Direcció General de Comunicació

El Govern aprova la nova Llei de l'Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries, l'IRTA

query_builder   24 desembre 2007 12:46

event_note Nota de premsa

El Govern aprova la nova Llei de l'Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries, l'IRTA

.El Govern aposta per la professionalització de la direcció i una major implicació de la societat en l'orientació de l'Institut

.La sostenibilitat i la seguretat alimentària es fixen com a nous objectius estratègics

El Govern ha aprovat avui el Projecte de llei de nova regulació de l’Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA), que substitueix la llei del 1985. Amb aquest projecte, l’executiu vol regular i actualitzar la situació actual de l’Irta i establir les bases pel futur de l’Institut, que al llarg del temps s’ha revelat com un element central i de referència en la recerca, desenvolupament tecnològic i transferència en l’àmbit agroalimentari i relacionats. La nova Llei adapta l’antiga normativa que havia quedat obsoleta a la situació actual i recull el creixement en innovació desenvolupat per l’entitat des de fa molt anys, així com també determina nous camps d’investigació. Un d’ells n’és l’aposta per la seguretat alimentària, un àmbit on cada vegada hi ha més exigència per part dels ciutadans i per tant, l’objectiu del centre és intensificar-ne la investigació.
 
Aquest mes de novembre de 2007 s’han complert vint-i-dos anys de la creació de l’IRTA. Un període de temps suficient com per fer un anàlisi de la marxa de l’Institut i plantejar una modificació de la seva llei de creació. Modificació que, sense alterar substancialment l’orientació i finalitats de l’Institut, contempli una posada al dia de diferents aspectes de la configuració, funcions, funcionament i gestió de l’Institut que li permetin afrontar el futur amb les suficients garanties i per mantenir i ampliar si es possible la projecció i impacte de la seva actuació.
 
Amb aquest objectiu general, el Govern ha impulsat l’elaboració d’un nou Projecte de llei en el que, a part de modificacions o inclusions de diferents aspectes tècnicojurídics derivats de l’evolució de la legislació d’aplicació a l’institut, s’abordessin els nous objectius principals. Així, la nova regulació té com a eixos principals ampliar i concretar les finalitats i objectius estratègics, impulsar les funcions de transferència tecnològica i donar suport al Govern en matèria d’universitats i recerca, enfortir el sistema cooperatiu d’R+D agroalimentari vinculat a l’IRTA, fer els òrgans de govern de l’Institut més plurals i professionals i reforçar de la figura del contracte programa.
 
Aposta decidida per la sostenibilitat i la seguretat alimentària
 
Es precisen millor la missió de l'Institut i els objectius estratègics que ha de seguir l'IRTA per a intentar assolir les finalitats de la seva creació. En la definició de la finalitat o missió s’introdueixen alguns elements que han assolit major importància en aquests darrers anys, com són els conceptes de sostenibilitat i seguretat alimentària. Aquesta modificació es fa per a adaptar la finalitat que ha de perseguir l’IRTA a les noves necessitats de la societat i del sector agroalimentari en general.
 
Més transferència tecnològica i major implicació amb recerca i universitats
 
Es clarifiquen i precisen millor els àmbits competencials de l’IRTA. Es concreten alguns dels aspectes de transferència de tecnologia i s’amplien els àmbits temàtics de l’actuació de l’Institut per recollir aquells àmbits nous en què l’Institut ja s’ha introduït, com el de l’aqüicultura, i aquells altres que poden ser objecte d’ampliacions futures, com el de la pesca.
 
Per altra banda, es vol aconseguir que l’IRTA, tot i ser un organisme adscrit al Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural (DAR), tingui una vinculació important amb el departament responsable dels assumptes de recerca i universitats, és a dir, amb Innovació, Universitats i Empresa (DIUE). Per aquest motiu, l’IRTA s’ha d’integrar en les estructures o plataformes de col·laboració i coordinació establertes per la Generalitat en el marc del sistema públic català de ciència i tecnologia i es concreta que col·labori i doni suport al DIUE en l’assoliment dels seus objectius.
 
Col·laboració de l’IRTA amb d’altres institucions: enfortir la cooperació
 
Al llarg dels 22 anys de la seva existència, l’actuació de l'IRTA ha conduït a l’establiment d’una sèrie d’acords i complicitats entre diferents institucions i estaments que han significat l’organització d’un sistema que s’ha denominat “sistema cooperatiu d'R+D agroalimentari”. Amb aquest nou Projecte de llei es referma aquesta línia d’actuació i també es dóna substantivitat jurídica a aquesta política que es considera molt positiva.
 
Ampliació del nombre de representants del sector i es professionalitza la direcció
 
El Projecte de llei de nova regulació de l’IRTA contempla diferents modificacions en la composició i, en algun cas, en el sistema de nomenament dels òrgans de govern de l’Institut. El canvi més significatiu respecte a la Llei original es la introducció d’uns criteris previs per la selecció i posterior nomenament del director o directora general. En una organització com l’IRTA es creu que es necessita que conflueixin un determinat perfil científic i unes determinades capacitats de gestió en la figura del seu màxim òrgan de direcció unipersonal, el director o directora general. En aquest sentit el Projecte de llei defineix les condicions de mèrit, capacitat i trajectòria que ha de reunir la persona que hagi d’ocupar aquest màxim càrrec directiu.
 
Per altra banda, el consell d’administració tindrà més representants sectorials procedents del món científic, sectorial i professional relacionats amb l’activitat de l’Institut. D’aquesta manera, el màxim òrgan de decisió es fa més plural i participatiu.
 
Règim econòmicofinancer: incorporació de la figura del Contracte-programa
 
S’institucionalitza l’ús de la figura del Contracte-programa (CP) com a mecanisme de relació financera de l'IRTA amb el Govern de la Generalitat. Aquest instrument ja s’ha utilitzat des de l’any 1999, quan va començar el primer Contracte-programa 1999-2002, i va tenir continuació amb el CP 2003-2006. Aquest és un bon mecanisme de relació i d’orientació de l’actuació de l'IRTA cap a les finalitats i objectius que es volen assolir.