El Departament de Treball destina 2 milions d’euros, cofinançats pel Fons Social Europeu, a un nou programa d’ajuts per a la inserció laboral de les persones en situació o greu risc d’exclusió mitjançant empreses d’inserció sociolaboral. L’objectiu d’aquesta ordre és establir mecanismes que facilitin la contractació en l’empresa d’inserció, amb la finalitat, que els treballadors en situació d’exclusió adquireixin les competències necessàries per a una millora de les possibilitats reals d’ocupació.

Amb aquesta ordre, el Departament de Treball dóna resposta a les reivindicacions de les empreses d’inserció que demanaven ajuts directes per fer front a la formació dels treballadors així com reduir el cost afegit que suposa contractar treballadors en procés d’inserció tenint en compte que la seva productivitat és més baixa.

Els beneficiaris d’aquest ajut són les empreses d’inserció sociolaboral que estan inscrites en el Registre d’Empreses d’Inserció de Catalunya. L’import de l’ajut serà el 40% dels costos salarials derivats del contracte de treball del treballador en procés d’inserció, amb un màxim de 4.200 euros/any, quan es tracti d’un contracte de treball a temps complert, per un període màxim de 12 mesos. En el cas de contractes a temps parcial, hauran de contemplar un mínim del 50 % de la jornada laboral, amb un topall de 2.940 euros/any.

Pel que fa als destinataris d’aquesta ordre, són els següents:

- Persones en situació d’atur que no tinguin dret a percebre el subsidi o aquest s’hagi esgotat i no tinguin dret a percebre la prestació de la renda mínima d’inserció per no complir els requisits d’edat o aquells que constitueixin una llar independent, com a mínim, un any abans i que no disposin dels mitjans econòmics necessaris per a atendre les necessitats bàsiques de la vida.

- Joves majors de 16 anys i menors de 30, provinents d’institucions de protecció de menors, o en risc de exclusió.

- Persones amb problemes de drogoaddicció o alcoholisme que, a judici de l’equip terapèutic corresponent, hagin superat les fases de desintoxicació i deshabituació, i no hagin passat més de dotze mesos entre la finalització de l’esmentat tractament i l’inici del procés d’inserció .

- Persones internes en centres penitenciaris la situació de les quals els permeti accedir a una ocupació, així com persones en llibertat condicional i persones ex recluses, sempre que la contractació es porti a terme dins dels 18 mesos posteriors a la seva excarceració.

El Departament de Treball calcula que els destinataris finals d’aquest nou programa seran les prop de 700 persones en risc d’exclusió que s’estima que hauran estat contractades per les empreses d’inserció durant els anys 2005, 2006 i 2007.

Les firmes que contractin, a més d’estar registrades com empreses d’inserció, han de complir altres requisits com que es mantingui, en còmput anual, un mínim d’un 30% i un màxim d’un 70% de treballadors en procés d’inserció respecte al total de la plantilla, sens perjudici dels límits establerts per la normativa específica de societats cooperatives i laborals en matèria de contractació. En cap cas el nombre de persones en procés d’inserció ha de ser inferior a dues.

En el cas que tinguin 50 treballadors o més, complir l'obligació d'integració social dels minusvàlids o aplicar les mesures alternatives. També es demana que no hagin estat sancionades, en resolució ferma, durant els últims tres anys, per la comissió d' una infracció greu en matèria d'integració laboral de persones discapacitades o molt greu en matèria de relacions laborals o en matèria de prevenció de riscos laborals.

30 empreses amb 650 treballadors

Actualment a Catalunya hi ha 30 empreses d’inserció registrades que ocupen a 650 treballadors, dels quals el 52% són d’inserció.

D’altra banda, segons es desprèn d’un estudi realitzat pel Departament de Treball sobre les 21 empreses d’inserció registrades l’any 2005 que ocupaven a 334 persones, el 74% dels treballadors d’inserció eren homes i el 26% dones. L’estudi també indica que el 50% tenien entre 31 a 45 anys.

Per tipologies de contractes, destaquen els d’obra i servei amb un 42,2% del total i els d’inserció amb un 35,6%. La durada promig del procés d’inserció se situa al voltant dels 7,8 mesos.

Dels treballadors d’inserció que han finalitzat el procés, el 67% ho han fet amb èxit: el 45% treballa a una empresa ordinària, un 18% s’ha incorporat a la plantilla de la pròpia empresa d’inserció i un 4% han iniciat projectes d’autoocupació.

Dimarts, 10 d’abril de 2007