El Departament de Treball i Indústria contribueix a finançar 32 projectes de Recerca, Desenvolupament i Innovació (R+D+i) a les comarques del Camp de Tarragona, amb un volum total d’ajuts de gairebé 1,6 milions d’euros i una inversió de més de 7,6 milions d’euros. El 70% dels projectes que han rebut ajuts són PIMES.

Dels 32 projectes aprovats, 13 corresponent a empreses de sectors exposats a la competència internacional; 6 a sectors estratègics; 6 a ajuts per a la recerca, el desenvolupament i la innovació tecnològica, i 7 al Pla de Consolidació i Competitivitat de les Pimes.

Els incentius per a projectes de R+D+i constitueixen un dels elements centrals de la política industrial de la Generalitat, que té com a objectiu arribar al 2% de la inversió en R+D i el 5% de la inversió en R+D+i sobre el Producte Interior Brut (PIB) l’any 2008. Així ho expressen l’Acord Estratègic per a la internacionalització, la qualitat de l’ocupació i la competitivitat de l’economia catalana (mesura 1 i 8, per a la millora de la despesa en R+D+i sobre el PIB) i el Pla de Recerca i Innovació de Catalunya 2005- 2008.

D’aquesta manera es dóna continuïtat i es reforça el suport als projectes de R+D+i que es va iniciar l’any 2004. Aquest esforç en el foment de la recerca, el desenvolupament tecnològic i la innovació empresarial és fonamental per a millorar la competitivitat i la productivitat de les empreses catalanes.

Les accions per al foment de la R+D a les empreses catalanes es canalitzen a través de tres convocatòries de la Secretaria d’Indústria (SDI) i dues convocatòries del CIDEM, a l’igual que l’any 2004: Les línies de suport a la R+D de la Secretaria d’Indústria són les següents:

• Incentius a projectes empresarials en R+D per a sectors estratègics.

• Incentius a projectes empresarials en R+D per a sectors altament exposats a la competència internacional.

• Incentius a projectes conjunts de R+D (plataformes d’innovació).

Les línies de suport a la R+D del CIDEM són les següents:

• Pla de Consolidació i Competitivitat de les pimes (PCCP).

• Ajuts a la subcontractació de recerca, desenvolupament i innovació tecnològica.

Les línies de la Secretaria d’Indústria tenen com a destinatari a l’empresa que realitza directament treballs de Recerca o Desenvolupament Tecnològic, i les línies del CIDEM és canalitzen a través d’organismes intermedis o bé donen suport a la subcontractació tecnològica a través de centres de recerca de les universitats catalanes, els centres del CSIC, l’IRTA o els centres tecnològics de Catalunya.

Incentius a projectes empresarials d’R+D+i per a sectors altament exposats a la competència internacional

El Departament de Treball i Indústria ha aprovat 13 projectes per a sectors altament exposats a la competència internacional. L’import total dels ajuts aprovats ha estat de 880.324 euros. Aquesta línia vol donar suport a determinats sectors amb un pes important a Catalunya i que es troben altament exposats a la competència internacional: sector tèxtil i de la confecció, l’automoció i l’electrònica de consum. Amb aquest programa es pretén millorar la capacitat d’innovació d’aquests sectors, i impulsar processos de reorientació de les empreses cap a activitats de més valor afegit i cap a mercats amb elevat potencial de creixement.

Incentius a projectes empresarials en R+D+i per a sectors estratègics

El Departament de Treball i Indústria ha aprovat 6 dels projectes presentats a aquesta convocatòria, als quals destina ajuts per valor de 418.272 euros. A través d’aquesta línia, s’ha fomentat l’esforç en R+D+i d’aquells sectors estratègics, amb alts nivells de productivitat i contingut tecnològic, com són l’aeroespacial, la indústria farmacèutica, biotecnologia i química fina, el sector agroalimentari de segona generació, i la producció de maquinària tecnològicament avançada per a les energies renovables. Els avenços tecnològics en aquests sectors tenen un efecte multiplicador sobre la resta de sectors i el conjunt de l’economia.

Incentius per a la subcontractació d’activitats de recerca, desenvolupament i innovació (CIDEM)

El Departament de Treball i Indústria a través del Centre d’Innovació i Desenvolupament Empresarial (CIDEM) ha aprovat 6 dels projectes presentats a aquesta convocatòria, als quals es destinen 128.149 euros. Aquesta actuació s’emmarca dins del Pla de Recerca i Innovació de Catalunya 2005-2008. En primer lloc, es pretén fomentar la realització de projectes de recerca i desenvolupament empresarial i, en particular, aquells en què existeixi subcontractació a proveïdors de R+D externa, com són els centres públics de recerca, els centres de recerca i tecnològics privats sense afany de lucre, i els centres de suport a la innovació tecnològica del CIDEM.

Els tipus d’ajuts van adreçats a projectes de subcontractació d’activitats de recerca industrial; projectes de subcontractació d’activitats de desenvolupament precompetitiu; i projectes de subcontractació d’activitats d’innovació.

Els ajuts són compatibles, i poden ser complementats, amb d’altres ajudes atorgades a nivell estatal per a la recerca i el desenvolupament com ara les del Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI); així com les del Programa Profit, sempre i quan es respectin els límits d’acumulació marcats per la Unió Europea.

Incentius a projectes del Pla de Consolidació i Competitivitat de les pimes, cooperatives i societats laborals

S’han aprovat 7 dels projectes presentats a aquesta convocatòria, als quals es destinen 166.554 euros. A més d’aquesta dotació, els projectes supraregionals reben una dotació específica per part del Govern de l’Estat Espanyol en funció dels projectes d’aquestes característiques aprovats. Les línies d’ajut són a projectes de societat de la informació, projectes de disseny, projectes de xarxes interempresarials de cooperació, i projectes d’innovació de processos (gestió i organització de la pime).

Totes les línies d’ajuts atorgats pel Departament de Treball i Indústria obliguen al compliment de la normativa en matèria de discapacitats i prevenció de riscos laborals, i promouen la igualtat de gènere.

Les empreses han de complir les regulacions relacionades amb la protecció dels sectors menys afavorits i amb la seguretat i salut laboral. Igualment les Ordres estableixen com a condició la participació de dones en el projecte.

 Totes les empreses públiques o privades amb 50 o més treballadors, que vulguin accedir a aquestes línies d’ajuts “hauran de donar ocupació almenys a un 2% de treballadors i treballadores amb disminució sobre el nombre total d’empleats de l’entitat, o bé, aplicar mesures alternatives”, tal i com estableix la Llei d’Integració Social dels Minusvàlids (LISMI).

Es limita la concessió d’aquestes línies d’ajuts per aquells empresaris que hagin comès delictes contra la seguretat dels treballadors, o hagin estat sancionats per infraccions administratives molt greus en matèria de seguretat i salut en el treball.

Aquestes exigències formen part del compromís amb la responsabilitat social de les empreses, que impulsa el Departament de Treball i Indústria, per promoure la seguretat en el treball.

Les empreses han d’acreditar la participació de dones en les activitats de recerca industrial, de desenvolupament precompetitiu, o en la gestió del projecte objecte d’aquestes línies d’ajuts.

Suport específic a les pimes, cooperatives, i societats laborals. El Govern està implementant tot un seguit de mesures per tal de facilitar l’accés als ajuts per part de les petites i mitjanes empreses, cooperatives, i societats laborals. El Departament de Treball i Indústria vol afavorir així el desenvolupament del sector d’economia social, societats laborals i cooperatives, amb mesures de suport en matèria de formació, serveis tecnològics, assessorament, finançament i garantia recíproca, i accés a la contractació de l’administració; igualment, es planteja donar suport al reforçament de les seves estructures associatives i representatives i a l’enfortiment del seu prestigi i visibilitat.

Divendres, 28 d’octubre de 2005