·        L’aplicació d’una fórmula innovadora de finançament d’obra pública permet invertir els ingressos de l’empresa pública Túnels i Accessos de Barcelona S.A. (TABASA) generats pels peatges a d’altres actuacions de la xarxa de transport
 
·        S’impulsa el transport públic col·lectiu amb l’habilitació de carrils bus-VAO, d’alta ocupació, a la C-58 entre Ripollet i Barcelona
 
·        Es millora el transport ferroviari amb l’execució d’una nova cua de maniobres de Ferrocarrils de la Generalitat (FGC) a la plaça de Catalunya de Barcelona i la construcció de l’estació de Vullpalleres
 
·        Es fomenta la intermodalitat amb la construcció d’aparcaments d’enllaç a les estacions de Valldoreix, Vullpalleres, les Planes i Baixador de Vallvidrera
 
·        Es millora la seguretat viària mitjançant actuacions de foment de la seguretat i la fluïdesa als túnels de Vallvidrera
 
El Govern ha aprovat avui el nou Pla d’Inversions de l’empresa pública Túnels i Accessos de Barcelona S.A. (TABASA), que preveu destinar 433 milions d’euros al finançament de diverses infraestructures en la xarxa de transports amb un horitzó de 6 anys. Això serà possible gràcies a l’aplicació d’una fórmula innovadora de finançament d’obra pública que permet ampliar la capacitat d’actuació de l’empresa per tal que pugui destinar els seus recursos en obres de millora de la xarxa del transport públic i viari dins la regió metropolitana de Barcelona.
 
El Pla d’inversions de TABASA té com a objectius prioritaris potenciar el transport públic, especialment el ferroviari, tot incrementant la capacitat i l’oferta entre Barcelona i el Vallès. Al mateix temps, les inversions escollides permetran promoure un ús més racional del transport privat amb una major ocupació dels vehicles privats, facilitar la intermodalitat i millorar la seguretat i la fluïdesa de circulació dels vehicles privats. Les obres impulsades avui són les següents: 
  • Construcció de carrils bus-VAO a la C-58 entre Ripollet i Barcelona 
  • Nova cua de maniobres d’FGC a la plaça de Catalunya de Barcelona 
  • Construcció de l’estació de Vullpalleres d’FGC 
  • Construcció d’aparcaments d’enllaç a les estacions d’FGC de Valldoreix, Vullpalleres, les Planes i Baixador de Vallvidrera 
  • Actuacions de millora de la seguretat i la fluïdesa als túnels de Vallvidrera 
 
433 milions d’euros procedents dels peatges, pels propers 6 anys
 
El Pla d’Inversions acorda destinar 433 milions d’euros al finançament de diverses infraestructures durant els propers 6 anys, dels quals uns 300 milions d’euros serviran per potenciar la capacitat dels transports col·lectius entre el Vallès i el Barcelonès i 135 milions d’euros més, per a actuacions de millora de la seguretat i la fluïdesa del trànsit als túnels de Vallvidrera.
 
D’aquesta manera, s’aprofiten els recursos generats per aquesta empresa pública per executar d’altres actuacions en la totalitat de la xarxa d’infraestructures del transport terrestre (carrils reservats al transport públic i a vehicles privats d’alta ocupació, obres ferroviàries i aparcaments d’enllaç), de manera que es transformi en una nova eina del sector públic de la Generalitat per finançar i executar infraestructures per al servei públic en l’àmbit que li és propi, i amb l’objectiu de diversificar les opcions de transport dels seus usuaris.
 
D’altra banda, gran part de les inversions incloses en aquest Pla es dediquen a millorar la capacitat i l’oferta del transport públic, especialment del ferroviari, destinant els recursos generats pels peatges en un exercici de solidaritat del transport privat amb el col·lectiu.
 
TABASA és una empresa pública, majoritàriament de la Generalitat i participada per administracions locals que va néixer amb un objectiu molt concret: construir i explotar els túnels de Vallvidrera. Atès que no es tracta d’una empresa privada, no reparteix beneficis entre els seus socis, sinó que ha de destinar el seu escreix a amortitzar la inversió i dedicar la resta a finalitats d’interès públic.
 
Des de fa alguns anys, TABASA ha començat a obtenir recursos. L’any 2007, van superar els 20 milions d’euros i, obligacions fiscals a banda, l’empresa disposarà per primer cop de diners suficients per poder invertir-los en la construcció de noves infraestructures i en la millora de la mobilitat col·lectiva. Avui, el Consell de Govern ha aprovat el nou Pla d’Inversions de l’empresa, que implicarà TABASA en la millora del transport públic i permetrà diversificar la seva activitat.
 
Aquest Pla d'Inversions s'inscriu dins d'una estratègia més general del Govern, que té per objecte reforçar i ampliar el paper de TABASA, que passa de ser una empresa que es limitava a explotar el Túnel de Vallvidrera a ser una empresa pública amb capacitat per dur a terme tota mena d'inversions, actuacions i estudis en relació amb les infraestructures de mobilitat, dins de l'àmbit de la regió metropolitana de Barcelona. Amb aquesta finalitat, el mateix Govern ha aprovat avui modificar els Estatuts d’aquesta empresa per tal d'ampliar, en aquest sentit, el seu objecte social. D'aquesta manera, el Govern disposarà, a través de TABASA, d'un medi propi potent per executar i gestionar directament infraestructures i serveis de mobilitat.
 
 
Objectiu principal: potenciar el transport públic
 
 
Impuls dels transport públic col·lectiu
 
 
Carrils bus-VAO a la C-58: 125 milions d’euros
 
TABASA té previst licitar properament el projecte del nou carril bus a la C-58 entre Ripollet i l’avinguda Meridiana, que preveu la construcció d’una via addicional de l’autopista C-58, ubicada a la mitjana de l’autopista en gairebé tot el tram, que permetrà també la circulació dels vehicles d’alta ocupació (VAO). L’obra té un termini de construcció d’un tres anys.
 
Aquesta nova via, que serà segregada respecte a les actuals calçades de l’autopista C-58, tindrà dos carrils, tots dos en el mateix sentit, encara que seran reversibles, ja que es podran utilitzar en sentit Barcelona i en sentit Ripollet, d’acord amb les necessitats concretes de mobilitat.
 
La longitud aproximada del carril bus serà de 6,7 km i en la seva major part serà construït a nivell i al centre de la calçada, amb dos carrils de 3,5 metres cadascun i vorals d’un metre i mig. Tenint en compte que actualment la mitjana farà 4 metres, l’espai per ubicar el nou carril es farà ampliant els laterals de l’autopista.
 
Comptarà amb un enllaç d’accés a Ripollet i un altre a l’entrada de la Meridiana i al llarg del seu recorregut presentarà algunes estructures singulars:  
 
o       Enllaç de Ripollet: es formarà a partir d’una estructura elevada a la qual es podrà accedir en direcció Barcelona des de la mateixa autopista i des de l’exterior a Ripollet. Tindrà també un ramal de sortida conformant així un trident viari. Aquest mateix accés elevat, d’uns 300 metres, descendirà aleshores per deixar el carril bus a nivell d’autopista i continuar cap a Barcelona pel centre de la calçada. L’enllaç conformarà també unes pèrgoles per damunt dels vials existents.
 
       
 
o       Viaducte de Montcada, en aquest punt l’actual autopista està formada per dos viaductes, un per cada sentit. Per tal de construir el nou carril bus-VAO es formarà un viaducte sostingut sobre pilones al mig dels dos existents. Tindrà uns 500 metres de longitud i en direcció Barcelona finalitzarà també sobre una estructura en pèrgola per superar la C-33 i la línia de tren Barcelona-Vic.
  
·        Finalment el carril bus, ja a nivell i pel centre de la calçada, s’incorpora a la Meridiana i al carril bus ja existent a la dreta de la calçada mitjançant regulació semafòrica.
 
 
Millora del transport ferroviari
 
 
Estació de Vullpalleres d’FGC: 35 milions d’euros
 
L’estació de Vullpalleres serà una nova estació al terme de Sant Cugat del Vallès de la línia del Metro del Vallès d’FGC, i se situarà entre Sant Cugat Centre i Sant Joan, dues de les estacions que registren un major flux de viatgers en aquest municipi. El projecte constructiu ja ha estat redactat i es troba en fase d’aprovació.
 
Aquesta instal·lació donarà resposta a les necessitats de mobilitat del sector de Vullpalleres, que en els últims anys està experimentant un notable desenvolupament urbanístic, i oferirà la possibilitat de diferents connexions intermodals. En aquest sentit, la nova estació s’ubica a uns 500 metres de l’estació de Coll Favà de la línia de rodalies de Renfe de l’Hospitalet-Cerdanyola UAB/Martorell i el seu emplaçament permet accedir ràpidament a la xarxa viària.
 
L’estació comptarà amb dues andanes laterals, que permetran mantenir el traçat en planta de les vies i, per tant, minimitzar l’afectació de les obres en la circulació dels combois d’aquesta línia. La construcció d’aquestes andanes implicarà l’ampliació del pont sobre les vies d’Adif.
 
Les andanes tindran una longitud de 120 metres i una amplada de 5 metres i estaran cobertes amb una marquesina. Els viatgers podran passar d’una andana a l’altra mitjançant un pas inferior, d’uns 15 metres de longitud i 5 metres d’amplada.
 
A cadascuna de les andanes s’habilitarà un vestíbul d’accés; aquestes dependències es construiran a nivell i tindran una única planta per tal d’evitar l’impacte visual. Els vestíbuls s’han dissenyat com uns espais lluminosos, amb murs de cortina de vidre, diàfans, on l’usuari es pugui orientar fàcilment. La nova estació estarà totalment adaptada per a persones amb la mobilitat reduïda.
 
D’altra banda, el projecte inclou a l’entorn d’aquesta estació la construcció d’un dels aparcaments previstos al Pla d’Inversions de TABASA, que també permetrà donar servei a l’estació de Renfe. L’aparcament tindrà una superfície aproximada de 9.700 m2 i una capacitat de 242 places, de les quals 6 seran per a persones amb mobilitat reduïda.
 
D’aquesta manera, s’afavoreix la intermodalitat entre ambdues línies ferroviàries i es facilita l’accés en vehicle privat des de zones que no estiguin cobertes per transport públic.
 
 
Nova cua de maniobres a la plaça de Catalunya d’FGC: 125 milions d’euros
 
El Departament de Política Territorial i Obres Públiques (DPTOP), amb l’objectiu d’incrementar l’oferta ferroviària a la línia Barcelona-Vallès d’FGC, preveu la creació d’una cua de maniobres a l’estació de plaça de Catalunya de Barcelona.
 
L’actuació consistirà en el perllongament de la línia per la part posterior de l’estació, dotant-la d’una configuració final de tres vies que permetrà als trens invertir la seva marxa sense afectar el funcionament normal de la xarxa.
 
D’aquesta manera, es podrà aconseguir una millora de les freqüències de pas dels trens, que passaran dels 120 segons actuals a 90 segons. L’estudi informatiu es troba en fase de redacció.
 
Així mateix, l’estudi inclou la remodelació de l’estació de plaça de Catalunya d’FGC i la reforma i condicionament dels accessos ferroviaris i de les seves instal·lacions.
 
Foment de la intermodalitat
 
Aparcaments d’enllaç en estacions d’FGC: 13 milions d’euros  
          
El Pla d’Inversions de TABASA preveu la construcció de quatre aparcaments per a vehicles privats en les estacions d’FGC de Valldoreix, les Planes, Baixador de Vallvidrera i la de Vullpalleres.
 
L’objectiu de tots quatre és facilitar la intermodalitat entre el vehicle privat i el transport col·lectiu, afavorint l’entrada a Barcelona en tren i descongestionar així la xarxa viària.Es preveu que els aparcaments tinguin una capacitat d’entre 200 i 300 places cadascun.
 
Millora de la seguretat viària
 
Actuacions al túnel de Vallvidrera: 135 milions d’euros
 
La millora de l’actual túnel de Vallvidrera té per objectiu donar compliment a la Directiva europea 54/2004/CE, de 29 d’abril, sobre requisits mínims de seguretat en els túnels de la xarxa de carreteres transeuropea, al ser l’autopista C-16 una d’aquestes vies, l’itinerari E-09.
 
Amb aquesta actuació, els usuaris de la via podran disposar en els seus desplaçaments entre Barcelona i la zona del Vallès d’una via amb el grau de seguretat més alt que permeten actualment la normativa i la tecnologia.
 
El túnel de Vallvidrera tindrà, després d’aquesta actuació, dos carrils per sentit de circulació, en tot moment, que estaran físicament separats per evitar una col·lisió frontal en l’interior del túnel. A més, es milloraran les zones de seguretat amb la disposició de voreres per als vianants en casos d’emergència i nous vorals adequats a la categoria de la via. Finalment, s’implementaran nous sistemes i mesures de seguretat en els sistemes del Centre de Control del Túnel de Vallvidrera.
 
Així mateix, el Pla també preveu la construcció d'una nova via d'accés des de la boca sud dels túnels de Vallvidrera a la xarxa urbana de Barcelona, que permeti reduir la congestió que pateix actualment la Via Augusta i proporcioni als usuaris de l'Eix de Vallvidrera un accés més fluid a la ciutat, especialment a les hores punta. Les característiques d'aquesta obra estan actualment en estudi, per part de tècnics de TABASA i de l'Ajuntament de Barcelona.