• Considera imprescindible que es pugui liderar el procés d’adaptació dels ensenyaments universitaris a l’Espai Europeu d’Educació Superior des de Catalunya
  
El Govern ha acordat plantejar conflicte positiu de competència al Govern de l’Estat per demanar el reconeixement de la competència per avaluar els plans d’estudis de les universitats, a efectes del reconeixement de l’oficialitat dels títols, reconegudes a l’Estatut d’Autonomia de Catalunya.
 
El mes passat el Govern va formular un requeriment al Govern de l’Estat en considerar que diversos preceptes del Reial Decret 1393/2007, de 29 d’octubre, que estableix l’ordenació dels ensenyaments universitaris oficials no respectaven les competències de la Generalitat en avaluació i garantia de la qualitat i de l’excel·lència de l’ensenyament universitari, reconegudes a l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, ja que atribueix a l’Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA) les funcions d’avaluació i acreditació dels plans d’estudis.
 
El Govern considera essencial que des de Catalunya es pugui liderar el procés d’adaptació dels ensenyaments universitaris a l’Espai Europeu d’Educació Superior (procés de Bolonya). Atès que la resposta al requeriment no acull totes les pretensions de la Generalitat, el Govern ha decidit plantejar conflicte positiu per demanar el reconeixement de la competència per avaluar els plans d’estudis de les universitats, a efectes del reconeixement de l’oficialitat dels títols, actualment atribuïda en exclusiva a l’ANECA.
 
Segons el Govern, l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU), la primera agència de qualitat que es va crear a l’Estat espanyol, ha de ser la responsable de les competències per avaluar els plans d’estudis. L’avalen onze anys d’experiència i tradició en el disseny de metodologies d’avaluació i gestió d’avaluacions, principalment en l’àmbit de les titulacions universitàries. Actualment AQU Catalunya és membre de ple dret d’European Association for Quality Assurance in Higher Education (ENQA) i per tant és una agència internacionalment reconeguda, que efectua les avaluacions d’acord amb els estàndards internacionals de qualitat.