Direcció General de Comunicació

El Govern aprova el Fons Europeu de la Pesca de Catalunya pels propers set anys

query_builder   22 abril 2008 13:43

event_note Nota de premsa

El Govern aprova el Fons Europeu de la Pesca de Catalunya pels propers set anys

 •  El pressupost supera els 100 milions d’euros, entre l’administració europea, la catalana i la de l’Estat
 •   Està previst retirar 75 embarcacions per ajustar-se a les possibilitats actuals de pesca, així com fixar les parades temporals de la flota

  El Govern ha aprovat avui el Programa Operatiu i el corresponent Pla Financer del Fons Europeu de la Pesca (FEP) de Catalunya per al període 2007-2013, que tindrà un pressupost de 102 milions d’euros, aportats entre la Unió Europea, l’Estat i el Govern català.
   
  Amb el nou programa es fixen les grans línies d’actuació en matèria d’ajuts per al sector pesquer, incloent-hi la transformació i comercialització dels productes de la pesca i de l’aqüicultura. El conjunt d’aquestes actuacions, a més, queden emmarcades en les prioritats establertes al Pla Estratègic de la Pesca i al Programa Operatiu del FEP per al conjunt de l’estat.
   
  El programa contempla cinc eixos d’actuació i estableix tota una sèrie d’actuacions prioritàries:
   
  • L’Eix 1 contempla les mesures destinades a l’adaptació de la Flota, i integra les actuacions destinades a la retirada definitiva d’embarcacions de pesca, parades temporals de l’activitat de pesca, modernització d’embarcacions pesqueres, foment de la pesca costanera artesanal i compensacions socioeconòmiques per als mariners afectats per les mesures d’adaptació.
   
  En aquest sentit està prevista la retirada de 75 embarcacions, bàsicament d’arrossegament, encerclament i rastell de cadenes. Pel que fa a la reducció de l’esforç pesquer mitjançant les parades temporals, estan previstes les parades temporals d’aquelles flotes afectades per plans de gestió i concretament, la flota d’arrossegament dels ports de Tarragona i la d’encerclament de tots els ports de Catalunya.
   
  • Pel que fa a l’Eix 2, inclou les mesures destinades al desenvolupament de l’aqüicultura, la pesca interior, la transformació i la comercialització dels productes de la  pesca i de l’aqüicultura.
   
  • Totes les mesures d’interès públic s’emmarquen dins l’Eix 3, com ara les accions col·lectives dutes a terme per confraries de pescadors i altres organitzacions del sector, la protecció i desenvolupament de la flora i la fauna aquàtiques, les millores en els ports de pesca, llocs de desembarcament i fondejadors, el desenvolupament de nous mercats i campanyes de promoció i les operacions pilot.
   
  • L’Eix 4 fa referència a les mesures a prendre per al desenvolupament de les zones dependents de la pesca, que a Catalunya comprenen únicament l’àmbit del Baix Ebre i el Montsià, al Delta de l’Ebre.
   
  • Finalment, el més instrumental, l’Eix 5, inclou les mesures d’assistència tècnica necessàries per a desenvolupar adequadament les actuacions del Fons Europeu.
   
  Ajustament del sector
   
  El Pla financer previst per a tot el període d’actuació del FEP per a Catalunya, que finalitzarà l’any 2013, preveu una contribució pública total de 102 milions d’euros, dels quals 33,9 milions els aportarà la Unió Europea, 10,8 milions els aportarà l’Administració de l’Estat i 49,3 milions d’euros els aportarà la Generalitat de Catalunya. Amb aquestes aportacions, el Govern podrà desenvolupar una acció consistent d’ajustament i promoció del sector, tant pel que fa a la pesca com a l’aqüicultura i a les activitats de transformació i comercialització dels productes de la  pesca i de l’aqüicultura. Així es podrà situar el sector en unes bones condicions de sostenibilitat, mantenint l’equilibri entre la rendibilitat, els recursos pesquers disponibles i el medi.
   
  El Govern ha dut a terme un significatiu esforç financer per ajustar la seva aportació a les necessitats que cal atendre dins del sector, en el marc d’un quadre macroeconòmic difícil on els costos energètics són cada vegada més elevats i tenint en compte que cal fer un esforç important en matèria d’ajustament de les capacitats de pesca. Per aquest motiu, en la primera fase del desenvolupament del programa,  es volen potenciar les accions referents a l’Eix 1, pel que fa a l’ajustament de l’esforç pesquer mitjançant la reducció de la flota per tal que s’ajusti a les necessitats i possibilitats actuals de pesca.
   
  També s’està treballant ja per a promoure les accions integrades de millora de les llotges de primera venda de peix a Catalunya, per tal que es trobin en òptimes condicions per a desenvolupar la seva tasca amb les màximes garanties de qualitat i salubritat i així consolidar el valor afegit derivat de la frescor del peix procedent de la nostra costa. El Govern n’aprova avui el Pla de millora amb una inversió de 3,8 milions d’euros pels propers tres anys.  Així mateix, es donarà cobertura al Pla de Paralització temporal de la flota de ròssec, d’encerclament i de palangre de fons, pla que està lligat a les previsions de reducció de l’esforç de pesca.
   
  Un altre àmbit d’actuació immediata a l’empara del FEP és el de potenciar les actuacions previstes en el marc del Pla Plurianual per al desenvolupament de l’aqüicultura al Delta de l’Ebre, particularment les accions que portin a terme els propis productors de la zona, donat que els projectes de modernització de les seves instal·lacions podran rebre cofinançament del FEP.
`