Direcció General de Comunicació

El Govern aprova el Projecte de llei d'educació de Catalunya

query_builder   29 juliol 2008 14:11

event_note Nota de premsa

El Govern aprova el Projecte de llei d'educació de Catalunya

 
  • El Projecte explota al màxim les competències de l’Estatut en matèria educativa i compleix el mandat del Pacte Nacional per a l’Educació
 
  • Defineix el Servei d’Educació de Catalunya tenint en compte els criteris d’equitat, suficiència, excel·lència i coresponsabilitat
 
  • Aposta per l’autonomia dels centres públics, reforça el paper de les direccions i crea l’Agència d’Avaluació de Catalunya
 
  • Crea els cossos docents propis de Catalunya amb proves d’oposició catalanes, que preveuen requisits d’accés com la llengua i les tecnologies de la informació i la comunicació
 
  • Preveu mecanismes de coresponsabilització amb les administracions locals i unitats de planificació com la zona educativa
 
  • Els centres educatius hauran de formular una carta de compromís on s’expressi el marc de convivència, que haurà de ser conegut per les famílies
 
  • El Projecte de llei permet blindar el model lingüístic i apostar pel trilingüisme
 
  • La memòria econòmica de la Llei preveu que quan aquesta estigui desplegada del tot, en un termini màxim de 8 anys, els pressupostos destinats a educació s’incrementin en 1.500 milions d’euros respecte de l’actualitat
 
El Govern ha aprovat el Projecte de llei d’educació de Catalunya (LEC), que té com a objectius principals les fites de l’equitat i l’excel·lència del sistema educatiu de Catalunya. La Llei d’educació és un dels mandats del Pacte Nacional per a l’Educació (PNE) al qual dóna compliment. El text aprovat avui explota al màxim les competències del Govern de la Generalitat en matèria educativa.
 
La futura llei d’educació de Catalunya aposta per un Servei d’Educació de Catalunya en què els centres públics i concertats participin dels criteris d’equitat, excel·lència i coresponsabilitat garantint-los la suficiència econòmica per al seu funcionament, respectant el dret a la lliure elecció de centre dels ciutadans, i el dret a l’ideari propi de cada centre, independentment de la seva titularitat. El Projecte de llei d’educació de Catalunya garanteix també la suficiència financera dels centres concertats i potencia la figura del contracte programa per aquells centres que participin en la coresponsabilització.
 
Modernització dels centres públics
 
La LEC fa una aposta decidida per la modernització de la gestió dels centres públics i dota els centres d’autonomia per poder tirar endavant el projecte propi adaptat al seu entorn. Els centres educatius hauran de tenir un Projecte Educatiu de Centre (PEC), que contemplarà indicadors de progrés.
 
L’autonomia permetrà al centre tenir marge de gestió del currículum, amb l’objectiu d’emmotllar-lo al màxim a les necessitats dels alumnes. També potenciarà l’autonomia pedagògica per millorar la capacitat de gestió de les aules i dels mètodes innovadors, així com la gestió de recursos humans a través de concursos generals, específics i de provisió especial, i econòmics per poder decidir les necessitats de material d’acord amb les necessitats del projecte educatiu.
 
Una altra de les apostes del projecte de llei és la figura de la direcció. Amb el nou text, els directors d’escoles i instituts tindran la categoria d’autoritat pública. Els directors hauran de presentar un projecte de direcció que haurà de tenir l’aprovació del consell escolar, i en el qual s’haurà de detallar la gestió del projecte educatiu de centre.
 
D’altra banda, l’avaluació passa a ser una de les claus del projecte de llei, en tant que es fa imprescindible per comprovar l’adequació dels resultats dels projectes educatius de centre als seus indicadors. En aquest sentit, el Govern crearà l’Agència d’Avaluació de l’Educació, una entitat que esmerçarà els seus esforços a avaluar els projectes educatius -entès com a acompanyament- i també podrà fer propostes a l’administració competent per millorar els currículums generals i els de projecte educatiu.
 
Reforç de la figura del docent
 
La figura del mestre i el professor queda reforçada amb la creació dels cossos docents de la Generalitat, l’accés als quals es regularà amb oposicions pròpies i requisits relacionats amb l’ús de les llengües i les noves tecnologies de la informació i la comunicació, així com la seva aplicació en metodologies d’aprenentatge.
 
Els cossos docents tindran la seva pròpia carrera professional, avaluada segons la recerca, l’aportació al sistema, la formació permanent, els resultats d’aquesta formació aplicats a l’aula, i també a l’antiguitat. En el cas de l’escola concertada, la futura llei estableix un termini de 4 anys a partir de l’entrada en vigor per homologar els sous dels docents als de l’escola pública.
 
Comunitat educativa
 
Amb l’objectiu de potenciar la comunicació i els compromisos entre les famílies i els centres, el consell escolar haurà de formular una carta de compromís educatiu en la qual s’expressin els objectius necessaris per assolir un entorn de convivència i respecte pel desenvolupament de les activitats educatives. A través d’aquesta carta es potencia la participació de les famílies en la vida del centre, ja que hauran de conèixer la carta de compromís i avenir-se a compartir els principis que l’inspiren, i a donar-hi compliment. El Departament d’Educació haurà d'impulsar les orientacions que determinin els continguts per a l’elaboració d’aquesta carta, que hauran de respectar els drets i les llibertats de les famílies recollits en les lleis.
 
Administració de proximitat
 
Un altre dels eixos principals de la llei és el de la proximitat, en tant que el projecte de llei confereix a les administracions locals que ho vulguin la categoria d’administració educativa coresponsable amb el Govern de la Generalitat. Les administracions locals podran participar en la presa de decisions en l’àmbit de l’educació en el seu territori, conjuntament amb la resta de la comunitat educativa.
 
També es creen unitats de planificació, les zones educatives, en les quals es podrà fer planificació de processos d’escolarització o de recursos humans, tenint en compte tots els recursos dels quals disposa el Servei d’educació de Catalunya en aquella zona concreta, que prèviament haurà de ser definida.
 
En aquest aspecte, el projecte de llei fa també referència explícita a la participació dels ajuntaments i les entitats cíviques dels municipis per a l’organització d’activitats extraescolars que afavoreixin la integració dels alumnes dels diferents centres educatius.
 
El català, llengua vehicular
 
Un dels títols del projecte de llei està referit a la llengua i la seva utilització al sistema educatiu de Catalunya. El text consagra la Llei de política lingüística, que defineix el català com a llengua vehicular de l’ensenyament a Catalunya i dóna la possibilitat al Govern de la Generalitat de fixar el currículum de les hores lingüístiques.
 
Així mateix, el projecte de llei certifica l’objectiu del trilingüisme, amb el domini del català, el castellà i una tercera llengua de la qual els alumnes hauran de tenir un coneixement suficient al final de l’educació secundària obligatòria.
 
Despesa educativa al nivell de la Unió Europea
 
La disposició final tercera del projecte de la LEC recull el compromís que el Govern incrementarà progressivament els recursos econòmics destinats al sistema educatiu per tal d’assolir els objectius de la Llei i situarà progressivament durant els propers vuit anys la despesa educativa, com a mínim, en la mitjana dels països de la Unió Europea.
 
El Projecte de llei d’educació de Catalunya va acompanyat d’una memòria econòmica. Aquesta memòria recull una projecció de la inversió derivada del desplegament de la normativa. En 4 anys, els pressupostos educatius s’incrementaran en 1.000 milions d’euros respecte de l’actualitat. I en vuit anys, els pressupostos seran de 1.500 milions d’euros.