Direcció General de Comunicació

El Govern aprova el reglament de l'Agència Tributària de Catalunya perquè pugui entrar en funcionament l'1 de gener de 2008

query_builder   24 desembre 2007 12:42

event_note Nota de premsa

El Govern aprova el reglament de l'Agència Tributària de Catalunya perquè pugui entrar en funcionament l'1 de gener de 2008

.Catalunya serà la primera comunitat autònoma que disposarà d'una agència de tributs a partir de l'1 de gener

.El Decret concreta les normes de funcionament intern de l'ens i en delimita les funcions i les competències

.La posada en funcionament de l'Agència és el primer pas per constituir, abans del 9 d'agost del 2008, el Consorci tributari amb l'administració de l'Estat

El Govern ha aprovat avui el reglament de l’Agència Tributària de Catalunya (ATC) que permetrà que aquesta nova institució entri en funcionament l’1 de gener de 2008. Aquest Decret, que desplega la Llei de creació de l’Agència aprovada el juliol passat pel Parlament de Catalunya, concreta les normes de funcionament intern de l’ens i en delimita les funcions i les competències.
 
L’aprovació d’aquest Decret és l’últim pas necessari perquè Catalunya pugui posar en marxa l’Agència Tributària. Es tracta de la primera institució en matèria d’autogovern que es constitueix gràcies al nou Estatut. Catalunya serà, un cop s’hagi posat en marxa l’ATC, la primera comunitat autònoma que disposarà d’una agència amb personalitat jurídica pròpia i autonomia funcional per recaptar els tributs propis i els cedits totalment.
 
L’ATC serà un organisme públic adscrit al departament d’Economia i Finances de la Generalitat de Catalunya. El reglament aprovat estableix que la relació d’aquest nou ens amb el departament s’articula a través de dues fórmules jurídiques específiques. En primer lloc, a través del contracte programa, que tindrà caràcter plurianual i fixarà l’orientació estratègica i els criteris d’actuació de l’Agència. Aquest document especificarà els resultats a obtenir i inclourà indicadors mesurables que permetin avaluar-ne el compliment.
 
També s’hi establirà la política de personal de l’ATC, que podrà variar, a efectes retributius, depenent del grau d’execució dels objectius fixats. A través del contracte programa, s’assignaran les aportacions de recursos que la Generalitat farà de forma ordinària a l’Agència a càrrec dels Pressupostos, sempre vinculades la consecució de determinats objectius. Així, l’Agència elaborarà un pla economicofinancer on es detallarà la previsió d’ingressos i de despeses de l’entitat, així com un pla d’inversions.
 
En segon lloc, s’establirà el programa anual d’actuació. Es tracta d’un document més operatiu que fixarà, cada any, uns objectius concrets tant en matèria de control tributari, com de prevenció i lluita contra el frau fiscal. També es detallaran els objectius a aconseguir en relació a la millora de l’assistència al contribuent.
 
El reglament estableix també que l’Agència disposarà d’un servei jurídic propi format per advocats de la Generalitat i, a més, comptarà amb una unitat especial denominada Inspecció de Serveis. Aquest col·lectiu de professionals s’encarregarà de supervisar el funcionament intern de l’ATC i d’avaluar el nivell d’atenció que ofereix als contribuents. Es tracta d’una unitat independent que podrà controlar totes les actuacions de l’Agència, des de l’accés que realitza el personal de l’administració a les bases de dades, a la correcta aplicació de la política de seguretat. A més, també se li encomana l’avaluació de l’eficàcia en el compliment dels objectius establerts i de l’eficiència econòmica en el funcionament de l’entitat.
 
La seu central de l’ATC serà a Barcelona i comptarà amb una delegació a cadascuna de les capitals de província.
 
D’acord amb allò que estableix l’Estatut, l’Agència Tributària de Catalunya gestionarà, liquidarà, inspeccionarà i recaptarà els tributs propis de la Generalitat (gravamen de protecció civil i impost sobre grans establiments comercials) i els cedits totalment (successions i donacions, transmissions patrimonials i actes jurídics documentats i taxes sobre el joc).
 
 
Primer pas cap al Consorci i la finestreta única
 
La posada en funcionament de l’Agència Tributària de Catalunya és el primer pas per constituir, abans del 9 d’agost del 2008, el Consorci tributari amb l’administració de l’Estat. Tant la Llei de creació de l’Agència com el Decret de desplegament, habiliten l’Agència per participar, a través dels mecanismes de col·laboració necessaris, en entitats amb personalitat jurídica pròpia i diferenciades, un requisit legal imprescindible perquè l’ATC pugui constituir amb peu d’igualtat el futur Consorci amb l’AEAT.
 
Paral·lelament, el Govern treballa per posar en marxa tots els mecanismes de coordinació necessaris amb l’Agència estatal per tal que el projecte de “finestreta única” entri en funcionament al llarg de l’any vinent. D’acord amb aquest procediment, i tal com fixa l’Estatut, els ciutadans podran presentar documentació relativa a qualsevol impost a les oficines de qualsevol de les dues administracions tributàries.