de les empreses.

7. Més i millors serveis per a l’ocupació, per a les persones i les empreses. El Departament de Treball portarà a terme un Pla de millora integral de les Oficines de Treball de la Generalitat tant en recursos com en serveis a la ciutadania. Per al Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) l’atenció personalitzada és fonamental per ajudar les persones que tenen més dificultats d’inserció en el mercat de treball, i per millorar els serveis a les empreses.

8. Més iniciativa empresarial; empreses més competitives. El Departament de Treball donarà suport a la consolidació de la iniciativa empresarial mitjançant accions com, per exemple, la línia de finançament de microcrèdits per a les persones emprenedores; el Pla de foment de l’ocupació autònoma, i la incentivació específica de l’esperit emprenedor femení. A més, es donarà suport al cooperativisme amb la modernització del seu marc normatiu, la dotació de línies específiques d’ajuts i la creació d’un programa de suport a les cooperatives de 0 a 3 anys.

9. Més empreses socialment responsables. El Departament de Treball vol afavorir el marc i els instruments perquè les empreses incorporin la responsabilitat social en la seva estratègia de manera voluntària. I també, impulsar la conciliació de la vida laboral i personal i les noves formes d’organització del temps de treball.

10. Més consens i diàleg social: el marc de relacions laborals de Catalunya. El futur Consell de Relacions Laborals, la llei de creació del qual s’està tramitant, serà un bon instrument per consolidar aquest marc modern de relacions laborals ja que permetrà un marc general estable i un d’àmbits específics com la contractació, la seguretat i salut en el treball, la inspecció de treball o la igualtat.

Dimecres, 4 d’abril de 2007