Direcció General de Comunicació

El Govern compensarà amb habitatges de promoció pública els veïns del barri de l'Estació de Sallent

query_builder   24 desembre 2007 12:51

event_note Nota de premsa

El Govern compensarà amb habitatges de promoció pública els veïns del barri de l'Estació de Sallent

.La proposta pretén reallotjar tots els afectats en nous habitatges de promoció pública construïts a Sallent o en municipis propers abans que finalitzi l'any 2010

.S'impulsen 158 habitatges per a reallotjament amb una inversió de 27 milions d'euros

.El Govern vol que l'Estat coparticipi amb el 50% dels costos

El Consell de Govern ha acordat avui autoritzar el delegat del Govern a la Catalunya Central, Jordi Fàbrega, a dur a terme la negociació amb els representants dels propietaris afectats pels defectes estructurals apareguts als habitatges del barri de l’Estació a Sallent (Bages). La proposta del Govern per a la negociació inclou el compromís de reallotjar, abans de finalitzar l’any 2010, tots els propietaris residents al barri de l’Estació de Sallent en habitatges promoguts per l’administració pública. Concretament, el Govern impulsarà 158 habitatges per a aquests reallotjaments, una mesura que comportarà un cost estimat total de 27 milions d’euros.
 
El compromís del Govern especifica que els nous habitatges de promoció pública s’han de construir a Sallent o en municipis propers i atenent les propostes de compensació econòmica i opcions d’accés a nous habitatges o parcel·les per edificar. També determina que l’habitatge pot ser definitiu, o bé un habitatge pont cap a la solució definitiva. A més, la mesura preveu el desenvolupament d’un nou sector residencial i de creixement urbà en el municipi, impulsat per l’Incasòl.
 
Amb aquesta proposta, el Govern fa un pas més en el projecte de construcció de 92 habitatges en el sector de la Fàbrica Nova de Sallent i de 48 habitatges al sector de la Fàbrica de Can Sala de Sallent, actualment en procés de redacció del projecte executiu. Ambdues operacions impliquen poder disposar de 140 habitatges per a reallotjaments en l’horitzó de juny de 2010, amb un cost total estimat de 24 milions d’euros. D’altra banda, també preveu l’adquisició de 7 habitatges promoguts per “Habitatges veïnals a Manresa per a reallotjament d’afectats del barri de l’Estació” i mantenir les reserves de 4 habitatges buits en la promoció de l’Avinguda dels Dolors número 25 i que ja s’han destinat a altres afectats del barri de l’Estació de Sallent. I, així mateix, té en compte els 7 habitatges existents que procedeixen d’altres promocions en el municipi de Sallent per a regularitzar afectacions.
 
El Govern té la voluntat de fer copartícip el Govern de l’Estat amb un 50% dels costos que implica la mesura. També té la voluntat de promoure la participació de l’Ajuntament de Sallent en dos àmbits. D’una banda, per tal que el planejament del nou Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) permeti desenvolupar les figures urbanístiques incloses en la proposta, com ara la zona verda o l’espai lliure per al barri de l’Estació, l’impuls del sector residencial de Culleres i el nou planejament en el sector o sectors més adients del terme municipal. I, d’altra banda, per garantir les bonificacions als propietaris del barri de les taxes i els impostos que els graven a hores d’ara, fins a l’any 2012.
 
 
Acords individualitzats amb els propietaris
 
La proposta del Govern per tal d’arribar a una solució pactada i consensuada amb els veïns afectats ofereix signar acords individualitzats amb els propietaris, que comporten la renúncia a qualsevol reclamació patrimonial i de drets derivats posteriorment. En qualsevol cas, per participar en aquests acords serà necessari imprescindible disposar dels informes geològics favorables elaborats per l’Institut Geològic de Catalunya.
 
 
Els acords individualitzats han d’incloure un ajut econòmic a tots els propietaris que disposin d’un habitatge construït d’acord amb el barem següent:
 
  • Compensació al preu final de metre quadrat útil de compra a preu concertat de protecció oficial que és de 1.506,96€/m2 per habitatge. En el cas dels annexos, com ara garatges i locals, el preu serà de 753,48€/m2.
 
  • Pels locals annexos als habitatges, sempre i quan s’hi desenvolupi una activitat econòmica amb la preceptiva llicència, la compensació única serà de 1.506,96€/m2. En cap cas serà acumulable la compensació econòmica.
 
  • En el cas dels locals i/o garatges ja enderrocats dels edificis de Comamala Poal, números 9-11-13-15-17, els propietaris rebran una compensació de 480€/m2.
 
Tenint en compte que els càlculs són de 17.500 m2 de superfície útil en habitatges i de 10.700 m2 de superfície útil en garatges i/o locals, la quantitat global de compensació se situa en els 36M€.
 
La proposta també pretén facilitar el dret d’accés a un nou habitatge residencial per als propietaris que acreditin residència habitual i permanent. En aquest cas s’ofereixen aquestes possibles solucions:
 
  • Compra dels habitatges a un preu de 1.506,96 €/m2, (IVA inclòs) i altres annexos a 753,98 €/m2 i actualització a increment d’IPC a partir gener de 2009.
 
  • Accés a un habitatge en dret d’ús i habitació.
 
  • Accés a un habitatge protegit en règim de lloguer.
 
D’altra banda, els propietaris residents en habitatges unifamiliars del barri de l’Estació que no accedeixin a un habitatge d’iniciativa pública tindran dret alternativament, i sempre voluntàriament, que els sigui lliurada en propietat una parcel·la urbanitzada, amb una edificabilitat màxima de 130m2 de sostre. Aquestes parcel·les se situaran en el nou sector que es preveu delimitar al terme municipal de Sallent. L’adjudicació de les parcel·les té com a finalitat que els afectats residents d’habitatges unifamiliars puguin construir un nou habitatge com a residència habitual i permanent, i no les podran vendre, d’acord amb les condicions que s’estableixin en l’acord corresponent. Els propietaris que s’acullin a aquesta modalitat disposaran d’un termini de dos anys des que se’ls lliuri la propietat de les parcel·les urbanitzades per iniciar les obres d’edificació i d’un termini de cinc anys per acabar-les.
 
 
Antecedents de la negociació
 
A finals de 2005 el Govern va aprovar l’acord general entre la Generalitat, l’Associació de Veïns del barri de l’Estació i l’Ajuntament de Sallent per a la resolució dels defectes de les finques núm. 1 a 17 del carrer Comamala Poal, que va beneficiar a 172 propietaris. Amb aquest acord, signat després d'un procés de negociació de 4 mesos, el Govern va destinar 14 milions que van beneficiar 172 propietaris d'habitatges
 
El mes d’octubre passat el Govern va aprovar la creació d’un Grup de Treball, presidit pel delegat del Govern a la Catalunya Central, Jordi Fàbrega i integrat per representants del diversos departaments del Govern implicats. La figura del delegat com a únic interlocutor clar ha permès aportar els mecanismes i els mitjans necessaris per assolir la proposta que avui s’aprova.