El Govern de la Generalitat de Catalunya ha acordat autoritzar al Departament de Salut una despesa plurianual per un import de 3.344.880,00€, per a l'arrendament amb opció de compra, de 204 vehicles per als serveis centrals i territorials del Departament de Salut i pels professionals que fan tasques de vigilància i control d'establiments i instalolacions ambientals i alimentàries de l'Agència de Protecció de la Salut.

Aquesta despesa respon d’una banda a la renovació del parc de vehicles que actualment té el Departament de Salut, en règim de rènting (120 vehicles), i per altra a l’ampliació del nombre de vehicles actuals (84), ateses les necessitats dels serveis prestats pels professionals que fan tasques de protecció de la salut en el territori, en el marc del procés de desplegament de l’Agència de Protecció de la Salut.

La despesa autoritzada està distribuïda en les anualitat següents:

Any           Import

2007         151.870,00€

2008         836.220,00€

2009         836.220,00€

2010         836.220,00€

2011         684.350,00€

TOTAL    3.344.880,00€