Direcció General de Comunicació

El Govern aprova el Projecte de llei de pesca i acció marítima que regula el sector a Catalunya

query_builder   9 setembre 2008 13:38

event_note Nota de premsa

El Govern aprova el Projecte de llei de pesca i acció marítima que regula el sector a Catalunya

  • Catalunya disposarà per primera vegada d’un únic text normatiu amb rang de llei que unificarà tota la legislació que hi ha sobre pesca marítima 
  • La nova normativa substitueix una llei de fa vint anys i s’adapta als canvis en les condicions que es desenvolupen a l’entorn de la pesca i l’acció marítima 
  • Es delimita la validesa i la durada de les llicències, es preveu la creació de plans específics per a la conservació i recuperació dels recursos pesquers i s’estableix el règim de sancions 
El Govern ha aprovat avui el Projecte de llei de pesca i acció marítima, que regula en una sola norma tot el sector pesquer català. Catalunya disposarà per primera vegada d’un únic text normatiu amb rang de llei que unificarà tota la legislació que hi ha sobre pesca marítima. L’objectiu de la llei és aconseguir el desenvolupament sostenible del sector, de forma que s’afavoreixi una explotació responsable dels recursos, es fomenti la rendibilitat i es millorin les condicions socioeconòmiques de les persones i de les poblacions dedicades a la pesca.
 
La legislació d’ordenació de la pesca actualment vigent té més de vint anys (Llei 1/1986, de 25 de febrer, de pesca marítima de Catalunya), i al seu moment va ser considerablement retallada pel Tribunal Constitucional per un conflicte de competències. Era per tant una necessitat pendent fer una llei nova que respongués als canvis de les últimes dècades, a les necessitats del sector i a les noves circumstàncies que es donen a l’entorn de la pesca i l’acció marítima.
 
La norma fa especial èmfasi en la regulació i racionalització de les activitats pesqueres i marítimes, tant pel que fa a les pròpies activitats com a l’ordenació del sector. Inclou com a prioritats la potenciació de la recerca i desenvolupament en les activitats marítimes i la necessitat de conservació i recuperació dels recursos pesquers. Es dóna també cobertura legal al Consell de Pesca i Afers marítims de Catalunya.
 
En concret la Llei de pesca i acció marítima regula les següents qüestions:
 
1)     La pesca marítima professional i recreativa.
2)     El marisqueig.
3)     L’aqüicultura.
4)     L’ordenació del sector pesquer.
5)     Les activitats marítimes.
6)     La capacitació i formació professional per a l’exercici de les activitats marítimes.
7)     La recerca, el desenvolupament i la transferència tecnològica en les matèries de pesca i acció marítima.
8)     L’establiment del règim de control i sancionador en les matèries de pesca i acció marítima.
 
Les novetats recollides en nou text, en l’àmbit de la pesca i el marisqueig, són:
 
a)     L’obligatorietat de la llicència de pesca o marisqueig. Amb l’objectiu de permetre una explotació racional i sostenible dels recursos marins, tots els vaixells dedicats a la pesca marítima professional en aigües interiors o al marisqueig han de disposar de la llicència de pesca o marisqueig expedida per la Direcció General de Pesca i Acció Marítima, i a dur-la a bord. La pràctica professional del marisqueig sense embarcació o amb embarcació auxiliar també queda subjecta a l’atorgament de la preceptiva llicència per a l’exercici de l’activitat. En cap cas es produirà una duplicitat de llicències en els supòsits de les ja atorgades pel Ministeri d’acord amb les seves competències.
b)     Vigència determinada de les llicències. Totes les llicències tindran una vigència màxima que s’establirà per reglament.
c)      Efectes de la manca d’activitat de pesca o marisqueig per causa no justificada. Es regula aquesta manca d’activitat amb l’objectiu de conèixer en tot moment l’estat real de l’explotació dels recursos marins i permetre la seva sostenibilitat, i amb els efectes de ser considerada com a renúncia del seu titular a la mateixa, i es procedirà a la baixa del vaixell en el Registre de Pesca de Catalunya.
d)     Plans específics de gestió per a la conservació i recuperació dels recursos pesquers i marisquers també amb l’objectiu de vetllar per l’explotació sostenible dels recursos marins i per a permetre la seva conservació.
e)     Mesures de protecció i de regeneració dels recursos. Es pot declarar zones de protecció pesquera o marisquera amb la finalitat d’afavorir la protecció, la cria, i la regeneració dels recursos marins vius.
f)        Àrees especials de pesca marítima recreativa i plans especials de pesca marítima recreativa. Es pot establir mesures específiques de gestió de la pesca marítima recreativa en àrees concretes del litoral català per tal de millorar els recursos marins i potenciar el desenvolupament sostenible d’aquesta activitat practicada per molts aficionats.
 
En l’àmbit de l’aqüicultura, es recull les següents novetats:
 
1)     Les directrius de planificació de l’aqüicultura són un instrument que permet adoptar, entre d’altres, les relatives a: la declaració i delimitació de zones d’interès o aptes per a l’aqüicultura o per al conreu de determinades espècies; distàncies mínimes entre establiments d’aqüicultura; o previsions per garantir l’equilibri entre l’aqüicultura i les demès activitats aquàtiques.
2)     Les autoritzacions i concessions. Es podrà ordenar directament per part de la Generalitat de Catalunya en disposar d’una norma amb rang de llei en aquesta matèria.
3)     Les activitats experimentals d’aqüicultura. Es preveu autoritzacions temporals per a activitats de caràcter experimental, quan es tracti de nous cultius, projectes innovadors, o dels que no hi hagi experiències a Catalunya, sense perjudici dels informes, permisos, llicències, autoritzacions, i concessions que siguin exigibles d’acord amb la normativa vigent.
4)     Rendiments dels cànons que s’apliquin a les concessions i, si s’escau, a les autoritzacions. Es destinaran a finançar polítiques i mesures de modernització i millora de la pesca i de l’aqüicultura.
 
En l’àmbit d’ordenació del sector pesquer, les novetats són:
 
1)     Les baixes equivalents. En l’àmbit de la construcció, modernització i reconversió de vaixells, es regula -a nivell de llei- la qüestió de les baixes equivalents per no incrementar l’esforç pesquer en l’àmbit de Catalunya.
2)     L’autorització de posada en servei. És un requeriment nou que permetrà saber l’estat actual de la nostra flota.
3)     Diversificació de les activitats de la pesca. S’apunta la possibilitat de diversificar les activitats de la pesca, mitjançant la pesca-turisme.
4)     Ports base i ports de desembarcament. Es regulen a nivell legal.
5)     Ajuts. Es procedeix al desenvolupament del marc estatutari.
 
En l’àmbit de les activitats marítimes, la seva principal novetat rau en la seva ordenació legal.
 
Finalment, pel que fa a la intervenció i règim sancionador, contempla novetats com:
 
1)     Seguretat jurídica. Es regula, en un text únic, una matèria que havia sofert moltes modificacions legals i que es troba dispersa en diferents normatives.
2)     S’adequa la tipificació de les infraccions a la llarga experiència de la Direcció General de Pesca i Acció Marítima en matèria inspectora i instructora per tal de perfilar les accions o omissions que han de ser sancionades.
3)     Pel que fa a les sancions, es distingeix entre professionals i recreatius, mantenint el mateix nivell per als professionals i rebaixant-lo per als recreatius.
 
La nova Llei pretén també donar cobertura legal a un ens que actualment ja té una certa presència dins l’àmbit del sector pesquer, com és el Consell de Pesca i Afers marítims de Catalunya, i crea un registre administratiu, el Registre de Pesca i Aqüicultura de Catalunya, que agrupa tots els registres vinculats al sectors de la pesca a Catalunya.
El Govern a les xarxes
undefined
undefined
undefined
undefined
banner acords
banner butlletins
banner premsa
banner transparencia