El Departament de Treball i Indústria manifesta en relació al dictamen del Consell Consultiu que aquest estipula clarament la constitucionalitat del nou model per regular totes les matèries relatives a la Seguretat Industrial que recull el projecte de Llei de Seguretat Industrial que el Govern de la Generalitat va aprovar el juliol de 2005.

Aquest projecte de llei s’hauria d’haver aprovat en el ple del Parlament del dia 20 d’abril després de gairebé deu mesos de tramitació, però el dimarts 18 d’abril el grup de Convergència i Unió (CiU) va presentar un recurs davant aquest organisme.

Aquest projecte és el resultat del màxim aprofitament de les capacitats d’autogovern, essent també coherent amb la recent sentència del Tribunal Constitucional que va deixar sense efecte les mesures regulatòries aprovades quan governava el Partit Popular. El Govern de CiU va prorrogar per 8 anys les concessions vigents l’any 2003.

Aquesta pròrroga –que en realitat deuria fer-se l’any 2006, que és quan finalitzaven les concessions- va ser anul·lada per l’actual Govern de la Generalitat l’agost de 2004, després de diversos informes jurídics que qüestionaven la correcció de la seva tramitació, entre ells els informes del propi Consell Consultiu.

Ara, el dictamen del Consell Consultiu deixa clar que el pas de règim de concessió a un d’autorització reglada, que permetrà incrementar el nombre d’operadors en competència, és del tot constitucional. Aquests serveis són demandats per sol·licitants (empreses i persones) per tal de complir una obligació legal imposada per les administracions per garantir un bé comú que és la seguretat. No estem, doncs, davant d’un mercat de competència oberta, raó per la qual l’Administració ha de vetllar per la competència entre els operadors i alhora que aquesta no afecti a la qualitat de les inspeccions.

La seguretat industrial engloba aspectes relacionats amb les instal·lacions industrials, com ara ascensors o instal·lacions de baixa tensió: vehicles automòbils; instal·lacions i aparells elèctrics; aparells a gas; calderes de vapor; instal·lacions de calefacció i de fred; grues; seguretat dels productes industrials; metrologia i registre d’establiments industrials.

Dimarts, 23 de maig de 2006