Empresa i Treball

El Govern posa en marxa un Programa per a la Igualtat d'Oportunitats en el Treball

query_builder   6 març 2007 14:58

event_note Nota de premsa

El Govern posa en marxa un Programa per a la Igualtat d'Oportunitats en el Treball

La Consellera de Treball, Mar Serna, ha presentat avui, durant la reunió del consell executiu del Govern, un Informe on s’analitza la situació del mercat laboral a Catalunya i la igualtat d’oportunitats. Una de les conclussions de l’esmentat Informe és que Catalunya es troba molt a prop de la plena ocupació i que ara en el que cal aprofundir no és tant en la quantitat sinó en la millora de la qualitat de la ocupació.

Per assolir una ocupació de qualitat cal garantir, entre d’altres, una veritable igualtat d’oportunitats en el treball. És per aquest motiu que el govern de la Generalitat ha posat en marxa un Programa per incentivar la Igualtat d’ Oportunitats en el Món del Treball adreçat a col.lectius amb especials dificultats d’inserció al mercat laboral com les dones, els joves, els majors de 45 anys, i les persones immigrades, amb discapacitats o amb risc d’exclusió. Amb aquest Programa, la Generalitat es suma a la iniciativa europea de proclamar el 2007 com l’Any Europeu de la Igualtat d’Oportunitats per a Tothom.

Avui s’han presentat les iniciatives adreçades a les dones, coincidint amb la celebració el proper 8 de març del Dia Internacional de la Dona. El pilar fonamental del nou Programa és garantir l’accés, presència i permanència de les dones al mercat laboral i incentivar la igualtat d’oportunitats.

La inserció de les dones en sectors on estan infrarepresentades, el suport a projectes empresarials liderats per dones i al treball autònom, i l’impuls d’itineraris formatius i orientació laboral per a víctimes de la violència de gènere són algunes de les principals propostes del Programa per a la Igualtat d’Oportunitats en el Treball.

Objectius i projectes del Programa per a la Igualtat d’Oportunitats:

El Programa se centra en 6 àmbits d’actuació i cada un d’ells recull diversos projectes.

1/ Promoure la diversificació professional amb l’objectiu de superar la segregació horitzontal i vertical. Hi ha una concentració de dones en professions relacionades amb activitats tradicionalment considerades com a femenines, que solen estar pitjor remunerades (segregació horitzontal). El 76,3% de les dones assalariades treballen en el sector serveis i es concentren bàsicament en dues àrees d’activitat: comerç i hoteleria, i administració pública, educació i salut.

Projectes:

-Accions de formació amb compromís de contractació: inserció de dones en sectors on estan infrarepresentades

Amb aquesta actuació el Departament de Treball vol impulsar l’ocupació mitjançant cursos de formació per a dones aturades amb compromís de contractació per part de les empreses.

L’objectiu és fomentar la integració de la dona en sectors d’activitat on ara està infrarepresentada com és la construcció i sectors afins. Per aquest any, es duran a terme programes orientats a formar dones en el sector de la construcció, transport i món rural.

-Jo, Directiva: nous cursos per a dones pre-directives. Les dones treballen majoritàriament en ocupacions que pertanyen a la part inferior de l’escala laboral, i troben dificultats per accedir a llocs de decisió (segregació vertical del mercat laboral).

2/ Incentivar la igualtat d’oportunitats a l’àmbit laboral a les empreses públiques i privades

Projectes:

-Agents i Plans per a la igualtat adreçats a les empreses. L’objectiu és ajudar a les empreses a introduir la figura de l’Agent per a la Igualtat o la creació d’un Pla d’Igualtat adreçat als seus treballadors i treballadores. Aquesta actuació s’avança a les previsions del projecte de Llei d’Igualtat entre Dones i Homes, que va aprovar el Consell de Ministres el passat mes de juny de 2006, en el qual s’obliga a elaborar i aplicar plans d’igualtat especialment a aquelles empreses de més de 250 treballadors.

3/ Impulsar una nova cultura del desenvolupament econòmic que permeti la reorganització del temps i la compatibilitat entre la vida personal i laboral. Les dificultats que troben les dones per conciliar la vida personal i la vida laboral fa que aquestes surtin de manera intermitent del mercat de treball per atendre les necessitats familiars. Aquesta situació condiciona el seu cicle vital, i provoca una intermitència en forma d’entrades i sortides de la vida laboral. Les conseqüències són, entre d’altres, la pèrdua d’antiguitat, dificultat de consolidar la carrera professional, i menors prestacions econòmiques i psicosocials.

Projectes:

-Implementació d’eines que ajudin a les empreses a fer plans de conciliació. Diversos estudis apunten que prendre mesures per millorar la conciliació fa que la satisfacció i la productivitat dels empleats augmenti, redueix l’absentisme i disminueix els riscos psicosocials com, per exemple, l’estrès que ara per ara és la primera causa de baixes laborals.

-Les 6C de la conciliació: un sistema pioner a l’Estat per ajudar a les empreses. L’objectiu és ajudar a les empreses a elaborar plans de conciliació per als treballadors i treballadores adequats a les seves característiques. El mètode de gestió del temps a l’empresa facilita l’adopció de mesures per conciliar i ajuda a les empreses a retenir el personal amb talent. Totes les empreses, no només les més grans, poden aplicar mesures de conciliació, tot i que el seu potencial pot ser major o menor en funció de diverses variables.

4/ Potenciar el diàleg social i la negociació col.lectiva com a instrument especialment adequat per assolir la igualtat d’oportunitats en el món laboral

Projectes:

-Col.laboració amb les organitzacions sindicals per promoure la presència de la dona a les taules de negociació i la perspectiva de gènere en els convenis

5/ Impuls d’un Programa d’itineraris formatius i orientació laboral per a víctimes de violència de gènere

-Programa TRÀNSIT Laboral

Actualment, s’està dissenyant un projecte adreçat a les dones que pateixen abusos i maltractaments basat en el disseny d’uns itineraris d’inserció que abarquin tots els àmbits que intervenen en el procés d’inserció d’aquestes dones. Això suposa la creació d’uns itineraris d’inserció que contemplin la definició d’un objectiu professional, l’orientació professional, la formació, l’assessorament, l’acompanyament a la inserció i el suport a l’autoocupació, en definitiva, una atenció integral per a la inserció laboral. L’objectiu és ajudar a les dones víctimes de violència de gènere a integrar-se i adaptar-se de forma òptima a un lloc de treball, així com a estabilitzar-se a nivell professional.

6/ Incentivar el desenvolupament de projectes empresarials per part de dones mitjançant el suport, l’assessorament i la formació

-La Generalitat també ajudarà al desenvolupament de projectes empresarials liderats per dones. En aquest sentit es donarà suport a la creació de petites empreses regentades per dones i al treball autònom

El context: l’evolució de les dones al mercat de treball

Objectius assolits en matèria d’ocupació. A Catalunya, avui treballa més gent que mai: gairebé 3,5 milions de persones. Durant els darrers 3 anys, a Catalunya s’han creat prop de 400.000 llocs de treball, la qual cosa representa que es creen més de 400 nous llocs de treball cada dia. El nivell d’ocupació de les dones a Catalunya ja ha assolit l’objectiu europeu que s’havia plantejat per a 2010. En el cas de les dones, la taxa és d’un 62%, per sobre també de l’objectiu europeu per a 2010 (60%), tot i que encara hi ha diferències importants segons l’edat i el nivell de formació, ja que les dones joves i les més formades superen amb escreix aquests valors.

Tot i així, segons dades de l’EPA del IV trimestre del 2006, hi ha 20 punts de diferència pel que fa a la taxa d’ocupació dels homes (81%) respecte a les dones (62%). Això vol dir que 6 de cada 10 dones en edat de treballar (16 a 64 anys) ho fan, mentre que puja a 8 pel que fa als homes.

 L’atur es situa en el 6,7%, el més baix dels darrers 30 anys. Segons dades de l’EPA del IV trimestre del 2006, la taxa d’atur de les dones és del 8,1%, mentre que la dels homes es situa en el 5,6% (pràcticament “pleno empleo”). Hi ha 2,5 punts de diferència.

Pel que fa als salaris, la diferència és de més del 30% en el salari brut mitjà.

Hi ha baixa representació en àmbits de decisió: tan sols un terç dels directius són dones.

Pel que fa al temps, les dones sense fills treballen 3,56 hores al dia en tasques de la llar i de cura (a banda del treball remunerat), el doble que els homes. Quan tenen criatures, incrementen 1,11h extres, mentre ells només 9 minuts més.

Les dones treballen el 90% de la jornada laboral dels homes. Els contractes a temps parcial afecten majoritàriament les dones, fet que té conseqüències importants en els seus salaris.

Dimarts, 6 de març de 2007

El Govern a les xarxes
undefined
undefined
undefined
undefined
banner acords
banner butlletins
banner premsa
banner transparencia