Salut

Nou Hospital de la Santa Creu i Sant Pau

query_builder   13 juny 2005 12:30

event_note Nota de premsa

Nou Hospital de la Santa Creu i Sant Pau

1. Nou Hospital

Nou Hospital: Obra

Bloc A (Bloc central)

Actualment, la construcció del bloc A del Nou Hospital ja ha finalitzat i inclou la següent activitat:

• Arxiu històries clíniques (en servei des d’agost de 2003)

• Consultes Externes (en servei des de setembre de 2003)

• Vestidors i rober (en servei des de setembre de 2004)

• Hospitals de dia (en servei des de gener de 2005)

• Bloc quirúrgic, unitat coronària i àrea intervencionista (en servei des de maig de 2005)

• Despatxos mèdics (en servei des de maig de 2005)

• Sala d’actes (previsió entrada en servei setembre de 2005)

• Extraccions /Sintrom – control de coagulació - (previsió entrada en servei setembre de 2005)

Resta del Nou Hospital

També està en curs l’estructura de la resta de blocs de l’hospital executada a dia d’avui en un 40% i la continuació de la qual és la que requereix l’imminent enderroc dels pavellons de Sant Carles i Santa Francesca. La finalització de la fase d’estructura es preveu per al mes d’octubre de 2006.

Hi ha pendent de licitar, properament, la darrera fase d’obra, es á dir, els tancaments, acabats i instal•lacions de la resta de blocs de l’hospital. Es preveu començar els treballs d’aquesta fase el proper mes de setembre i assolir la posada en servei de la totalitat del Nou Hospital dos anys més tard, el setembre de 2007.

Històric Nou Hospital

- Primera pedra: el 12 de desembre de 2000 es va col•locar la primera pedra del Nou Hospital

- Inici activitat: El setembre de 2003 es va iniciar l’activitat ambulatòria (consultes externes) al Nou Hospital.

 Nou Hospital: Activitat actual

Consultes externes i gabinets d’exploració

• Anestesiologia

• Cardiologia

• Cirurgia Cardíaca

• Cirurgia General

• Cirurgia Plàstica

• Cirurgia Toràcica

• Cirurgia Vascular

• Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia

• Dermatologia

• Dietètica

• Endocrinologia i Nutrició

• Ginecologia i Obstetrícia

• Hematologia Clínica

• Medicina Interna

• Neurocirurgia

• Neurologia

• Odontologia

• Oncologia Mèdica

• Otorinolaringologia

• Patologia Digestiva

• Pneumologia

Hospitals de Dia

• Endocrinologia i Nutrició

• Unitat del dolor

• Malalties Infeccioses

• Pneumologia

• Oncologia-Hematologia

• Hospital de Dia Polivalent

Quiròfans de cirurgia cardíaca,  cures intensives postoperatòries, unitat coronària i hemodinàmica

2. Deconstrucció dels edificis Sant Carles i Santa Francesca

Descripció tècnica del treballs

El conjunt que s’ha de deconstruir, composat pels edificis de Sant Carles i Santa Francesca, té una superfície aproximada de 6.300 m2 distribuïts en sis plantes de les quals dues d’elles es troben sota rasant. El termini programat per a la seva deconstrucció s’estima en dos mesos.  

Els treballs es realitzaran seguint una seqüència que permeti la recuperació i el reciclatge selectiu dels materials, amb l’objectiu de disminuir l’abocament de residus, que possibiliti reduir el mínim possible la capacitat dels dipòsits controlats.

Les fases d’obra previstes per a la deconstrucció seran les següents: 

• Fase A. Operacions prèvies d’implantació d’obra.

• Fase B. Extracció selectiva dels elements no petris de les edificacions que puguin ser valorats.

• Fase C. Deconstrucció de l’estructura i tancaments, amb la posterior recollida i reciclatge del material petri.

• Fase D. Gestió dels residus obtinguts, classificació i posterior transport als dipòsits controlats i plantes de tractament.

La deconstrucció s’executarà amb mitjans manuals, mecànics o combinant ambdues tècniques segons convingui en cada cas i així ho  determini la direcció facultativa de l’obra. La mesura més important per a la correcta deconstrucció d’un edifici és realitzar-la en sentit invers al de la seva construcció, realitzant les operacions planta per planta i en sentit descendent.

La identificació i classificació dels residus es realitzarà en base a les característiques de cadascun dels elements resultants, que pertanyeran a un grup o un altre depenent de les possibilitats que ofereixin de tornar a ser utilitzats. Els materials s’agrupen segons es considerin reutiliitzables, reciclables o de rebuig.

Aquest procediment potencia l’aprofitament d’elements, materials i residus diversos mitjançant el reciclatge, dins el marc de conducta ecològica que fixa l’esperit de la normativa vigent.

Descripció de les mesures de prevenció

Per tal de minimitzar la contaminació ambiental s’ha previst que, durant el procés de deconstrucció dels edificis de Sant Carles i Santa Francesca, es prenguin les següent mesures preventives, totes elles destinades a evitar, tant com sigui possible, la dispersió de la pols:

• Es delimitarà una àrea al voltant dels edificis a enderrocar, dins la qual es realitzaran els treballs d’identificació i classificació dels residus, amb una barrera antipols.

• Les runes s’humitejaran periòdicament, sense que arribin a estar completament molles.

• La càrrega i manipulació de la runa es realitzarà lluny dels equips de climatització de les zones crítiques, del Nou i de l’antic Hospital, així com el transport de les mateixes que s’haurà de fer dins de contenidors o, en cas de no ser possible, cobertes amb una lona o altre element dissenyat a tal efecte.

Per garantir la correcta execució de les actuacions descrites anteriorment així com per a la realització del seguiment de les obres, es convocaran periòdicament unes reunions a les que assistiran els següents agents implicats:

• Tècnics de l’empresa encarregada de realitzar la deconstrucció

• Direcció facultativa de l’enderroc

• Coordinador de seguretat i salut

• Tècnic en permanència a l’obra

• Serveis de prevenció de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau

3. Històric dels edificis deconstruïts

El pavelló de Sant Carles i Santa Francesca es va començar a construir a l’any 1927, gràcies al llegat de la senyora Francesca Balart, vídua de Carles Baró la qual, en el seu testament de 2 de juliol de 1925, diu que el producte dels seus béns haurà de ser destinat a la construcció d’un o més edificis en els quals s’instal•lin dues sales de malalts, amb preferència gent gran, amb l’objectiu de perpetuar la memòria del seu marit i la seva.

El novembre de l’any 1927, l’arquitecte Sr. Pere Domènech Roura presenta a la Molt Il•lustre Administració els plànols d’un pavelló bloc per a uns 300 llits amb un cost de 1.436.005,80 pessetes. La Molt Il•lustre Administració els aprova i lliura un exemplar als hereus de la senyora Balart, que també l’aproven. S’acorda que aquest pavelló s’anomeni de Sant Carles i Santa Francesca, en memòria dels seus benefactors, Carles Baró i Francesca Balart.

L’edifici, de planta baixa i un pis amb nou sales d’infermeria, es va acabar dos anys més tard i la marmessoria del llegat també va habilitar totes les sales d’infermeria del pavelló amb mobiliari nou de llits, tauletes, matalassos i roba blanca.

El pavelló va ser inaugurat  amb la resta del conjunt hospitalari pel rei Alfons XIII, el 16 de gener de 1930. Aquest mateix mes,  es va col•locar un pont d’unió de les dues ales i una làpida commemorativa en honor dels consorts Francesca Balart i Carles Baró.

L’edifici es va destinar per a Medicina i especialitats i s’hi van instal•lar tres clíniques mèdiques. Disposava de mitjans auxiliars d’investigació (laboratoris, raigs x, electrocardiògraf, etc.) així com de dispensaris per a consultes externes.

Darrerament, aquests pavellons eren utilitzats per Cardiologia, Cirurgia cardíaca i Pneumologia. Hi havia consultes, gabinets d’exploració, hospitals de dia, llits d’hospitalització i despatxos administratius.

Els elements ornamentals de valor d’aquests edificis s’han recuperat i seran emmagatzemats pendents de definir-ne l’ús posterior.

Xarxes socials de Govern
undefined
undefined
undefined
undefined
undefined
banner acords
banner butlletins
banner premsa
banner transparencia